Advert

Advert

Advert
Turan Ateş
Turan Ateş
Giriş Tarihi : 21-02-2021 20:19

YAPILAN ANAYASA ÇALIŞMALARI

YAPILAN ANAYASA ÇALIŞMALARI;

YENİ BİR ANAYASA MI; YOKSA MEVCUT ANAYASANIN

BAZI DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK Mİ?

XXXXXXXX

BİZİMDE ÖNERİMİZ DE.....

- GÜÇLÜ BİR YARGI İLE SINIRLANDIRILMIŞ; KLASİK PARLAMENTER SİSTEM-

Anayasa da Türk ve Atatürk kavramları ve Atatürk'ün İlkeleri çıkarılamaz. Laiklik ilkesi de asla....

YÖNETİMDE Azınlığı; Çoğunluğa Ezdirmemektir.....

İleride bu çalışmanın amacı ve sonucu anlaşılır.

Yalnız, Kamuoyunun bu değişim çalışmalarında ciddi bir sıkıntısı var....Anayasanın ilk dört maddesinin getirdiği düzenlemeler....

"I. Devletin şekli

MADDE 1-Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2-Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı , Atatürk

milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

III. Devletin bütünlüğü ,resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

MADDE 3-Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Milli marşı "İstiklal Marşı " dır.

Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilmeyecek hükümler

MADDE 4-Anayasanın 1.inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile,2.inci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3.inci maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. "

şeklindedir.

xxxxxx

Bu durumda; yani bu düzenleme karşısında ANAYASANIN Bazı maddelerindeki düzenlemeleri değiştirecek olan TBMM. Bu maddelerdeki düzenlemeleri değiştiremiyorlar.

Hatta DEĞİŞTİRİLMESİNİ DAHİ ÖNEREMİYORLAR....Yani, bu maddelerle ilgili düzenlemeler TBMM Gündemine getirilemez.

Özellikle de LAİKLİK İLKESİNİN Anayasadan çıkarılması için verilen ve verilecek olan Hukuk Mücadelesi sonuçsuz kalacaktır. Anayasanın 4. Maddesi; getirdiği düzenleme ile ile Anayasanın ilk 3 maddesindeki düzenlemelere Anayasal GÜVENCE Getirmiştir.

Üst düzey bir Bürokrat Başdanışman; " Anayasanın tüm maddeleri değiştirilebilir..." dedi. O Bürokrat Anayasanın bu düzenlemelerinden haberi olmayabilir. Veya değişim için ortam hazırlıyor...

xxxx

Osmanlı Devletinde; Anayasanın karşılığı Kanuni ESASI dır.

Yürürlükte olan anayasa kurallarını anlayabilmek, değişiklikleri doğru değerlendirebilmek ve devlet yönetimini düzenleyen temel kuralları belli bir sürecin parçası olarak anlamlı bir şekilde yorumlayabilmek için tüm aşamaları iyi anlamak gerekir. Bu durumda Ülkemizdeki ANAYASACILIK Hareketlerini irdelemek gerekir.

- Osmanlı Toplumda benzer değişimlerin yapısında; Avrupa Ülkelerindeki benzerliklerin olmaması ve uzun sürede Osmanlı Devletinin bundan etkilenmemesidir. Avrupa 'da Krallıklar doğmuş ve peşinden de burjuvazi Parlamentolu demokrasileri doğurmuştur.

-Osmanlı Sadrazamlarından ALEMDAR MUSTAFA PAŞA'nın çağrısı ile Padişah ile halk arasında bir metin imzalanmıştır. Yani Osmanlı Devleti içinde başkaldırıcılar la SARAY arasında bir senet imzalanmıştır. Padişah II. Mahmut İSLAHAT HAREKETLERİ ile İktidarını sınırlandırmıştır.

Birinci ve İkinci Meşrutiyet ile Dem0okrasi ve Anayasa denemeleri yapılmıştır.

-Asıl Anayasacılık ; KURTULUŞ SAVAŞI ile başlatılmıştır. MECLİS Hüküme3ti kurulmuştur. Sonra da CUMHURİYET İlan edilmiştir.

- Tam bir GÜÇLER BİRLİĞİNE dayanan 1924 Anayasası getirilmiştir. Bu Anayasada; Özgürlüklerin korunmasına ve İktidarın sınırlandırılmasına yeteri kadar YER VERİLMEMİŞTİR. Çünkü; Devlet KURULUŞ aşamasındadır. Çok Partili sisteme geçiş denemeleri yapılmış ama; olumlu sonuçlar alınamamıştır.

- 27 Mayıs 196 Askeri Müdahalesi sonrası da; 1961 ANAYASASI Yürürlüğe girmiştir.

Tüm sorularının, yeni bir ANAYASA ile çözüme bağlanacağına inanan Türk toplumu, bütün sorunlarının cevabını da Anayasa da görmek istemiştir. Bir BAŞLANGIÇ Düzenlemesi getirmiştir.

Bu Anayasa, Siyasal Yönetimi sınırlandırabilmek için, Yurttaşların haklarını ve özgürlüklerini ayrıntılı olarak olarak sınırlamakta ve GÜÇLER AYRILIĞI İlkesini getirmiştir. Organik bir düzenleme ile; İKTİDARI Bölmek, parçalamak ve değerlendirmek amacına yönelmiştir.

1961 Anayasası bu ayrımın tam ve sağlam olmasına önem vermiş ve bunun gerçekleşebilmesi için de YASAMA ve YÜRÜTME organlarının çalışmaları üzerinde tam bir YARGI DENETİMİ getirmiştir. Burada daha çok bir GÖREVLER AYRIMINI getirmiştir.

YASAMA özelliği taşıyan işlemlerin YASAMA Organınca, YÜRÜTME özelliği taşıyan işlemlerinde YÜRÜTME Organınca yapılabilmesi ilkesini getirmiştir. Yasama ile Yürütme arasında GÖREV AYRILIĞI oluşturulmuştur.

Yargısal Denetim katogorisine de YASAMAYI Anayasa Mahkemesine, YÜRÜTMEYİ de DANIŞTAY'a bırakmıştır.

1961 Anayasası bu düzenlemeleri ve ilkeleri yönünden özellikle de Siyasal Yönetim tarafından ağır eleştirilere hedef olmuştur.

Anayasadaki özgürlükler düzenini ; Türk toplumu için hazmedilemediğini ve LÜX olduğu...Bu elbiysenin geniş olduğu...

Özgürlükleri kötüye kullanmalara karşı düzenlemelerin getirilmediğini, Bu özgürlüklerin Toplum Düzenini yıkacak güçte olduğu....

YASAMA ve YÜRÜTME üzerindeki Yargı Denetiminin ; İktidarların iş yapmalarını engellediğini...

ÖZERK Kurumların; DEVLET İÇİNDE DEVLET olduğu görüşünü...

1921 ve 1924 Anayasalarında ki; "Hakimiyet bilakaydü -şart milletindir." düzenlemesi yerini; " Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Ama, milletin bu egemenliği artık sadece TBMM.nin olmaktan çıkmıştır. TBMM yanında Millet adına egemenliği kullanan başka yetkili organlar da oluşmuştur. TBMM.nin Millet adına çıkardığı Yasaları; ANAYASA Mahkemesi, Anayasaya aykırı olduğunda iptal edebilmektedir.

TBMM kendisine verilen EGEMENLİĞİ; Hukuk içinde kalarak kullanacaktır. Bu düzenleme; TBMM.nin Egemenlik yetkisini sınırlamakta ise de; HUKUK içinde kalınmasını SAĞLAMAKTADIR.

1961 Anayasası; insanımızın maddi-manevi varlığının geliştirilmesi ve kişi özgürlüğünü sınırlayan; " Siyasi ve ekonomik tüm engellerin kaldırılmasını..." hedef alan bir Anayasadır. Böyle bir Anayasa; Toplumumuz içinde LÜX sayılamaz...

Daha da ileri gidilerek,"12 Mart 1971 öncesinin ..." yaratılmasında

1961 Anayasasının uygulanması değil, uygulanmaması büyük ölçüde; rol oynamıştır. Ve özgürlükler Anayasanın yıkılmasına yönelik olarak kullanılmıştır ve tüm bu olaylarda 1961 Anayasası sorumlu tutulmuştur.

"Bu Anayasa ile devlet yönetilemez " denildi. Aslında; " Biz bu ülkeyi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yönetmek istemiyoruz., Bizim gibi düşünmeyenlere ve davranmayanları serbestçe ezmek istiyoruz..." düşüncesindeydiler...

Anayasada değişikliklere gidilmiştir. İlk değişiklik, Siyasi partilerin ve TBMM Üyelerinin ekonomik durumlarından başlamıştır.

Temel haklar ve ödevler alanındaki değişiklikler, Anayasanın özgürlükler düzenini alt üst etti. Önceki özgürlükler düzeninin temel ilkesi SERBESTLİK iken, değişiklikten sonra da SINIRLILIK asıl olmuştur.

"Hakların kötüye kullanılmaması " hukukun temel kuralıdır. Hukuk, hiç bir zaman kötüye kullanılan bir hakkı korumaz.

Özgürlükleri, özgürlükçü demokratik temel düzene karşı mücadele için kullananların bu temel hakları da kaybedecekleri de gerçektir.

KİŞİ HAKLARI, genel olarak, kişiyi DEVLETE karşı koruyan haklardır. 1971 değişikliği ile ise; Devleti kişiye karşı korumak olmuştur.

Özgürlüklerin sınırlandırılması sorunu, insanlık tarihini ezeli diyalektiğine dayanmaktadır. Her zaman, Bireyin özgürlüğü ile siyasal iktidar sahiplerinin sınırlayıcı güçleri arasındaki çelişki olmaktadır.

Elbette, başkalarının özgürlüğünü yok eden veya sınırlayan özgürlük olamaz.

"Bir hakkın veya hürriyetin kullanılmasını açıkça yasaklayıcı veya örülü bir şekilde kullanılmaz hale koyucu veya ciddi surette güçleştirici ve amacına ulaşmasını önleyici ve etkisini ortadan kaldırıcı özellikte olmayan hükümler bir hak ve hürriyetin özüne dokunuyor sayılmazlar."

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ; Sınırlanabilir mi?...

Anayasalarda bu konuda düzenlemeler vardır.

"Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir; düşünce ve kanatlarını söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklayabilir ve yayabilir. Kimse, düşünce ve kanaatlarını açıklamaya zorlanamaz."

Ama, kötüye kullanıldığı veya kullanılacağı zaman yasaklanabilir.

Düşünce, tek başına yasaklanmış değildir. Yasaklanan, İSTİSMAR Etme ve Kötüye kullanma eylemidir.

Düşünce ve anlatım özgürlüğü; en geniş şekilde özgür olmalıdır. Ancak, TERÖRÜ Teşvik etmemek gerekir.

LAİK DEVLET;

Laiklik Batı toplumlarında, üç aşamadan geçmiş ve bu günkü anlamını kazanmıştır.

İlk aşamada; Devlet organlarınca güdülen mezhep yobazlığının kaldırılmasıdır. Dini inançların insanlara eşit davranılmasını engellemiştir. Ama bir sürede bu kargaşa devam etmiştir.

İkinci aşamada ise; Devlet Dini ilkesinin kaldırılması sağlanmıştır.

Üçüncü aşamada ise; Hukuk sisteminin ve kamu hizmetlerini düzenleyen kuralların dinsel veya din ile ilgili kurallar olmaktan çıkarılmıştır.

Laik Devlet; yalnız mezhepler arasında ayrım gütmeyen , resmi bir dini olmayan, dini kurallarla iş görmeyen bir devlettir .

Laik Devlet; dinin vicdanlara itilmesi için gerekli tedbirleri de alabilen devlet olması gerekir.

SOSYAL Devlet ise; genel olarak yurttaşların sosyal durumları ile, refahlarıyla ilgilenen , onlara asgari bir yaşama düzeyi sağlamayı ödev olarak kabul eden devlettir. İnsanlara asgari bir yaşam düzeyi sağlayan devlet demektir.

Sosyal Devlet ile Sosyalist Devlet kavramları ve uygulamaları farklıdır. Sosyalist Devlet, üretim araçlarının, insanları sömürmek olanağı vermeyecek derecek ölçüde kamulaştırdığı ve egemenliğin emekçiler elinde bulunduğu devlet devlet demektir.

Anayasadaki; Sosyal Devlet ilkesi; Sosyalist Devlet değildir.

HUKUK DEVLETİ; Yurttaşların hukuk güvenliğini sağlayan devlet demektir.

Temel haklar güvence altına alınır. Yasalar Anayasaya uygun olur. Yönetim de hukuka bağlı olur.

Hukuk Devleti olmanın veya olabilmenin İLKESİ BAĞIMSIZ YARĞI ORGANLARIDIR....

Bağımsız Yargının ilk ilkesi; HAKİMLERİN, bağımsızlık ruhu ile Yetiştirilmesi gerekir. YASAMA ve YÜRÜTMENİN Denetiminden ve gözetiminden de uzak olan bir Yargı gerekir.

Hakimlerin hukukun üstünlüğü ilkesi ile yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri gerekir. İdare ve Yasamadan uzak; bir HAKİMLER KURULU.....Ve bir SAVCILAR KURULU.....İki kurul bir arada olamaz. Ayrı ayrı olmaları gerekir.

Yüksek Yargı Organlarının mensupları arasında seçimle görevlendirilen Kurulların Üyeleri olması gerekir.

1961 Anayasasının bu kurumlarla ilgili eski Düzenlemenin yeniden oluşumu gereklidir.

Bu Kurullar Hakimler...Savcılarla ilgili her türlü tasarrufları siyasal yönetimin denetiminden uzak olarak yapabilmeleri gerekir.

Yargı Mensuplarının siyasal yönetimden; kendileri ile ilgili bir endişeleri de olmaması gerekir.

Anayasa Mahkemesin tüm Hakimlerinin Yüksek Yargı Organlarının üyeleri arasından; Kendi Yüksek mahkemelerince seçilmeleri gerekir. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından seçilmeleri gerekir. Böyle bir durumda cübbenin önü kapatılmaz....

Yüksek Mahkeme Üyelerini de HAKİMLER KURULU Seçmelidir.

Anayasa Mahkemesi Kararını TANIMAYAN ve Uygulamayan Hakimlerden ancak bu durumda kurtuluruz.

ASKERİ YARGI; yeniden oluşturulmalıdır.

TBMM. sine gelince; YETKİLERİ Elinden alınmış ve Yürütmeyi denetleyemeyen bir Parlamento....

Milletvekili Adaylarını da; Partinin Yönetimi değil; Partili Üyelerin Hakim huzuru ile belirlenmesinin gerektiği....ÖN SEÇİM Müessesinin artık işlerlik kazandırılması....

Milletvekili sayısı o kadar önemli değil...Meşhur 226 espirimiz vardı..." Bulun 226 yı....Ondan sonrası....."

Milletvekili Dokunulmazlığı yeni Anayasadan gözden geçirilmelidir. Muhalefet Milletvekilleri bu yönden çok sıkıntılıdırlar...

TBMM.nin ve Milletvekillerinin Bakanlar Kurulunu Parlamentodan eski DENETLEME Yetkisi yeniden Anayasadan yerini almalıdır. "SORU, GENSORU ve MECLİS ARAŞTIRMASI..." yeniden işlerlik kazanmalıdır.

BAKANLAR Kurulu; Yeniden oluşturulmalıdır. Başbakanlık Kurumu yeniden yerini almalıdır.

CUMHURBAŞKANLIĞI: TBMM içinde veya bu Vasıfları taşıyan Bürokratlardan 40 yaşını bitirmiş, en az 4 yıllık Yüksek oğrenim görmüş olması gerekir.

YETKİLERİ Sembolik ve Temsil Yetkisi olmalıdır. SORUMLULUĞU olmamalıdır. Sorumluluğu " Vatana İhanet suçu.." olmalıdır. Sorumsuz olmalıdır. Ve belirli bir süre ile seçilmelidir.

KANUNGÜCÜNDE KARARNAME Müessesi yeniden gözden geçirilmelidir.

SIKIYÖNETİM ve OLAĞANÜSTÜ HAL Müesseseleri aynı şekilde yeniden gözden geçirilmelidir.

ÜNİVERSİTELER ve Bilim Adamları ÖZERK Olmalıdır.

Bilim ve Sanat...Sanatçıya Anayasada düzenleme ile yer verilmelidir.

Medya ve Basın Kuruluşları da Tarafsızlık yanında ÖZERK olmalıdırlar....

Kısacası; GÜÇLÜ BİR YARGI DENETİMİYLE SINIRLANDIRILMIŞ KLASİK PARLAMENTER SİSİTEM....Yeniden gelmelidir. Ve Yeni ANAYASA BU İLKELERİ TAŞIMALIDIR.

Saygı ile.....

NELER SÖYLENDİ?
@
Turan Ateş

Turan Ateş

DİĞER YAZILARI BUGÜN 17 NİSAN KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 17-04-2021 21:47 "BELEDİYE; ŞEHRİN ANNESİDİR...." 15-04-2021 22:42 DÜŞÜNCE ve DÜŞÜNCESİNİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ 12-04-2021 19:19 ARAMA KARARLARI 10-04-2021 20:21 GERGERLİOĞLU OLAYI ve HUKUK KURALLARI 04-04-2021 17:48 TBMM'DE REDDEDİLEN KANUN TASARISI ve GETİRDİĞİ SORUNLAR 02-04-2021 10:39 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ve CUMHURBAŞKANINCA İPTAL EDİLMESİ 23-03-2021 12:38 LAİK DEVLET 13-03-2021 20:34 DEVLET ADAMI-DEVLET ADAMLIĞI... 12-03-2021 21:46 TERÖR...TERÖRİST...TERÖRİZM....ANARŞİZM ve MAFYA 11-03-2021 20:21 YAPILAN ANAYASA ÇALIŞMALARI 21-02-2021 20:19 SEÇİM KURULLARININ OLUŞUMU ve YENİ DÜZENLEME 15-02-2021 17:27 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ve YENİ BİR ANAYASA TARTIŞMASI 07-02-2021 17:49 ANAYASA... 03-02-2021 21:45 ANAYASA NEDİR? 24-01-2021 13:41 TBB ve İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI'NA 19-01-2021 22:18 TOPRAK İŞLEYENİN; SU KULLANANINDIR 18-01-2021 12:48 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VE REKTÖR ATAMASI... 10-01-2021 22:04 ÜNİVERSİTELER, BİLİM ADAMLARI VE ÖĞRETİM ÜYELERİ 09-01-2021 17:57 AVUKATLIK MESLEĞİ ve SORUMLULUĞU 03-01-2021 22:05 2021 YILI İÇİN DİLEKLERİM 01-01-2021 00:27 AİHM KARARLARI ve UYGULANMAMASININ VERDİĞİ-VEREBİLECEĞİ SIKINTILAR 26-12-2020 20:27 ANAYASA MAHKEMESİ ve SEÇİLEN-ATANAN- ÜYELERİ 20-12-2020 17:59 TSK'NIN SATILMASI OLAYI (!) 07-12-2020 13:01 İMAMOĞLU'NA SUİKAST İHBARI... 02-12-2020 12:56 İZMİR-EGE BÖLGESİ DEPREMİ 01-11-2020 21:41 İYİ PARTİ'DEKİ FETÖ MENSUBU TARTIŞMASI 23-10-2020 21:43 YARGIDA NELER OLUYOR? 20-10-2020 20:10 ÖZELLİKLE KIRŞEHİRLİ YURTTAŞLARIMIN DİKKATİNE 19-10-2020 10:53 ANAYASA MAHKEMESİ VE İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARI 16-10-2020 01:09 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 14-10-2020 10:54 7 TİP. ÜYESİNİN ÖLDÜRÜLMESİNİN YILDÖNÜMÜ 10-10-2020 21:22 OKULLARIN AÇILMASI VE VELİLERDEN YAZILI BEYAN İSTENMESİ 09-10-2020 11:44 İZMİR BAROSU YÖNETİMİ ve MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 08-10-2020 20:08 BARO SEÇİMLERİ VE ERTELEME KARARI 03-10-2020 22:58 ENİS BERBEROĞLU'NUN MİLLETVEKİLLİĞİ KONUMU 28-09-2020 13:52 KAMUOYUNA ve AVUKAT MESLEKTAŞLARIMA 28-09-2020 13:49 SANATÇI HALİL SEZAİ OLAYI ve HAKİM KARARI 22-09-2020 22:28 EROL MÜTERCİMLER ve SAKARYALILAR 12-09-2020 10:51 MEB VE OKUL YÖNETİMİNİN İMZALATMAK İSTEDİĞİ TAAHHÜTNAME 10-09-2020 20:49 ADALETE DAYANMAYAN DEVLET, VARLIĞINI KAYBEDER 07-09-2020 15:58 ZAFER BAYRAMI KUTLAMA TÖRENİ ve ENGELLER 30-08-2020 14:15 CORONAVİRÜS ARTMIŞ...DOĞRU MU?...EVET DOĞRU! 29-08-2020 18:04 ÜLKE GÜNDEMİ HALEN KADIN CİNAYETLERİ 28-08-2020 12:42 BARO SEÇİMLERİ ve TBB'NİN YETKİLERİ 21-08-2020 22:21 CHP'DEKİ ABDULLAH GÜL'ÜN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SIKINTISI 19-08-2020 11:21 17 AĞUSTOS 1999 BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİN İZLERİ ve BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ 16-08-2020 22:27 CHP KURULTAYI ve İNCE'NİN YENİ PARTİ KURMA DÜŞÜNCESİ 07-08-2020 21:40 TÜRK CEZA KANUNUNDA; FAİLE VERİLEN CEZADAN ; MAHKEMENİN YASA GEREĞİ OLAN; TAKDİREN İNDİRİMİ 04-08-2020 21:17 HATAY BAROSU BAŞKANI VE POLİSİN KİMLİK SORMA MESELESİ 01-08-2020 18:56 DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ve HAKKINDAKİ SUÇ DUYURUSU 29-07-2020 15:03 ANAYASA MAHKEMESİ VE SON İKİ KARARI 26-07-2020 23:11 CEYHAN DEMİR AĞABEYİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, TÜM DOSTLARA... 23-07-2020 22:30 KADIN CİNAYETLERİ VE TEPKİLERE KARŞI ÜZÜCÜ ÖNLEMLER 22-07-2020 14:35 ÜLKEMİZİN GÜNDEMİ; AYASOFYA MI? KİLİSE Mİ? MÜZE Mİ? CAMİ Mİ? 12-07-2020 10:39 HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMALAR VE BAROLAR 11-07-2020 21:10 DİRENEN BARO BAŞKANLARI VE AVUKAT MESLEKTAŞLARIM 08-07-2020 12:54 TBB.'DE NELER OLUYOR? 28-06-2020 22:29 BARO BAŞKANLARINA YÖNELİK HUKUK DIŞI TUTUM VE AYASOFYA CAMİİ 24-06-2020 15:21 BİLİM RAPORLARI VE CORONAVİRÜS UYARILARI 22-06-2020 13:05 SAYIN HAMZA YERLİKAYA VE LİYAKAT 22-06-2020 11:22 ERKEN ERKEN NEREYE FATMA HOCAM? 17-06-2020 10:37 ÜLKE GÜNDEMİ BAROLAR AMA, GERÇEK GÜNDEM CORONA VE EKONOMİ 16-06-2020 22:37 BİNGÖL-KARLIOVA DEPREMİ 14-06-2020 23:12 DOKUNULMAZLIK VE ANAYASA'NIN GEÇİCİ 20. MADDESİ HÜKMÜ 09-06-2020 15:41 ÜÇ MİLLETVEKİLİNİN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ 08-06-2020 11:01 İMAMOĞLU VE OTOBÜS İŞLETMESİ YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE 01-06-2020 00:07 SEÇİM YASALARI ve YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI DÖNEMİ 30-05-2020 21:28 65 YAŞ ÜSTÜNE GETİRİLEN DÜZENLEME, VERİLEN CEZALAR VE TEPKİLER 29-05-2020 19:57 27 MAYIS 1960'TAN 27 MAYIS 2020'YE... 27-05-2020 14:47 BERABER YAPILMAKTA OLAN TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 26-05-2020 14:15 ANAYASAMIZIN 67. MADDESİNİN SON FIKRASI 24-05-2020 21:23 Caminin ses sistemine saldırı ve gelen tepkiler 23-05-2020 14:45 ÇOCUK İSTİSMARI VE EVLİLİK MÜESSESESİ 22-05-2020 14:25 HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN HAKİMLER 20-05-2020 22:44 SAYIN AKŞENER, ANITKABİR SİZİNLE HÜZNÜ YENDİ 19-05-2020 13:06 ERKEN SEÇİM SÖYLENTİLERİ 17-05-2020 12:42 AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR 15-05-2020 13:37 CENAZE DEFİNİ ve KAYSERİ'DEKİ ÜLKÜCÜ GENÇLİK 12-05-2020 12:09 İDAM CEZALARI VE DAR AĞACINDA CAN VERENLER 11-05-2020 15:31 SOKAKLARA ÇIKMA YASAKLARI 09-05-2020 20:19 DANIŞTAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLANMIŞ 08-05-2020 11:45 KURUMLAR VE KURALLAR REJİMİ OLAN; DEMOKRASİMİZ 07-05-2020 14:50 ANKARA BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA 29-04-2020 19:54 SURİYELİ GENCİN ÖLÜMÜ VE POLİSİN TUTUKLANMASI 29-04-2020 14:55 BÜROKRASİ - BÜROKRAT...SİYASET - SİYASETÇİ 28-04-2020 10:53 HUKUKÇULARIN VE TÜM YURTTAŞLARIN BİLGİLERİNE 26-04-2020 19:21 ANAYASA HUKUKU KARŞISINDA; TUTUKLAMA KARARI 25-04-2020 13:57 EVET...BUGÜN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 23-04-2020 12:36 İNFAZ YASASINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE AF 20-04-2020 21:17 "BELEDİYE; ŞEHRİN ANNESİDİR...." 16-04-2020 21:53 İÇİŞLERİ BAKANI SN. SOYLU'NUN İSTİFASI 13-04-2020 17:08 AĞZI OLAN KONUŞUYOR 06-04-2020 21:16 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2020 22:36 " VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ KUTSALDIR" 04-04-2020 21:46 VALİLİK ve VALİ 03-04-2020 22:16 BELEDİYELERİN GELİRLERİ- GİDERLERİ VE BAĞIŞ TOPLAMALARI 02-04-2020 20:47 TBMM'DEKİ HEKİM MİLLETVEKİLLERİMİZ, HAYDİ HASTANEYE 31-03-2020 19:28 MAZBATASI İPTAL EDİLEN CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI... 27-03-2020 20:35 CORONA KAPMADIM. KARANTİNADA DEĞİLİM. EVİMDE HAPİSİM 26-03-2020 17:33 ÜLEN CORONA VİRÜSÜ..! 19-03-2020 13:25 CORONA VİRÜSÜ, YARATTIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE PANİK 18-03-2020 13:39 Medya Haberi... 10-03-2020 20:52 Yargıtay Başkanı ve söyledikleri... 09-03-2020 20:41 SAVAŞ... SAVAŞ... 05-03-2020 00:59 AVUKAT... AVUKATLIK MESLEĞİ... 28-02-2020 16:18 AVUKATLIK MESLEĞİ VE KUTSAL SAYDIĞIMIZ SAVUNMA 24-02-2020 11:27 TARTIŞILAN MAHKEME KARARLARI VE KARAR VEREN HAKİMLER 20-02-2020 14:53 GEZİ OLAYI İLE İLGİLİ VERİLEN BERAAT KARARI 18-02-2020 23:10 Prof. Dr. Burhan KUZU Hoca OLAYI 18-02-2020 19:04 ÜLKEMDE SON GÜNLERDE YAŞANAN ACI FELAKETLER 08-02-2020 22:00 CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUĞU OLANLAR.... 06-02-2020 21:36 KANAL İSTANBUL PROJESİ VE ŞEHİRLER PADİŞAHI, CANIM İSTANBUL 27-01-2020 21:09 DEPREMLER... 25-01-2020 19:03 ANAYASA NEDİR? 23-01-2020 13:15 BAĞIMSIZ YARGI 21-01-2020 22:04 "TOPRAK İŞLEYENİN; SU KULLANANDIR" 19-01-2020 10:53 "ANAYASAYI TANGUR...TUNGUR ETMEK....." 12-01-2020 21:43 BAŞKANLIK SİSTEMİ 07-01-2020 19:20 HAKİMLERİN; GÖREVLERİ NEDENİYLE CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUKLARI 05-01-2020 21:41 ARABULUCU VE UZLAŞTIRMACI 04-01-2020 11:39 YARGI REFORMU 02-01-2020 20:05 KARADENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI 27-12-2019 08:27 27 Aralık... 27-12-2019 08:26 İLK ÇAĞI YAŞATAN SANAT ve SANATÇI 23-12-2019 11:19 ARABULUCULUK ve UZLAŞTIRMACILIK 13-12-2019 22:22 T B M M.'DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 12-12-2019 22:02 BİR ULU ÇINAR 09-12-2019 12:59 TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE... 24-11-2019 08:29 İŞSİZLİK VE ÜLKEMİZDEKİ İŞSİZ İNSAN SAYISI 18-11-2019 11:05 BİR PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL GEÇTİ, BU ÜLKEDEN-ÜLKEMİZDEN 12-11-2019 10:33 "GERÇEK HAKİM-SAVCIYA MEMLEKETİN İHTİYACI VAR...." 08-11-2019 12:16 LAİK CUMHURİYET 28-10-2019 13:22 SİYASETÇİNİN İKİ ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 27-10-2019 20:04 YIL 2004... AYLARDAN MART...SEÇİM GÜNÜ 25-10-2019 09:24 YARGIDA NELER OLUYOR? 21-10-2019 22:22 İSTANBUL SİRKECİ ve HAYDARPAŞA GARLARININ İHALESİ 21-10-2019 14:48 YARGI REFORMU VE HAZIRLANAN PAKET! 09-09-2019 09:28 YENİ ADLİ YARGI AÇILIŞ TÖRENİ 01-09-2019 16:51 AÇIĞA ALINAN BAŞKANLAR, GÖREVLERİNE SON VERİLEN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE KAYYIMLAR 30-08-2019 16:54 KADIN CİNAYETLERİNİN KÖKENİ ve BOYUTLARI 25-08-2019 19:51 ŞÜPHELİ KONUMUNA SOKULMAK BENİ YARALADI 23-08-2019 10:43 GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE BU TASARRUFUN HUKUKSAL BOYUTU 21-08-2019 17:10 FEYZİOĞLU, BAROLARIN KARARLARI VE SIKINTILAR 19-08-2019 17:45 FETÖ CEMAATİ VE DİĞER CEMAATLER 19-08-2019 12:13 ORMAN YANGINLARI 12-08-2019 13:09 DEPREMLER... 11-08-2019 13:17 KAZ DAĞLARI, ORMANLARI VE ÇEVRE HALKI 07-08-2019 11:25 NAFAKA 07-08-2019 11:01 KURTULUŞ İSLAMDA DEĞİL; LAİK DEVLET YAPISINDA 03-08-2019 12:00 İLAHİ ADALET 29-07-2019 17:59 MEKTEB-İ HARBİYE 22-07-2019 14:19 ORMANLAR YANARKEN, PARDON YAKILIRKEN ! 16-07-2019 20:49 15 TEMMUZ 2016-DARBEYE KALKIŞMA 16-07-2019 11:23 SEÇİMLERDE; TASNİF ve SAYIMLARDA YAŞANAN SIKINTILAR 08-07-2019 20:51 MAĞDURLARIN UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ 06-07-2019 20:46 FETÖ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 04-07-2019 11:47 İSTANBUL SEÇİMİNDE GÖREV ALANLAR VE MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-06-2019 05:44 YSK'NIN İSTANBUL SEÇİMİNİN İPTALİ KARARININ GEREKÇESİ 23-05-2019 20:53 İSTANBULLULARA DUYURULUR... 10-05-2019 20:50 EVET... YSK'NIN SAYIN ÜYELERİ... 09-05-2019 19:31 POLİS MEMURLARININ OY KULLANMA HAKLARI 08-05-2019 10:43 İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİ (2) 07-05-2019 20:56 İPTAL EDİLEN İSTANBUL SEÇİMLERİ 07-05-2019 09:13 1 MAYIS 30-04-2019 19:52 ABDULKADİR SELVİ'NİN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE... 30-04-2019 12:01 YSK'NIN ZOR GÜNLERİ 29-04-2019 09:38 DOĞRU MUDUR, BİLİNMEZ 06-04-2019 19:52 YSK VE MAZBATA... 04-04-2019 12:20 DÖVİZİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ...TÜRK PARASININ ÖNLENEBİLİR DÜŞÜŞÜ 27-03-2019 10:23 SEÇİME DOĞRU BİLİNMESİ GEREKENLER 23-03-2019 16:16 SEÇİM YASAKLARI, YSK VE SEÇİM KURULLARININ KARARLARI 21-03-2019 10:15 ÇANAKKALE ZAFERİ 19-03-2019 14:50 YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANLARINI ve HEPİMİZİ BEKLEYEN SORUNLAR 04-03-2019 10:45 ORMANLAR 22-02-2019 18:59 BURHANETTİN KOCAMAZ'IN DURUMU VE YAPILACAK İŞLEMLER 21-02-2019 12:26 ŞÖYLE BİR GERİYE DÖNÜP BAKALIM... 10-02-2019 16:04 MAHKEME KARARLARI ve BAĞLAYICILIĞI 30-01-2019 17:43 HAYALİ SEÇMEN SÖYLENTİLERİ VE İTİRAZLAR 27-01-2019 19:02 BİNALİ YILDIRIM VE "İSTİFA"... 21-01-2019 13:06 SEÇMENİ BELİRLEME SİSTEMİ 18-01-2019 08:17 PADİŞAHIN İŞİ NE? 16-01-2019 09:02 AF GELİYOR...AF... 15-01-2019 18:58 " AĞZI OLAN KONUŞUYOR..." 15-01-2019 18:38 "ANAYASAYI TANGIR-TUNGUR ETMEK" 13-01-2019 18:24 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 11-01-2019 10:04 SEÇMENLERİN DİKKATİNE 07-01-2019 13:34 YSK'NIN KARARI 04-01-2019 12:17 1967-1970'Lİ YILLAR 02-01-2019 12:32 Gelin-Kayınpeder Evliliği ve Yargıtay'ın Onayı 28-12-2018 06:28 SANAT ve SANATÇI... 25-12-2018 10:31 BİR MEDYA HABERİ 23-12-2018 13:40 SON TREN KAZASI 16-12-2018 15:31 FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLER ve ŞİDDET OLAYLARI 12-12-2018 17:12 HAKİM-SAVCILARIN HUKUKİ SORUMLULUKLARI NE OLACAK? 10-12-2018 11:25 ERGENEKON ve BALYOZ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 03-12-2018 08:08 BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZ 30-11-2018 21:07 NE DEMEK İSTİYOR BU GAZETECİ YAZAR? 25-11-2018 19:48 AİHM KARARI ve HUKUK DEVLETİ 24-11-2018 17:51 TARTIŞILAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 17-11-2018 19:43 EZANIN TÜRKÇE OKUNMASI TARTIŞMALARI 14-11-2018 11:45 10 KASIM 09-11-2018 19:14 ULUCANLAR CEZAEVİ 07-11-2018 15:48 SUUDİLERİN ADALETİ 04-11-2018 16:29 CHP'NİN YEREL YÖNETİM ADAYLARI 29-10-2018 10:54 SİYASETÇİNİN iki ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 26-10-2018 19:19 ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ ve EMPERYALİZMİ 23-10-2018 19:33 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI ECEVİT 22-10-2018 18:07 HUKUKUMUZDA VASİYETNAME... CHP ve İŞ BANKASI 18-10-2018 06:18 TUTUKLANAN AVUKAT 06-10-2018 20:38 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN; ADAYLARIMIZ 06-10-2018 11:12 DOĞAL AFET ENDİŞESİ... 01-10-2018 18:17 AF.....AF......AF..... 26-09-2018 15:09 DIŞ GÜÇLER 21-09-2018 17:34 GREV-LOKAVT... 18-09-2018 13:16 BAKANLIK ve BAKAN 07-09-2018 14:15 HUKUK ve DEMOKRASİ... 02-09-2018 18:16 "TIPIŞ TIPIŞ GİDİP OY VERECEKLER" 29-08-2018 20:54 DOLARIN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ 13-08-2018 13:01 BİZİM KÖY ve MAHMUT MAKAL... 11-08-2018 07:58 DOĞU İLLERİMİZ ve PKK 08-08-2018 13:25 ADNAN OKTAR HOCA 01-08-2018 10:37 DARBE GİRİŞİMİ... 16-07-2018 12:03 SEÇİM... 21-06-2018 20:07 SEÇİM GÜNÜ NELERE DİKKAT ETMELİ? 19-06-2018 18:36 YSK BAŞKANI VE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI 15-06-2018 10:58 AK PARTİLİLERE YAPILAN "ÇİRKİN" SALDIRI 14-06-2018 21:30 CUMHURBAŞKANI ADAYLARIMIZ 10-06-2018 16:45 DİPLOMA veya ŞAHADETNAME 10-06-2018 16:38 CUMHURBAŞKANI-KOMUTAN VE İFTAR... 03-06-2018 22:11 CUMHURBAŞKANI VE YARGI İLİŞKİSİ... 02-06-2018 11:37 YSK'YA İTİRAZLAR... 29-05-2018 11:21 "ÖNCE GÜVENCE VERMELİLER" 27-05-2018 15:28 DDY YÖNETİCİLERİ BİLMEM, NE DÜŞÜNÜR? 18-05-2018 09:25 SUSAYIM DİYORUM, OLMUYOR... 14-05-2018 20:20 Endişeli SORULAR 10-05-2018 06:17 CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLMENİN KOŞULLARI 04-05-2018 19:41 HAKİMLİK SINAVI ve HAKİM ATAMALARI 03-05-2018 18:36 OYNANIRSA MUTSUZ SONLA BİTECEK OLAN SENARYO 25-04-2018 18:57 SEÇİME DOĞRU 24-04-2018 12:19 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ (2. BÖLÜM) 21-04-2018 08:14 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ... 20-04-2018 20:33 ERKEN SEÇİM KARARI 19-04-2018 10:44 17 NİSAN VE KÖY ENSTİTÜLERİ... 18-04-2018 08:44 İSTİKLAL MARŞIMIZ ve DEĞİŞİMİ 26-03-2018 09:56 YARGIDAKİ ATAMALAR ve FETO TUTUKLULARI 23-03-2018 20:55 SAKARYA'DA KURULAN "ÇİFTLİK BANK" 21-03-2018 13:42 ZAFERİN KAHRAMANLARI 19-03-2018 21:20 KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİMİ İSTİFA ETMELİ Mİ? 14-03-2018 20:31 YSK VE SEÇİM 12-03-2018 20:37 58 kopyacı, hakim olmuş! 05-03-2018 08:36 ŞEKER FABRİKALARI-ÖZELLEŞTİRME-SATIŞ KARARI 26-02-2018 23:06 TBB'NİN 24 ŞUBAT ANKARA TOPLANTISI 26-02-2018 09:49 TBB VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 22-02-2018 21:55 BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ... 14-02-2018 19:41 DİLİMİZ TÜRKÇE VE ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2018 11:08 CHP KURULTAYINDAKİ İMZA SORUNU-ETKİLERİ 04-02-2018 22:00 CHP KURULTAYA GİDİYOR... AMA... 31-01-2018 23:31 KANAL İSTANBUL PROJESİ 28-01-2018 21:03 HUKUK DEVLETİ 25-01-2018 10:39 HAKİMLER, YETKİLERİ ve SORUMLULUKLARI 14-01-2018 10:39 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 12-01-2018 08:29 İRAN'DAKİ SON OLAYLAR 04-01-2018 08:20 DÜN, BUGÜN ve YARIN... 26-12-2017 19:23 NAİM SÜLEYMANOĞLU VE SİLİVRİ CEZAEVİ 20-11-2017 20:43 TANRI BİZİM TOPLUMA İKİ MUSTAFA GÖNDERDİ 10-11-2017 09:45 YEREL YÖNETİM-Belediye-SEÇİMLERİ 28-10-2017 21:52 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI, ECEVİT 20-10-2017 22:39 Bölge Adliye Mahkemesi ve O Karar... 15-10-2017 21:47 İHRAÇ EDİLEN SON HAKİM-SAVCILAR 08-10-2017 11:35 BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI 04-10-2017 19:35 BOŞALAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI 30-09-2017 22:30 DİYANET İŞLERİ YENİ BAŞKANI... 21-09-2017 18:14 SAVUNMASIZ Bir Yargı Yılı Açılışı 06-09-2017 20:51 SOSYAL MEDYADAN BİR SON DAKİKA HABERİ 23-08-2017 22:46 FETO, SİYASET, HUKUK VE HUKUKÇU... 17-08-2017 22:52 BÜYÜKERŞEN'E SALDIRI 01-08-2017 13:05 EVLENME BAŞVURUSU ve TÖRENİ 27-07-2017 17:20 DEPREM ve BODRUM İLÇEMİZ 24-07-2017 22:23 AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-07-2017 19:43 ADALET YÜRÜYÜŞÜ..İ. 11-07-2017 14:17 ZEHİRLENEN ASKERLER... 19-06-2017 22:11 YSK ve KARARLARI 10-06-2017 22:45 BİROL ERDEM....Lütfen KONUŞ..! 03-06-2017 21:23 BU SORUYU NEDEN SORDULAR BİLMİYORUM 27-05-2017 22:09 DOĞU BÖLGEMİZİN PARİS'İ...VAN 20-05-2017 09:29 SON ATANAN HAKİMLERİMİZ 15-05-2017 08:34 ATATÜRK'E HAKARETLER ÖNLENEBİLİR AMA... 11-05-2017 00:05 YSK ve CHP'nin SUÇ DUYURUSU... 05-05-2017 23:26 CHP'Yİ UMUT GÖRENLERİN DİKKATİNE... 03-05-2017 21:54 YSK RAPORTÖR İHDAS ETMELİ 28-04-2017 11:49 YSK ve KARARLARI 24-04-2017 00:19 BU UYARI HEPİNİZE..! 12-04-2017 08:49 SANDIKTA KİMİN, NE GÖREVİ VAR? 10-04-2017 15:21 SEÇMEN YURTTAŞLARIMIN DİKKATİNE 09-04-2017 13:12 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2017 21:14 HSYK'NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ 03-04-2017 10:02 EVET Mİ? HAYIR MI? 28-03-2017 19:43 BU ZAFERİN KAHRAMANLARI İÇİN SAYGIYA DAVET 20-03-2017 09:14 ÜLKEMİZİN ONURU HASAR GÖRMÜŞTÜR... 13-03-2017 21:42 AVRUPA TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ 13-03-2017 10:35 Avrupa Ülkelerini Protesto Mu? 11-03-2017 22:27 YÜZÜMÜZE TÜKÜRSENİZ DE..! 07-03-2017 21:03 SEÇMENLER VE SİTE YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE 20-02-2017 22:07 ASKI SÜRESİ GEÇİNCE İTİRAZ OLMAZ 19-02-2017 17:06 BUNLARI YAZARKEN GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM 17-02-2017 19:13 DİLİMİZ TÜRKÇE Ve ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2017 11:10 SEÇİM VE REFERANDUM ÜZERİNE... 10-02-2017 23:44 SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBAT 08-02-2017 09:58 BU GÜNLERDE YAŞANAN PANİK... 06-02-2017 23:00 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANAYASA MAHKEMESİ 03-02-2017 20:54 ANAYASA NEDİR? 23-01-2017 21:34 1961 ANAYASASI'NIN GETİRDİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI 22-01-2017 12:44 SÖZÜN BİTTİĞİ YER... 10-01-2017 21:52 KAYSERİLİLER UYANIK OLALIM... 17-12-2016 20:12 CİZRE HALKINA MİNNETTARIM... 22-11-2016 19:26 DUAYEN GAZETECİ NAİL GÜRELİ ANISINA... 28-10-2016 15:18 YENİ BİR TARTIŞMA... 25-09-2016 12:53 TARIK AKAN, NUR İÇİNDE YAT... 19-09-2016 20:31 Mekteb-i Harbiye 21-07-2016 21:12 Vekiller, Öncelikli Görev Sizin 10-07-2016 13:04 Suriyeli Sığınmacılar Ve T.C. Vatandaşlığı 07-07-2016 01:11 Hakimlik, Yüreklilik İster 04-07-2016 01:54 Cumhurbaşkanının Diploması Yargıya Taşındı 28-06-2016 22:49 Kurtuluş İslam'da Mı? 26-06-2016 12:25 Yine Yargının Sorunları 24-06-2016 23:05 Hukuk Yasalardan İbaret Değil 19-06-2016 13:40 Clay'ın Cenaze Töreni Ve Erdoğan 12-06-2016 18:54 Ülkemde Demokrasi Ve Görüntüleri 11-06-2016 00:36 Cumhurbaşkanımız Ve Tartışılan Diploması 08-06-2016 18:28 Dokununmazlık Sorunları 21-05-2016 23:29 Ağzı Olan Konuşuyor 14-05-2016 13:52 Elinizi Yargıdan Çekiniz 03-05-2016 22:24 Dinsel Kurallar Ruhanidir 27-04-2016 23:28 Tıkanmayı Mahkeme Hakimi Çözer 11-04-2016 21:38 54 Hakim-Savcıya Kamu Davası 27-03-2016 23:42 Harem ... Harem... 11-03-2016 22:05 Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları Amacını Aştı 02-03-2016 12:01 Ormanlar 23-02-2016 18:22 Hakimlerin, Savcıların Konumları Ve Sorumlulukları 13-02-2016 22:33 Darbe Anayasası Ve Darbe Yasaları 07-02-2016 21:59 Yeni Anayasa Aldatmacadır 05-02-2016 20:01 Mevcut TBMM'nin Anayasa Yapma Yetki Ve Görevi Yoktur 04-02-2016 10:36 Başsağlığı.. 21-01-2016 22:07 Başkanlık Sistemi 08-01-2016 21:35 Geç Kalmayalım 03-01-2016 10:34 Sonumuz Hayrolsun... 19-12-2015 22:04 "Gelin Kayınpeder Evliliğine" Yargıtay Onay Verdi 14-12-2015 10:07 Hakimlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları 05-12-2015 23:33 “Can Dündar ve Tutuklanma Olayı” 27-11-2015 23:42 Türk-Rus İlişkileri... 24-11-2015 22:17
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA