Turan Ateş
Turan Ateş
Giriş Tarihi : 08-02-2017 09:58

SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBAT

SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBAT

SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBAT... 1961 Anayasasının; "İktisadi ve Mali hükümler " başlığı altında 126.Maddesi "BÜTÇE " düzenlemesini getirmiştir. 127. Maddesi ise; "Sayıştay;silahlı kuvvetlerinin mallarının ve kamu iktisadi teşebbüslerinin denetlenmesi." başlığı altında bu Kurumu düzenlemiştir. Saymaktan gelmektedir... Osmanlı döneminde ise; "Divan-ı Muhasebet" adı altında olarak görev yapmıştır. Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM.adına denetlemek görevi vardır. Bunun yanında; Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin olarak hükme bağlar... Yine Yasalarla verilen İNCELEME,DENETLEME ve HÜKME BAĞLAMA işlerini yapmakla da görevlidir. Sayıştayın kuruluşu,işleyişi,denetim usulleri,mensuplarının nitelikleri,atanmaları, görev ve yetkileri,özlük hakları-sorumlulukları ve diğer özlük işleri....Yine Başkan ve Üyelerinin güvencesi Yasa ile düzenlenir... Ayrıca Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan Devletin Mallarının TBMM. adına denetlenmesini de gizlilik esaslarına göre yapar... Yalnız, Sayıştay Başkan ve Üyelerin dışındaki Meslek Mensuplarının sıfatları DENETÇİ adını alır...Ama HAKİM Konumundadırlar...Yalnız SAYIŞTAY; Anayasada Yüksek Mahkemeler bölümünde yer almamıştır.Ama İdari bir Yargı konumundadır.Karalarına Karşı DANIŞTAY'A Dava yolu ile Başvuru yapılabilir... 1982 Anayasası ise DANIŞTAY'ı 160. Maddesindeki getirdiği düzenleme ile YÜKSEK MAHKEMELER Bölümünde yer vermiştir....Ama, Hukukçular SAYIŞTAY'ı; Yüksek Mahkeme olarak kabül etmezler...Mensupları, Hakim Konumunda....Hakimlik Mesleğinin özlük haklarından yararlanırlar... Kararları da Mahkeme İLAMı hükmünde ve bağlayıcı....TBMM.nin çıkardığı BÜTÇE 'deki uygulamaları; TBMM. adına ve dolayısıyla da Türk Halkı adına DENETLEYEN;bir DENETİM ORGANI.... Sayıştay;genel ve katma bütçeli dairelerin tüm gelir-giderleri ile tüm mallarını TBMM. adına denetler.. Kurumun sorumlularının hesap ve işlemlerini KESİN olarak HESAP- HÜKMÜNE bağlar... Ayrıca,kendisine yasalarca verilen İNCELEME,DENETLEME ve HÜKME BAĞLAMA Görevi de vardır. Sayıştay'ın Kesin Hükümleri hakkında; ilgililer yazılı bildirim gününden itibaren 15 gün içinden yeniden inceleme talep edebilirler...Buna KARAR DÜZELTME denir. Bu KARAR Sonrası ise; Önceki Anayasada olduğu gibi; İDARİ YARGIYA BAŞVURULAMAZ... Vergi,benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında DANIŞTAY ve SAYIŞTAY Kararları arasında bir UYUŞMAZLIK olursa;DANIŞTAY Kararları ESAS alınır.... Sayıştay'ın Mensupları,atanma ve özlük sorunları Yasa ile düzenlenir.Başkan ve Üyeleri Yüksek Hakim konumundadırlar...Denetçileri Hakim konumundadırlar... Yalnız Türk Silahlı Kuvvetlerin Bütçe denetimleri gizlilik esaslarına göre yapılır... Sayıştay Mensupları; Hukuk,Siyasal Bilgiler ,İktisat ve Ekonomi Eğitimi alan kişiler arasında seçilirdi.... Kamu Görevlilerinin maaş, ödenek ve yolluk ödemeleri Sorumlu saymanca yapılır...Genellikle de Kamu Görevlilerin GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARININ ödenmesinde; HATALI Ödemeler yapılabilmektedir...Özellikle de Tedavi Giderleri....Bu ödemeler; anında SAYIŞTAY Denetiminde geçerken; ZİMMET Olayı yaşanır...Ödemeyi yapan Sorumlu Saymana ve lehine ödeme yapılan Kamu Görevlisine İDARİ ZİMMET Çıkarılır...Ve en kısa bir süre içinde; Ödeme yapılan kamu Görevlisi; Zimmet olarak görülen bedeli HAZİNEYE öder ve olay kapanır....Çünkü; burada kasıt yoktur...İhmave Hata vardır...Yani burada DEVLETİN Kişiye yaptığı ÖDEME DENETLENMEKTEDİR.... Yani SAYIŞTAY; Anayasamıza göre bir YÜKSEK MAHKEME konumundadır....Meslek Mensupları da HAKİM konumundadırlar....TBMM.ce hazırlanan BÜTÇE Harcamalarını; Bütçeyi hazırlayan TBMM.adına DENETLİYOR....TBMM.de Bütçeyi Türk Halkı adına Hazırlar....Sayıştay Denetimi de HALK Adına yapılan bir Denetimdir... Bazı FONLARA devredilen Bütçe giderleri...Bazı FONLAR ve Harcamalar....Kamuya Yararlı Vakfa devredilen Bütçe gelirleri; SAYIŞTAY DENETİMİ dışında tutulmaktadır... Yargının Denetiminden Uzak olmak; Hukuk devleti İlkesi ile uyuşmaz....Tüm Bütçe harcamaları SAYIŞTAY denetimi kapsamında olması gerekir...Devletin tüm HARCAMALARI; SAYIŞTAY DENETİMİ kapsamında olması gerekir...Hukuk Devleti;Birilerinin yaptığı işlerin-tasarrufların, Uzman birilerince Hukuk sınırları içinde kalarak; Denetlemesi gerekir... Saygı ile....Turan Ateş 10 saat · İstanbul · KAMUOYUNA...... SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBET...... 1961 Anayasasının; "İktisadi ve Mali hükümler " başlığı altında 126.Maddesi "BÜTÇE " düzenlemesini getirmiştir. 127. Maddesi ise; "Sayıştay;silahlı kuvvetlerinin mallarının ve kamu iktisadi teşebbüslerinin denetlenmesi." başlığı altında bu Kurumu düzenlemiştir.Saymaktan gelmektedir...Osmanlı döneminde ise; "Divan-ı Muhasebet" adı altında olarak görev yapmıştır. Sayıştay,genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM.adına denetlemek görevi vardır. Bunun yanında; Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin olarak hükme bağlar... Yine Yasalarla verilen İNCELEME,DENETLEME ve HÜKME BAĞLAMA işlerini yapmakla da görevlidir. Sayıştayın kuruluşu,işleyişi,denetim usulleri,mensuplarının nitelikleri,atanmaları, görev ve yetkileri,özlük hakları-sorumlulukları ve diğer özlük işleri....Yine Başkan ve Üyelerinin güvencesi Yasa ile düzenlenir... Ayrıca Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan Devletin Mallarının TBMM. adına denetlenmesini de gizlilik esaslarına göre yapar... Yalnız, Sayıştay Başkan ve Üyelerin dışındaki Meslek Mensuplarının sıfatları DENETÇİ adını alır...Ama HAKİM Konumundadırlar...Yalnız SAYIŞTAY; Anayasada Yüksek Mahkemeler bölümünde yer almamıştır.Ama İdari bir Yargı konumundadır.Karalarına Karşı DANIŞTAY'A Dava yolu ile Başvuru yapılabilir... 1982 Anayasası ise DANIŞTAY'ı 160. Maddesindeki getirdiği düzenleme ile YÜKSEK MAHKEMELER Bölümünde yer vermiştir....Ama, Hukukçular SAYIŞTAY'ı; Yüksek Mahkeme olarak kabül etmezler...Mensupları, Hakim Konumunda....Hakimlik Mesleğinin özlük haklarından yararlanırlar... Kararları da Mahkeme İLAMı hükmünde ve bağlayıcı....TBMM.nin çıkardığı BÜTÇE 'deki uygulamaları; TBMM. adına ve dolayısıyla da Türk Halkı adına DENETLEYEN;bir DENETİM ORGANI.... Sayıştay;genel ve katma bütçeli dairelerin tüm gelir-giderleri ile tüm mallarını TBMM. adına denetler..Kurumun sorumlularının hesap ve işlemlerini KESİN olarak HESAP- HÜKMÜNE bağlar... Ayrıca,kendisine yasalarca verilen İNCELEME,DENETLEME ve HÜKME BAĞLAMA Görevi de vardır. Sayıştay'ın Kesin Hükümleri hakkında; ilgililer yazılı bildirim gününden itibaren 15 gün içinden yeniden inceleme talep edebilirler...Buna KARAR DÜZELTME denir. Bu KARAR Sonrası ise; Önceki Anayasada olduğu gibi; İDARİ YARGIYA BAŞVURULAMAZ... Verği,benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında DANIŞTAY ve SAYIŞTAY Kararları arasında bir UYUŞMAZLIK olursa;DANIŞTAY Kararları ESAS alınır.... Sayıştay'ın Mensupları,atanma ve özlük sorunları Yasa ile düzenlenir.Başkan ve Üyeleri Yüksek Hakim konumundadırlar...Denetçileri Hakim konumundadırlar... Yalnız Türk Silahlı Kuvvetlerin Bütçe denetimleri gizlilik esaslarına göre yapılır... Sayıştay Mensupları; Hukuk,Siyasal Bilgiler ,İktisat ve Ekonomi Eğitimi alan kişiler arasında seçilirdi.... Kamu Görevlilerinin maaş, ödenek ve yolluk ödemeleri Sorumlu saymanca yapılır...Genellikle de Kamu Görevlilerin GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARININ ödenmesinde; HATALI Ödemeler yapılabilmektedir...Özellikle de Tedavi Giderleri....Bu ödemeler; anında SAYIŞTAY Denetiminde geçerken; ZİMMET Olayı yaşanır...Ödemeyi yapan Sorumlu Saymana ve lehine ödeme yapılan Kamu Görevlisine İDARİ ZİMMET Çıkarılır...Ve en kısa bir süre içinde; Ödeme yapılan kamu Görevlisi; Zimmet olarak görülen bedeli HAZİNEYE öder ve olay kapanır....Çünkü; burada kasıt yoktur...İhmave Hata vardır...Yani burada DEVLETİN Kişiye yaptığı ÖDEME DENETLENMEKTEDİR... Yani SAYIŞTAY; Anayasamıza göre bir YÜKSEK MAHKEME konumundadır....Meslek Mensupları da HAKİM konumundadırlar....TBMM.ce hazırlanan BÜTÇE Harcamalarını; Bütçeyi hazırlayan TBMM.adına DENETLİYOR....TBMM.de Bütçeyi Türk Halkı adına Hazırlar....Sayıştay Denetimi de HALK Adına yapılan bir Denetimdir... Bazı FONLARA devredilen Bütçe giderleri...Bazı FONLAR ve Harcamalar....Kamuya Yararlı Vakfa devredilen Bütçe gelirleri; SAYIŞTAY DENETİMİ dışında tutulmaktadır... Yargının Denetiminden Uzak olmak; Hukuk devleti İlkesi ile uyuşmaz....Tüm Bütçe harcamaları SAYIŞTAY denetimi kapsamında olması gerekir...Devletin tüm HARCAMALARI; SAYIŞTAY DENETİMİ kapsamında olması gerekir.. Hukuk Devleti;Birilerinin yaptığı işlerin-tasarrufların, Uzman birilerince Hukuk sınırları içinde kalarak; Denetlemesi gerekir... Saygı ile....
NELER SÖYLENDİ?
@
Turan Ateş

Turan Ateş

DİĞER YAZILARI İMAMOĞLU VE OTOBÜS İŞLETMESİ YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE 01-06-2020 00:07 SEÇİM YASALARI ve YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI DÖNEMİ 30-05-2020 21:28 65 YAŞ ÜSTÜNE GETİRİLEN DÜZENLEME, VERİLEN CEZALAR VE TEPKİLER 29-05-2020 19:57 27 MAYIS 1960'TAN 27 MAYIS 2020'YE... 27-05-2020 14:47 BERABER YAPILMAKTA OLAN TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 26-05-2020 14:15 ANAYASAMIZIN 67. MADDESİNİN SON FIKRASI 24-05-2020 21:23 Caminin ses sistemine saldırı ve gelen tepkiler 23-05-2020 14:45 ÇOCUK İSTİSMARI VE EVLİLİK MÜESSESESİ 22-05-2020 14:25 HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN HAKİMLER 20-05-2020 22:44 SAYIN AKŞENER, ANITKABİR SİZİNLE HÜZNÜ YENDİ 19-05-2020 13:06 ERKEN SEÇİM SÖYLENTİLERİ 17-05-2020 12:42 AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR 15-05-2020 13:37 CENAZE DEFİNİ ve KAYSERİ'DEKİ ÜLKÜCÜ GENÇLİK 12-05-2020 12:09 İDAM CEZALARI VE DAR AĞACINDA CAN VERENLER 11-05-2020 15:31 SOKAKLARA ÇIKMA YASAKLARI 09-05-2020 20:19 DANIŞTAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLANMIŞ 08-05-2020 11:45 KURUMLAR VE KURALLAR REJİMİ OLAN; DEMOKRASİMİZ 07-05-2020 14:50 ANKARA BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA 29-04-2020 19:54 SURİYELİ GENCİN ÖLÜMÜ VE POLİSİN TUTUKLANMASI 29-04-2020 14:55 BÜROKRASİ - BÜROKRAT...SİYASET - SİYASETÇİ 28-04-2020 10:53 HUKUKÇULARIN VE TÜM YURTTAŞLARIN BİLGİLERİNE 26-04-2020 19:21 ANAYASA HUKUKU KARŞISINDA; TUTUKLAMA KARARI 25-04-2020 13:57 EVET...BUGÜN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 23-04-2020 12:36 İNFAZ YASASINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE AF 20-04-2020 21:17 "BELEDİYE; ŞEHRİN ANNESİDİR...." 16-04-2020 21:53 İÇİŞLERİ BAKANI SN. SOYLU'NUN İSTİFASI 13-04-2020 17:08 AĞZI OLAN KONUŞUYOR 06-04-2020 21:16 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2020 22:36 " VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ KUTSALDIR" 04-04-2020 21:46 VALİLİK ve VALİ 03-04-2020 22:16 BELEDİYELERİN GELİRLERİ- GİDERLERİ VE BAĞIŞ TOPLAMALARI 02-04-2020 20:47 TBMM'DEKİ HEKİM MİLLETVEKİLLERİMİZ, HAYDİ HASTANEYE 31-03-2020 19:28 MAZBATASI İPTAL EDİLEN CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI... 27-03-2020 20:35 CORONA KAPMADIM. KARANTİNADA DEĞİLİM. EVİMDE HAPİSİM 26-03-2020 17:33 ÜLEN CORONA VİRÜSÜ..! 19-03-2020 13:25 CORONA VİRÜSÜ, YARATTIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE PANİK 18-03-2020 13:39 Medya Haberi... 10-03-2020 20:52 Yargıtay Başkanı ve söyledikleri... 09-03-2020 20:41 SAVAŞ... SAVAŞ... 05-03-2020 00:59 AVUKAT... AVUKATLIK MESLEĞİ... 28-02-2020 16:18 AVUKATLIK MESLEĞİ VE KUTSAL SAYDIĞIMIZ SAVUNMA 24-02-2020 11:27 TARTIŞILAN MAHKEME KARARLARI VE KARAR VEREN HAKİMLER 20-02-2020 14:53 GEZİ OLAYI İLE İLGİLİ VERİLEN BERAAT KARARI 18-02-2020 23:10 Prof. Dr. Burhan KUZU Hoca OLAYI 18-02-2020 19:04 ÜLKEMDE SON GÜNLERDE YAŞANAN ACI FELAKETLER 08-02-2020 22:00 CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUĞU OLANLAR.... 06-02-2020 21:36 KANAL İSTANBUL PROJESİ VE ŞEHİRLER PADİŞAHI, CANIM İSTANBUL 27-01-2020 21:09 DEPREMLER... 25-01-2020 19:03 ANAYASA NEDİR? 23-01-2020 13:15 BAĞIMSIZ YARGI 21-01-2020 22:04 "TOPRAK İŞLEYENİN; SU KULLANANDIR" 19-01-2020 10:53 "ANAYASAYI TANGUR...TUNGUR ETMEK....." 12-01-2020 21:43 BAŞKANLIK SİSTEMİ 07-01-2020 19:20 HAKİMLERİN; GÖREVLERİ NEDENİYLE CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUKLARI 05-01-2020 21:41 ARABULUCU VE UZLAŞTIRMACI 04-01-2020 11:39 YARGI REFORMU 02-01-2020 20:05 KARADENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI 27-12-2019 08:27 27 Aralık... 27-12-2019 08:26 İLK ÇAĞI YAŞATAN SANAT ve SANATÇI 23-12-2019 11:19 ARABULUCULUK ve UZLAŞTIRMACILIK 13-12-2019 22:22 T B M M.'DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 12-12-2019 22:02 BİR ULU ÇINAR 09-12-2019 12:59 TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE... 24-11-2019 08:29 İŞSİZLİK VE ÜLKEMİZDEKİ İŞSİZ İNSAN SAYISI 18-11-2019 11:05 BİR PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL GEÇTİ, BU ÜLKEDEN-ÜLKEMİZDEN 12-11-2019 10:33 "GERÇEK HAKİM-SAVCIYA MEMLEKETİN İHTİYACI VAR...." 08-11-2019 12:16 LAİK CUMHURİYET 28-10-2019 13:22 SİYASETÇİNİN İKİ ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 27-10-2019 20:04 YIL 2004... AYLARDAN MART...SEÇİM GÜNÜ 25-10-2019 09:24 YARGIDA NELER OLUYOR? 21-10-2019 22:22 İSTANBUL SİRKECİ ve HAYDARPAŞA GARLARININ İHALESİ 21-10-2019 14:48 YARGI REFORMU VE HAZIRLANAN PAKET! 09-09-2019 09:28 YENİ ADLİ YARGI AÇILIŞ TÖRENİ 01-09-2019 16:51 AÇIĞA ALINAN BAŞKANLAR, GÖREVLERİNE SON VERİLEN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE KAYYIMLAR 30-08-2019 16:54 KADIN CİNAYETLERİNİN KÖKENİ ve BOYUTLARI 25-08-2019 19:51 ŞÜPHELİ KONUMUNA SOKULMAK BENİ YARALADI 23-08-2019 10:43 GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE BU TASARRUFUN HUKUKSAL BOYUTU 21-08-2019 17:10 FEYZİOĞLU, BAROLARIN KARARLARI VE SIKINTILAR 19-08-2019 17:45 FETÖ CEMAATİ VE DİĞER CEMAATLER 19-08-2019 12:13 ORMAN YANGINLARI 12-08-2019 13:09 DEPREMLER... 11-08-2019 13:17 KAZ DAĞLARI, ORMANLARI VE ÇEVRE HALKI 07-08-2019 11:25 NAFAKA 07-08-2019 11:01 KURTULUŞ İSLAMDA DEĞİL; LAİK DEVLET YAPISINDA 03-08-2019 12:00 İLAHİ ADALET 29-07-2019 17:59 MEKTEB-İ HARBİYE 22-07-2019 14:19 ORMANLAR YANARKEN, PARDON YAKILIRKEN ! 16-07-2019 20:49 15 TEMMUZ 2016-DARBEYE KALKIŞMA 16-07-2019 11:23 SEÇİMLERDE; TASNİF ve SAYIMLARDA YAŞANAN SIKINTILAR 08-07-2019 20:51 MAĞDURLARIN UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ 06-07-2019 20:46 FETÖ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 04-07-2019 11:47 İSTANBUL SEÇİMİNDE GÖREV ALANLAR VE MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-06-2019 05:44 YSK'NIN İSTANBUL SEÇİMİNİN İPTALİ KARARININ GEREKÇESİ 23-05-2019 20:53 İSTANBULLULARA DUYURULUR... 10-05-2019 20:50 EVET... YSK'NIN SAYIN ÜYELERİ... 09-05-2019 19:31 POLİS MEMURLARININ OY KULLANMA HAKLARI 08-05-2019 10:43 İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİ (2) 07-05-2019 20:56 İPTAL EDİLEN İSTANBUL SEÇİMLERİ 07-05-2019 09:13 1 MAYIS 30-04-2019 19:52 ABDULKADİR SELVİ'NİN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE... 30-04-2019 12:01 YSK'NIN ZOR GÜNLERİ 29-04-2019 09:38 DOĞRU MUDUR, BİLİNMEZ 06-04-2019 19:52 YSK VE MAZBATA... 04-04-2019 12:20 DÖVİZİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ...TÜRK PARASININ ÖNLENEBİLİR DÜŞÜŞÜ 27-03-2019 10:23 SEÇİME DOĞRU BİLİNMESİ GEREKENLER 23-03-2019 16:16 SEÇİM YASAKLARI, YSK VE SEÇİM KURULLARININ KARARLARI 21-03-2019 10:15 ÇANAKKALE ZAFERİ 19-03-2019 14:50 YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANLARINI ve HEPİMİZİ BEKLEYEN SORUNLAR 04-03-2019 10:45 ORMANLAR 22-02-2019 18:59 BURHANETTİN KOCAMAZ'IN DURUMU VE YAPILACAK İŞLEMLER 21-02-2019 12:26 ŞÖYLE BİR GERİYE DÖNÜP BAKALIM... 10-02-2019 16:04 MAHKEME KARARLARI ve BAĞLAYICILIĞI 30-01-2019 17:43 HAYALİ SEÇMEN SÖYLENTİLERİ VE İTİRAZLAR 27-01-2019 19:02 BİNALİ YILDIRIM VE "İSTİFA"... 21-01-2019 13:06 SEÇMENİ BELİRLEME SİSTEMİ 18-01-2019 08:17 PADİŞAHIN İŞİ NE? 16-01-2019 09:02 AF GELİYOR...AF... 15-01-2019 18:58 " AĞZI OLAN KONUŞUYOR..." 15-01-2019 18:38 "ANAYASAYI TANGIR-TUNGUR ETMEK" 13-01-2019 18:24 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 11-01-2019 10:04 SEÇMENLERİN DİKKATİNE 07-01-2019 13:34 YSK'NIN KARARI 04-01-2019 12:17 1967-1970'Lİ YILLAR 02-01-2019 12:32 Gelin-Kayınpeder Evliliği ve Yargıtay'ın Onayı 28-12-2018 06:28 SANAT ve SANATÇI... 25-12-2018 10:31 BİR MEDYA HABERİ 23-12-2018 13:40 SON TREN KAZASI 16-12-2018 15:31 FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLER ve ŞİDDET OLAYLARI 12-12-2018 17:12 HAKİM-SAVCILARIN HUKUKİ SORUMLULUKLARI NE OLACAK? 10-12-2018 11:25 ERGENEKON ve BALYOZ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 03-12-2018 08:08 BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZ 30-11-2018 21:07 NE DEMEK İSTİYOR BU GAZETECİ YAZAR? 25-11-2018 19:48 AİHM KARARI ve HUKUK DEVLETİ 24-11-2018 17:51 TARTIŞILAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 17-11-2018 19:43 EZANIN TÜRKÇE OKUNMASI TARTIŞMALARI 14-11-2018 11:45 10 KASIM 09-11-2018 19:14 ULUCANLAR CEZAEVİ 07-11-2018 15:48 SUUDİLERİN ADALETİ 04-11-2018 16:29 CHP'NİN YEREL YÖNETİM ADAYLARI 29-10-2018 10:54 SİYASETÇİNİN iki ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 26-10-2018 19:19 ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ ve EMPERYALİZMİ 23-10-2018 19:33 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI ECEVİT 22-10-2018 18:07 HUKUKUMUZDA VASİYETNAME... CHP ve İŞ BANKASI 18-10-2018 06:18 TUTUKLANAN AVUKAT 06-10-2018 20:38 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN; ADAYLARIMIZ 06-10-2018 11:12 DOĞAL AFET ENDİŞESİ... 01-10-2018 18:17 AF.....AF......AF..... 26-09-2018 15:09 DIŞ GÜÇLER 21-09-2018 17:34 GREV-LOKAVT... 18-09-2018 13:16 BAKANLIK ve BAKAN 07-09-2018 14:15 HUKUK ve DEMOKRASİ... 02-09-2018 18:16 "TIPIŞ TIPIŞ GİDİP OY VERECEKLER" 29-08-2018 20:54 DOLARIN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ 13-08-2018 13:01 BİZİM KÖY ve MAHMUT MAKAL... 11-08-2018 07:58 DOĞU İLLERİMİZ ve PKK 08-08-2018 13:25 ADNAN OKTAR HOCA 01-08-2018 10:37 DARBE GİRİŞİMİ... 16-07-2018 12:03 SEÇİM... 21-06-2018 20:07 SEÇİM GÜNÜ NELERE DİKKAT ETMELİ? 19-06-2018 18:36 YSK BAŞKANI VE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI 15-06-2018 10:58 AK PARTİLİLERE YAPILAN "ÇİRKİN" SALDIRI 14-06-2018 21:30 CUMHURBAŞKANI ADAYLARIMIZ 10-06-2018 16:45 DİPLOMA veya ŞAHADETNAME 10-06-2018 16:38 CUMHURBAŞKANI-KOMUTAN VE İFTAR... 03-06-2018 22:11 CUMHURBAŞKANI VE YARGI İLİŞKİSİ... 02-06-2018 11:37 YSK'YA İTİRAZLAR... 29-05-2018 11:21 "ÖNCE GÜVENCE VERMELİLER" 27-05-2018 15:28 DDY YÖNETİCİLERİ BİLMEM, NE DÜŞÜNÜR? 18-05-2018 09:25 SUSAYIM DİYORUM, OLMUYOR... 14-05-2018 20:20 Endişeli SORULAR 10-05-2018 06:17 CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLMENİN KOŞULLARI 04-05-2018 19:41 HAKİMLİK SINAVI ve HAKİM ATAMALARI 03-05-2018 18:36 OYNANIRSA MUTSUZ SONLA BİTECEK OLAN SENARYO 25-04-2018 18:57 SEÇİME DOĞRU 24-04-2018 12:19 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ (2. BÖLÜM) 21-04-2018 08:14 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ... 20-04-2018 20:33 ERKEN SEÇİM KARARI 19-04-2018 10:44 17 NİSAN VE KÖY ENSTİTÜLERİ... 18-04-2018 08:44 İSTİKLAL MARŞIMIZ ve DEĞİŞİMİ 26-03-2018 09:56 YARGIDAKİ ATAMALAR ve FETO TUTUKLULARI 23-03-2018 20:55 SAKARYA'DA KURULAN "ÇİFTLİK BANK" 21-03-2018 13:42 ZAFERİN KAHRAMANLARI 19-03-2018 21:20 KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİMİ İSTİFA ETMELİ Mİ? 14-03-2018 20:31 YSK VE SEÇİM 12-03-2018 20:37 58 kopyacı, hakim olmuş! 05-03-2018 08:36 ŞEKER FABRİKALARI-ÖZELLEŞTİRME-SATIŞ KARARI 26-02-2018 23:06 TBB'NİN 24 ŞUBAT ANKARA TOPLANTISI 26-02-2018 09:49 TBB VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 22-02-2018 21:55 BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ... 14-02-2018 19:41 DİLİMİZ TÜRKÇE VE ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2018 11:08 CHP KURULTAYINDAKİ İMZA SORUNU-ETKİLERİ 04-02-2018 22:00 CHP KURULTAYA GİDİYOR... AMA... 31-01-2018 23:31 KANAL İSTANBUL PROJESİ 28-01-2018 21:03 HUKUK DEVLETİ 25-01-2018 10:39 HAKİMLER, YETKİLERİ ve SORUMLULUKLARI 14-01-2018 10:39 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 12-01-2018 08:29 İRAN'DAKİ SON OLAYLAR 04-01-2018 08:20 DÜN, BUGÜN ve YARIN... 26-12-2017 19:23 NAİM SÜLEYMANOĞLU VE SİLİVRİ CEZAEVİ 20-11-2017 20:43 TANRI BİZİM TOPLUMA İKİ MUSTAFA GÖNDERDİ 10-11-2017 09:45 YEREL YÖNETİM-Belediye-SEÇİMLERİ 28-10-2017 21:52 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI, ECEVİT 20-10-2017 22:39 Bölge Adliye Mahkemesi ve O Karar... 15-10-2017 21:47 İHRAÇ EDİLEN SON HAKİM-SAVCILAR 08-10-2017 11:35 BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI 04-10-2017 19:35 BOŞALAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI 30-09-2017 22:30 DİYANET İŞLERİ YENİ BAŞKANI... 21-09-2017 18:14 SAVUNMASIZ Bir Yargı Yılı Açılışı 06-09-2017 20:51 SOSYAL MEDYADAN BİR SON DAKİKA HABERİ 23-08-2017 22:46 FETO, SİYASET, HUKUK VE HUKUKÇU... 17-08-2017 22:52 BÜYÜKERŞEN'E SALDIRI 01-08-2017 13:05 EVLENME BAŞVURUSU ve TÖRENİ 27-07-2017 17:20 DEPREM ve BODRUM İLÇEMİZ 24-07-2017 22:23 AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-07-2017 19:43 ADALET YÜRÜYÜŞÜ..İ. 11-07-2017 14:17 ZEHİRLENEN ASKERLER... 19-06-2017 22:11 YSK ve KARARLARI 10-06-2017 22:45 BİROL ERDEM....Lütfen KONUŞ..! 03-06-2017 21:23 BU SORUYU NEDEN SORDULAR BİLMİYORUM 27-05-2017 22:09 DOĞU BÖLGEMİZİN PARİS'İ...VAN 20-05-2017 09:29 SON ATANAN HAKİMLERİMİZ 15-05-2017 08:34 ATATÜRK'E HAKARETLER ÖNLENEBİLİR AMA... 11-05-2017 00:05 YSK ve CHP'nin SUÇ DUYURUSU... 05-05-2017 23:26 CHP'Yİ UMUT GÖRENLERİN DİKKATİNE... 03-05-2017 21:54 YSK RAPORTÖR İHDAS ETMELİ 28-04-2017 11:49 YSK ve KARARLARI 24-04-2017 00:19 BU UYARI HEPİNİZE..! 12-04-2017 08:49 SANDIKTA KİMİN, NE GÖREVİ VAR? 10-04-2017 15:21 SEÇMEN YURTTAŞLARIMIN DİKKATİNE 09-04-2017 13:12 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2017 21:14 HSYK'NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ 03-04-2017 10:02 EVET Mİ? HAYIR MI? 28-03-2017 19:43 BU ZAFERİN KAHRAMANLARI İÇİN SAYGIYA DAVET 20-03-2017 09:14 ÜLKEMİZİN ONURU HASAR GÖRMÜŞTÜR... 13-03-2017 21:42 AVRUPA TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ 13-03-2017 10:35 Avrupa Ülkelerini Protesto Mu? 11-03-2017 22:27 YÜZÜMÜZE TÜKÜRSENİZ DE..! 07-03-2017 21:03 SEÇMENLER VE SİTE YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE 20-02-2017 22:07 ASKI SÜRESİ GEÇİNCE İTİRAZ OLMAZ 19-02-2017 17:06 BUNLARI YAZARKEN GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM 17-02-2017 19:13 DİLİMİZ TÜRKÇE Ve ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2017 11:10 SEÇİM VE REFERANDUM ÜZERİNE... 10-02-2017 23:44 SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBAT 08-02-2017 09:58 BU GÜNLERDE YAŞANAN PANİK... 06-02-2017 23:00 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANAYASA MAHKEMESİ 03-02-2017 20:54 ANAYASA NEDİR? 23-01-2017 21:34 1961 ANAYASASI'NIN GETİRDİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI 22-01-2017 12:44 SÖZÜN BİTTİĞİ YER... 10-01-2017 21:52 KAYSERİLİLER UYANIK OLALIM... 17-12-2016 20:12 CİZRE HALKINA MİNNETTARIM... 22-11-2016 19:26 DUAYEN GAZETECİ NAİL GÜRELİ ANISINA... 28-10-2016 15:18 YENİ BİR TARTIŞMA... 25-09-2016 12:53 TARIK AKAN, NUR İÇİNDE YAT... 19-09-2016 20:31 Mekteb-i Harbiye 21-07-2016 21:12 Vekiller, Öncelikli Görev Sizin 10-07-2016 13:04 Suriyeli Sığınmacılar Ve T.C. Vatandaşlığı 07-07-2016 01:11 Hakimlik, Yüreklilik İster 04-07-2016 01:54 Cumhurbaşkanının Diploması Yargıya Taşındı 28-06-2016 22:49 Kurtuluş İslam'da Mı? 26-06-2016 12:25 Yine Yargının Sorunları 24-06-2016 23:05 Hukuk Yasalardan İbaret Değil 19-06-2016 13:40 Clay'ın Cenaze Töreni Ve Erdoğan 12-06-2016 18:54 Ülkemde Demokrasi Ve Görüntüleri 11-06-2016 00:36 Cumhurbaşkanımız Ve Tartışılan Diploması 08-06-2016 18:28 Dokununmazlık Sorunları 21-05-2016 23:29 Ağzı Olan Konuşuyor 14-05-2016 13:52 Elinizi Yargıdan Çekiniz 03-05-2016 22:24 Dinsel Kurallar Ruhanidir 27-04-2016 23:28 Tıkanmayı Mahkeme Hakimi Çözer 11-04-2016 21:38 54 Hakim-Savcıya Kamu Davası 27-03-2016 23:42 Harem ... Harem... 11-03-2016 22:05 Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları Amacını Aştı 02-03-2016 12:01 Ormanlar 23-02-2016 18:22 Hakimlerin, Savcıların Konumları Ve Sorumlulukları 13-02-2016 22:33 Darbe Anayasası Ve Darbe Yasaları 07-02-2016 21:59 Yeni Anayasa Aldatmacadır 05-02-2016 20:01 Mevcut TBMM'nin Anayasa Yapma Yetki Ve Görevi Yoktur 04-02-2016 10:36 Başsağlığı.. 21-01-2016 22:07 Başkanlık Sistemi 08-01-2016 21:35 Geç Kalmayalım 03-01-2016 10:34 Sonumuz Hayrolsun... 19-12-2015 22:04 "Gelin Kayınpeder Evliliğine" Yargıtay Onay Verdi 14-12-2015 10:07 Hakimlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları 05-12-2015 23:33 “Can Dündar ve Tutuklanma Olayı” 27-11-2015 23:42 Türk-Rus İlişkileri... 24-11-2015 22:17
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA