Turan Ateş
Turan Ateş
Giriş Tarihi : 07-08-2019 11:25

KAZ DAĞLARI, ORMANLARI VE ÇEVRE HALKI

Sayfamda Paylaşma yapan ve Beni izleyen değerli Kardeşlerim

Sayfamda Paylaşma yapan ve Beni izleyen değerli Kardeşlerim....Yurttaşlarım....
Henüz kendime gelemedim....Benim böyle sıkıntı yaşamama neden olanlar hakkında Maddi-Manevi TAZMİNAT Davası açsam herhalde kazanırım....
xxxxxxx
Evet...Dün 05.08.2019 Pazartesi Günü sabah saat 06.30 da Mensubu olduğum İstanbul Barosu Yönetimi ve Av. Meslektaşlarla KAZ DAĞLARINA ulaşmak için iki otobüs ile yola koyulduk...
Saat 12.00 de KAZ DAĞLARI Eteklerine ulaştık...Cübbelerimizle İstanbul Barosu Av.ları olarak alana girdik...Alan çınladı....Şu mesajı verdik.... 
" HUKUK ÇERÇEVESİNDE; KAZ DAĞLARI ORMANLARININ ve BU ÇEVREDE YAŞAYAN YURTTAŞLARIN YANINDAYIZ....."
Yaşlı bir ANNE;cübbeli bir konumda olduğum için olsa gerek; ağlayarak bana sarıldı ve ; 
"OĞUL, HAKKIMIZI YEDİRMEYİN...."
xxxxx
Sonrada KORTEJ eşliğinde; çok merak ettiğim KAZ DAĞLARININ yamaçlarına ve el atılan TEPELERE ulaştık...Zaman zaman Cübbeye sildiğim göz yaşlarımı siyah gözlüğüm gizleyemedi, çevremdeki insanlardan....
Çünkü ben 40 yılı geçkin Meslek yaşamımda ORMANLARLA özdeşleştim...Benim Memleketim de Orman yok....Çocukluğum Orman yaşamında geçmedi....Sayfama attığım resimlerde de görüldüğü gibi; her şey yürek burkuyor...
Resimlerde de görüldüğü gibi; ÇOK BÜYÜK bir ALANDA -1000 dönüm olduğu tahmin edilen -Orman Ağaçları kesilmiş...Ağaçlar yok...Toprak 2-4 metre arası kazınmış....
Bir kaç bekçi....Ve 5-10 tane de Jandarma....ÇALIŞMA YOK...DURMUŞ....Resmi Makamlarca mı durdurulmuş? Bilmiyorum...
Mahalli yeterince gezdim...Yani Ormanları ve EL ATILARAK; ORMAN NİTELİĞİ KAYBETTİRİLEN Alanları....
xxxxx
Ben Konuyu ORMAN HUKUKU ve UYĞULAMALARIM Yönünden değerlendireceğim.....
Görev yaptığım Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Bölgelerimizde; Ormanı ve ormanların konumunu tanıdım....Belik de Meslek Yaşamımda 10.000 nin üzerinde ORMANLARA ilişkin DAVALARI Sonuçlandırdım...
Yargıtay 20. Hukuk Dairesin Başkanlarından merhum FERRUH ALTBAŞOĞLU; bu tabloyu görseydi; KAZ DAĞLARINDA kalan ağaçlardan birisine kendini asardı, Protesto için....
Karadeniz Bölgemizin gür Ormanları yanında Akdeniz Bölgesinin ; sedir ormanlarını...Marmara Bölgemizin Çam ormanlarını....
Ve Batı Toroslardaki kızılçam-sadir ormanlarını....Ve Nihayet İstanbuldaki HEKİBBAŞI DEVLET Ormanlarını....
Karalar verdim...Keşifler yaptım...Gölgesinde ve çam kokuları alarak PİPO-PURO içtim....Eş ve çocuklarımla PİKNİKLER yaptım....
Bir ORMAN SEVDALISI oldum....Orman Hukukuna ilgi duydum....Çalışmaların sonunda da ORMAN HUKUKU konusunda 3 er baskısını yapan iki tanede KİTAP Kaleme aldım...Barolarda, Üniversitelerde ve STK. da ORMANLAR konusunda Konferanslar verdim...Tv. Kanalların da bu konuda ulu orta haykırdım....Orman Davalarında Mahalli baskılara boyun eğmedim....Bu anılarımı da zaman zaman FECBOCE ortamında yorumlar yaparak paylaştım....Paylaşıyorum da...paylaşacağım da...
xxxxxx
Cumhuriyet Dönemi öncesi Ormanlarla ilgili YASAL bir düzenleme yok...Padişah Fermanları...Atasözleri Ormanları korumuştur....
Her yönden bir dahi olan M.KEMAL ATATÜRK; BENT-NAM adında ALMAN olan bir Bilim Adamını Türkiye'ye DAVET etmiş...ORMANLARIMIZLA ilğili Bilimsel bir RAPOR istemiş.
Bent-Nam; Hem Orman Mühendisi ve aynı zamanda da Hukukçu....
Ormanlarımızı gezmiş,incelemiş, seminerler düzenlemiş ve konferanslar vermiş. Giderken de ATATÜRK'e Ormanlarımızla ilgili bir BİLİMSEL Rapor sunmuştur.
1936 yılında TBMM.de kabül edilen , 3116 Sayılı İlk Orman Yasamız bu raporu içermektedir. Bu Yasa; ormanı ve Orman sayılmayan alanları belirlemiştir.İlk Orman Sınırlamasını da bu yasa getirmiştir.Bursa Orman Bölge Müdürlüğü; İstanbul Hekimbaşı Ormanlarının, Sakarya'da Süleymaniye Devlet Ormanlarını SINIRLAMASINI-Tahdit Haritasını-bu yasaya göre yapmıştır.
Bu Yasa; 1951 yılında yürürlükten kaldırılmış ve 6831 sayı O.K. çıkarılmıştır.
ANAYASAMIZDAKİ ORMANLARLA ilgili DÜZENLEMEYE göz Atalım.....
1961 Anayasamız 131. Maddesi düzenleme getirmiştir. Madde metni aynen:,
"MADDE 131-Devlet ormanların korunması ve ormanlık sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
Devlet ormanları,kanuna göre Devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi ve işletilmesi özel kişilere devrolunamaz.Bu ormanlar,zamanaşımyla mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiç bir faaliyet ve eyleme müsade edilemez.
Ormanlar içinde veya yakınında oturan halkın kalkındırılması ve ormanı koruma bakımından , orman gözetilmesinde ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayan tedbirler ve gereken yerlerde başka yere yerleştirme kanunla düzenlenir.
Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla,bağ,meyvalık,zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan topraklarla şehir,kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir daraltma yapılamaz.Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.
Ormanların Tahrip edilmesine yol açan hiçbir siyasi prppağanda yapılamaz." şeklindeydi....
1982 Anayasamızın 169. ve 170. Maddeleri yeni ve yürürlükte olan düzenlemeyi getirdi. Madde 
Metinler aynen: 
"MADDE 169-Devlet,ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir,bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz.Devlet ormanları kanuna göre,Devletçe yönetilir ve işletilir.Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.
Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiç bir yarar görülmeyen ,aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla,bağ,meyvelik,zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler,şehir,kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında orman sınırlarında daraltma yapılamaz.."
"MADDE 170-Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması,ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından ,ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliğinin sağlayıcı tedbirlerle ,31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi;bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespit ve orman sınırları dışına çıkarılması;orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi kanunla düzenlenir.
Devlet,bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri alır.
Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler,Devlet ormanı olarak derhal ağaçlandırılır."
Düzenlemelerini getirmiştir.
XXXXXXX
Kısacası ORMANLAR; Anayasal GÜVENCE altındadır.En önemli unsur düzenlemede; 
" ORMANLAR DEVLETİN MALIDIR. DEVROLUNAMAZ. ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAMAZ ve ZAMANAŞIMI ile de mülkiyet edinilemez..."
Ormanlarla ilgili geniş ve kapsamlı düzenleme ise; zaman zaman değişime uğratılan 18.09.1956 yılında yürürlüğe giren 6831 Sayılı ORMAN KANUNUDUR.
Birinci Maddesi "ORMANI;tabi olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleri ile birlikte orman sayılır...." olarak tanımlamıştır.
İkinci Maddesinin A Fıkrası; 
Orman olarak muhafazasında fayda umulmayan ve aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde fayda umulan yerler...........
B fıkrası ise;
31.12.1981 tarihinden önce ;bilim ve fen bakımından orman özelliğini kaybeden ve yeniden bilim ve fen bakımından ormana dönüştürülmeyecek alanlar......
ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILIR...."
Çok telaffuz edilen 2/ B olayı da budur...
Bu düzenleme Anayasaya ve Orman Yasasına 17.04.1970 günü 1255 sayılı Yasa ile Anayasa değişikliği yapılarak Yasalarımıza kondu...
xxx
Yalnız ÖZEL Ormanlardan da bahsetmeden geçemeyeceğim...Bu Ormanlar Özel Gerçek veya Tüzel Kişilere aittir.Devletin denetimindedir.Tahdit Çalışmasını da ücreti karşılığı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yapar.
Tapu Maliki veya malikleri yönetir. Anlaşmazlık çıktığında Sulh Hukuk hakimi Yönetici atar. Taksim ve Şufa Davlarına konu olmaz. Yani Mirasçılar veya malikler arasında TAKSİM edilemez....Ve Boşluklarında /6 geçmemek üzere KALICI İnşaat yapılabilir...Beykoz Ormanları buna örnek...
xxxxx
Devlet Ormanlarındaki Orman İçi Boşluklar da; TURİZM,SPOR,EĞİTİM ve TATİL amaçlı olarak Belirli süre KİRALAMA Yapılır.Devlet Ormanların ve içindeki Boşluklarda KALICI İnşaat yapılamaz...Ancak geçici olarak yapılır. Bolu-ABANT bunun örneğidir.
Bunların dışında; Ormanlarda bir etkinliğe, çalışmaya veya iş yerlerine izin verilemez...
xxxxxxx
Maden İşletmeciliğine gelince;
Benim gençliğimde MADENLER DEVLETİN İŞLETMELERİ tarafından yapılırdı. MTA. ( Maden Arama ve Tetkik) Devletin bu Kurumu Madenlerin sahasını belirler ve İşletmesini de ETİBANK yapardı...Sonraları Özelleştirmeler başladı. Madenler Kısmen de olsa ÖZEL SEKTÖRE devredildi.
Ben Maden Mühendisi değilim...Elbette Maden İşletmeciliği de gereklidir.Ama MADEN İŞLETMESİ Yapılırken de Ülkenin Doğal Yapısına ve Görünümüne de ZARAR Veremez...
Hukuk Sisteminde; BİR HAK, BAŞKA BİR HAKKI SINIRLAYABİLİR. AMA, O HAKKIN ÖZÜNE DOKUNAMAZ...
Kişiye ceza verilir... Yaşam koşulları sınırlandırılır...Ama Ölümüne neden olan bir Yaşam tarzı uygulanamaz....
Maden Yasalarında yapılan değişimlerle Çalışma alanları oldukça genişletildi.Maden İşletmeleri Ormanların bulunduğu alanda; YER ALTINDA Çalışma yapabilirler. Ama bu çalışmalar Ormana zarar veremez...
KAZ Dağlarında ALTIN çıkarmak için KANADALI şirket ile SÖZLEŞME ÖNCESİ;Bu SAHA ile ilgili yapılan veya yaptırılan BİLİMSEL Raporlar ne durumda....Bu Raporları hazırlayan BİLİM ADAMLARI kim? Kullanılacak SİYANÜR ve benzeri Madenlerin çevreye ve canlılara nasıl bir zarar verir? Bunların Kamuoyu ile paylaşılması gerekir. Bu PAYLAŞIMI da Devletin Kurumları yapmalıdır.
Kanadalı Şirket ile yapılan SÖZLEŞME kamuoyu ile paylaşılmadı.
xxxx
Burada; Ormanları Koruyan 6831 sayılı Yasanın 93. Maddesi bulunmaktadır.Bu Maddenin getirdiği düzenlemeye göre; Ormanları tarla açmak veya başka bir amaca yönelik olarak İŞGAL EDENLER 1 yıldan 3 yıla kadar HAPİS.......İşgal edile yer 5 dönümden fazla ise, bu cezalar yarım misli artırılır.....
Ayrıca Orman Yönetimin uğradığı ZARARI DA ZARAR veren kişiye Tazmin ettirilir.
Uygulama Şu şekilde olur...
Orman Teşkilatı ; Orman bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğü-Orman Bölge Müdürlüğü-Orman İşletme Müdürlüğü-Orman İşletme Şeflikleri....olarak belirlenmiştir.
Ormana zarar veren, Ağaç kesen, Hayvan otlatan,İşgal edenler HAKKINDA; Orman Bölge Şefliklerinde görevli Orman Muhafaza Memurları bu kişiler hakkında Matbu Suç TUTANAKLARI var... Bunları kullanarak zabıt tutarlar...Bölge Şefleri bunları onaylar ve Orman İşletme Müdürlüğünce Mahalli C.Başsavcılığına TUTULAN Zapıtlarla beraber gönderilerek Suç İhbarı yaparlar.
C.Savcıları SORUŞTURMA yapmazlar...Tutulan - Muhafaza Memurlarınca-Zabıtlara istinaden Orman Yasası hükümlerine göre İDDİANAME Düzenleyerek; Sulh Ceza Mahkemelerine Kamu davası açarlar.
Burada; şu anda ilk görev ORMAN Teşkilatının ....
xxxxxxxxxxxxx
Bu alanın Çalışma Yapılacağı ve MADEN SAHASI olarak TAHSİS edildiğine ilişkin Maden yasası gereği ; söz konusu ŞİRKET ile SÖZLEŞME Yapıldığı söylentisi var....Somut belge ve bilgim yok,bu konuda...
Ama; SAHA bu duruma getirilene dek; Siyasi Parti Yönetimlerinin...STK.larının....Çevre Halkının....Çanakkale ve ilçelerinin Belediye Yönetimlerinin...Ve Toplumu bilgilendirmeyen Orman Yönetiminin....Hiç mi haberleri ve sorumlulukları yok.....
Bu gün; Dünya Ülkeleri; Yeşili ve Doğa Harikalarını korumak için çok PROJELERDEN Vazgeçmektedirler.
Bugün saniyede 70 bin Metreküp su akıtan-kim ölçüyse?-
AMAZON Nehrine ; AMAZON Ormanları kaynak vermektedirler....İkisi de birbirini tamamlayan doğal varlıktır...AMAZON NEHRİ Olmasaydı; Amazon Ormanları olmazdı....Amazon Ormanları olmasaydı; Amazon nehri olmazdı...İkisi de birbirinin tamamlayıcısı ve DOĞAYA bir HEDİYESİDİR...Tıpkı; MISIR'IN NİL Nehrinin bir Hediyesi olduğu gibi....
Ağaç, tarih boyunca insanla ve tüm canlı ile özdeşleşmiştir.Şarkıların Güftesine tema olmuştur.
Sanat Güneşimiz merhum Zeki MÜREN; " Akasyalar açarken...."
Yusuf NALKESEN Üstadımız ; "Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz ve hayaller kurduğumuz...O Ağacın altını şimdi anıyor musun?..."
Genç ve acemi Aşıkların birbirlerine gelecek vaat ettikleri O AĞACIN Altı....
" Yaşamak bir ağaç gibi; tek ve hür....Bir orman gibi, gür ve Kardeşcesine....Bu Davet bizim...."
xxxxxxxxxxxx
Evet...Evet....Bu SAFHADAN SONRA YAPILMASI GEREKEN Nedir?...Bu Soruya hep beraber cevap arayalım...
Bu OLAY; Mayıs 2013 yılındaki TAKSİM deki GEZİ PARKI Olayından farklıdır.Gezi Parkı OLAYI; bir grup GENÇLİK EYLEMİ idi. KAZ DAĞLARI OLAYI ise; TAM BİR HALK HAREKETİDİR....BU EYLEM; Ülkenin diğer Bölgelerindeki Benzer Orman İmhalarına da DESTEK için genişleyecek...Ben Bu KOKUYU; KAZ DAĞLARINI Ziyaretim sırasında aldım....
Halk " Bize ALTIN Gerekmiyor....Orman ürünleri ....Ve ormanlardaki KUŞ SESLERİ....Yabani hayvanlar....Kurt uluması....O yemyeşil GÖRÜNTÜLER gerek...." diyorlar....
O ZAMAN.....
A-.STK.nın Yönetim Kadrosu; Siyasi Partilerin Yönetim Kadrosu ile İKNA için diyaloğa girsinler...
B-AKP.nin içinde Görev yapan ve benden de zaman zaman görüş soran Değerli Hukukçu Dostlarım....Sizlerde AKP Yönetim Kadrosunu uyarı ile SIKINTILARI ve oluşabilecek olan OLUMSUZ Gelişmeleri ve ÜLKEYE verebileceği sıkıntıları dile getiriniz....
C-Sayın Cumhurbaşkanımızın Danışmanları ve çevresindeki Bürokratlarımız....Ülkede olabilecek sıkıntıları ve yapılması gereken girişimleri ve bu konuda Kamuoyundaki gelişmeleri ve oluşabilecek olumsuzlukları KENDİSİ ile Paylaşınız....Bu PROJEDEN Dönülmesi için uğraş veriniz....
xxxxxxx
Eski Cumhurbaşkanlarımızdan merhum S.DEMİREL; 1975 li yıllarda BAŞBAKAN....Anayasa Mahkemesi DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ Kuruluş Yasasını İPTAL etti ve TBMM.de BİR yıl içinde yeni Yasa çıkarması için süre tanıdı.
Süre dolmak üzere iken Yeni DGM.Kurtuluş ve Görev Yasası Taslağı TBMM.ne sunuldu....STK. Sendikalar, Üniversiteler, CHP ve Gençlik kesimi, Ankara Halkı sokaklara döküldü....Protestolar....
Merhum Demirel; Sokağın Nabzına baktı ve Yasa Taslağını TBMM.den geri çekti....
12 Mart 1971 günü TSK. Muhtıra Yayınladı. Hükümet ve TBMM. hedef aldı...Demirel; " Askerde bizim...Halk da bizim.."dedi ve Halk ile Askeri karşı kaşıya getirmemek için İstifa ederek; GÖREVİ Bıraktı....
Demokrasimiz için bunlar birer hoşgörü örneğidir.... 
Çok şeyler istemedim sanırım....
Saygı ile....

NELER SÖYLENDİ?
@
Turan Ateş

Turan Ateş

DİĞER YAZILARI CHP KURULTAYI ve İNCE'NİN YENİ PARTİ KURMA DÜŞÜNCESİ 07-08-2020 21:40 TÜRK CEZA KANUNUNDA; FAİLE VERİLEN CEZADAN ; MAHKEMENİN YASA GEREĞİ OLAN; TAKDİREN İNDİRİMİ 04-08-2020 21:17 HATAY BAROSU BAŞKANI VE POLİSİN KİMLİK SORMA MESELESİ 01-08-2020 18:56 DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ve HAKKINDAKİ SUÇ DUYURUSU 29-07-2020 15:03 ANAYASA MAHKEMESİ VE SON İKİ KARARI 26-07-2020 23:11 CEYHAN DEMİR AĞABEYİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, TÜM DOSTLARA... 23-07-2020 22:30 KADIN CİNAYETLERİ VE TEPKİLERE KARŞI ÜZÜCÜ ÖNLEMLER 22-07-2020 14:35 ÜLKEMİZİN GÜNDEMİ; AYASOFYA MI? KİLİSE Mİ? MÜZE Mİ? CAMİ Mİ? 12-07-2020 10:39 HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMALAR VE BAROLAR 11-07-2020 21:10 DİRENEN BARO BAŞKANLARI VE AVUKAT MESLEKTAŞLARIM 08-07-2020 12:54 TBB.'DE NELER OLUYOR? 28-06-2020 22:29 BARO BAŞKANLARINA YÖNELİK HUKUK DIŞI TUTUM VE AYASOFYA CAMİİ 24-06-2020 15:21 BİLİM RAPORLARI VE CORONAVİRÜS UYARILARI 22-06-2020 13:05 SAYIN HAMZA YERLİKAYA VE LİYAKAT 22-06-2020 11:22 ERKEN ERKEN NEREYE FATMA HOCAM? 17-06-2020 10:37 ÜLKE GÜNDEMİ BAROLAR AMA, GERÇEK GÜNDEM CORONA VE EKONOMİ 16-06-2020 22:37 BİNGÖL-KARLIOVA DEPREMİ 14-06-2020 23:12 DOKUNULMAZLIK VE ANAYASA'NIN GEÇİCİ 20. MADDESİ HÜKMÜ 09-06-2020 15:41 ÜÇ MİLLETVEKİLİNİN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ 08-06-2020 11:01 İMAMOĞLU VE OTOBÜS İŞLETMESİ YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE 01-06-2020 00:07 SEÇİM YASALARI ve YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI DÖNEMİ 30-05-2020 21:28 65 YAŞ ÜSTÜNE GETİRİLEN DÜZENLEME, VERİLEN CEZALAR VE TEPKİLER 29-05-2020 19:57 27 MAYIS 1960'TAN 27 MAYIS 2020'YE... 27-05-2020 14:47 BERABER YAPILMAKTA OLAN TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 26-05-2020 14:15 ANAYASAMIZIN 67. MADDESİNİN SON FIKRASI 24-05-2020 21:23 Caminin ses sistemine saldırı ve gelen tepkiler 23-05-2020 14:45 ÇOCUK İSTİSMARI VE EVLİLİK MÜESSESESİ 22-05-2020 14:25 HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN HAKİMLER 20-05-2020 22:44 SAYIN AKŞENER, ANITKABİR SİZİNLE HÜZNÜ YENDİ 19-05-2020 13:06 ERKEN SEÇİM SÖYLENTİLERİ 17-05-2020 12:42 AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR 15-05-2020 13:37 CENAZE DEFİNİ ve KAYSERİ'DEKİ ÜLKÜCÜ GENÇLİK 12-05-2020 12:09 İDAM CEZALARI VE DAR AĞACINDA CAN VERENLER 11-05-2020 15:31 SOKAKLARA ÇIKMA YASAKLARI 09-05-2020 20:19 DANIŞTAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLANMIŞ 08-05-2020 11:45 KURUMLAR VE KURALLAR REJİMİ OLAN; DEMOKRASİMİZ 07-05-2020 14:50 ANKARA BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA 29-04-2020 19:54 SURİYELİ GENCİN ÖLÜMÜ VE POLİSİN TUTUKLANMASI 29-04-2020 14:55 BÜROKRASİ - BÜROKRAT...SİYASET - SİYASETÇİ 28-04-2020 10:53 HUKUKÇULARIN VE TÜM YURTTAŞLARIN BİLGİLERİNE 26-04-2020 19:21 ANAYASA HUKUKU KARŞISINDA; TUTUKLAMA KARARI 25-04-2020 13:57 EVET...BUGÜN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 23-04-2020 12:36 İNFAZ YASASINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE AF 20-04-2020 21:17 "BELEDİYE; ŞEHRİN ANNESİDİR...." 16-04-2020 21:53 İÇİŞLERİ BAKANI SN. SOYLU'NUN İSTİFASI 13-04-2020 17:08 AĞZI OLAN KONUŞUYOR 06-04-2020 21:16 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2020 22:36 " VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ KUTSALDIR" 04-04-2020 21:46 VALİLİK ve VALİ 03-04-2020 22:16 BELEDİYELERİN GELİRLERİ- GİDERLERİ VE BAĞIŞ TOPLAMALARI 02-04-2020 20:47 TBMM'DEKİ HEKİM MİLLETVEKİLLERİMİZ, HAYDİ HASTANEYE 31-03-2020 19:28 MAZBATASI İPTAL EDİLEN CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI... 27-03-2020 20:35 CORONA KAPMADIM. KARANTİNADA DEĞİLİM. EVİMDE HAPİSİM 26-03-2020 17:33 ÜLEN CORONA VİRÜSÜ..! 19-03-2020 13:25 CORONA VİRÜSÜ, YARATTIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE PANİK 18-03-2020 13:39 Medya Haberi... 10-03-2020 20:52 Yargıtay Başkanı ve söyledikleri... 09-03-2020 20:41 SAVAŞ... SAVAŞ... 05-03-2020 00:59 AVUKAT... AVUKATLIK MESLEĞİ... 28-02-2020 16:18 AVUKATLIK MESLEĞİ VE KUTSAL SAYDIĞIMIZ SAVUNMA 24-02-2020 11:27 TARTIŞILAN MAHKEME KARARLARI VE KARAR VEREN HAKİMLER 20-02-2020 14:53 GEZİ OLAYI İLE İLGİLİ VERİLEN BERAAT KARARI 18-02-2020 23:10 Prof. Dr. Burhan KUZU Hoca OLAYI 18-02-2020 19:04 ÜLKEMDE SON GÜNLERDE YAŞANAN ACI FELAKETLER 08-02-2020 22:00 CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUĞU OLANLAR.... 06-02-2020 21:36 KANAL İSTANBUL PROJESİ VE ŞEHİRLER PADİŞAHI, CANIM İSTANBUL 27-01-2020 21:09 DEPREMLER... 25-01-2020 19:03 ANAYASA NEDİR? 23-01-2020 13:15 BAĞIMSIZ YARGI 21-01-2020 22:04 "TOPRAK İŞLEYENİN; SU KULLANANDIR" 19-01-2020 10:53 "ANAYASAYI TANGUR...TUNGUR ETMEK....." 12-01-2020 21:43 BAŞKANLIK SİSTEMİ 07-01-2020 19:20 HAKİMLERİN; GÖREVLERİ NEDENİYLE CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUKLARI 05-01-2020 21:41 ARABULUCU VE UZLAŞTIRMACI 04-01-2020 11:39 YARGI REFORMU 02-01-2020 20:05 KARADENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI 27-12-2019 08:27 27 Aralık... 27-12-2019 08:26 İLK ÇAĞI YAŞATAN SANAT ve SANATÇI 23-12-2019 11:19 ARABULUCULUK ve UZLAŞTIRMACILIK 13-12-2019 22:22 T B M M.'DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 12-12-2019 22:02 BİR ULU ÇINAR 09-12-2019 12:59 TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE... 24-11-2019 08:29 İŞSİZLİK VE ÜLKEMİZDEKİ İŞSİZ İNSAN SAYISI 18-11-2019 11:05 BİR PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL GEÇTİ, BU ÜLKEDEN-ÜLKEMİZDEN 12-11-2019 10:33 "GERÇEK HAKİM-SAVCIYA MEMLEKETİN İHTİYACI VAR...." 08-11-2019 12:16 LAİK CUMHURİYET 28-10-2019 13:22 SİYASETÇİNİN İKİ ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 27-10-2019 20:04 YIL 2004... AYLARDAN MART...SEÇİM GÜNÜ 25-10-2019 09:24 YARGIDA NELER OLUYOR? 21-10-2019 22:22 İSTANBUL SİRKECİ ve HAYDARPAŞA GARLARININ İHALESİ 21-10-2019 14:48 YARGI REFORMU VE HAZIRLANAN PAKET! 09-09-2019 09:28 YENİ ADLİ YARGI AÇILIŞ TÖRENİ 01-09-2019 16:51 AÇIĞA ALINAN BAŞKANLAR, GÖREVLERİNE SON VERİLEN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE KAYYIMLAR 30-08-2019 16:54 KADIN CİNAYETLERİNİN KÖKENİ ve BOYUTLARI 25-08-2019 19:51 ŞÜPHELİ KONUMUNA SOKULMAK BENİ YARALADI 23-08-2019 10:43 GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE BU TASARRUFUN HUKUKSAL BOYUTU 21-08-2019 17:10 FEYZİOĞLU, BAROLARIN KARARLARI VE SIKINTILAR 19-08-2019 17:45 FETÖ CEMAATİ VE DİĞER CEMAATLER 19-08-2019 12:13 ORMAN YANGINLARI 12-08-2019 13:09 DEPREMLER... 11-08-2019 13:17 KAZ DAĞLARI, ORMANLARI VE ÇEVRE HALKI 07-08-2019 11:25 NAFAKA 07-08-2019 11:01 KURTULUŞ İSLAMDA DEĞİL; LAİK DEVLET YAPISINDA 03-08-2019 12:00 İLAHİ ADALET 29-07-2019 17:59 MEKTEB-İ HARBİYE 22-07-2019 14:19 ORMANLAR YANARKEN, PARDON YAKILIRKEN ! 16-07-2019 20:49 15 TEMMUZ 2016-DARBEYE KALKIŞMA 16-07-2019 11:23 SEÇİMLERDE; TASNİF ve SAYIMLARDA YAŞANAN SIKINTILAR 08-07-2019 20:51 MAĞDURLARIN UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ 06-07-2019 20:46 FETÖ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 04-07-2019 11:47 İSTANBUL SEÇİMİNDE GÖREV ALANLAR VE MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-06-2019 05:44 YSK'NIN İSTANBUL SEÇİMİNİN İPTALİ KARARININ GEREKÇESİ 23-05-2019 20:53 İSTANBULLULARA DUYURULUR... 10-05-2019 20:50 EVET... YSK'NIN SAYIN ÜYELERİ... 09-05-2019 19:31 POLİS MEMURLARININ OY KULLANMA HAKLARI 08-05-2019 10:43 İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİ (2) 07-05-2019 20:56 İPTAL EDİLEN İSTANBUL SEÇİMLERİ 07-05-2019 09:13 1 MAYIS 30-04-2019 19:52 ABDULKADİR SELVİ'NİN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE... 30-04-2019 12:01 YSK'NIN ZOR GÜNLERİ 29-04-2019 09:38 DOĞRU MUDUR, BİLİNMEZ 06-04-2019 19:52 YSK VE MAZBATA... 04-04-2019 12:20 DÖVİZİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ...TÜRK PARASININ ÖNLENEBİLİR DÜŞÜŞÜ 27-03-2019 10:23 SEÇİME DOĞRU BİLİNMESİ GEREKENLER 23-03-2019 16:16 SEÇİM YASAKLARI, YSK VE SEÇİM KURULLARININ KARARLARI 21-03-2019 10:15 ÇANAKKALE ZAFERİ 19-03-2019 14:50 YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANLARINI ve HEPİMİZİ BEKLEYEN SORUNLAR 04-03-2019 10:45 ORMANLAR 22-02-2019 18:59 BURHANETTİN KOCAMAZ'IN DURUMU VE YAPILACAK İŞLEMLER 21-02-2019 12:26 ŞÖYLE BİR GERİYE DÖNÜP BAKALIM... 10-02-2019 16:04 MAHKEME KARARLARI ve BAĞLAYICILIĞI 30-01-2019 17:43 HAYALİ SEÇMEN SÖYLENTİLERİ VE İTİRAZLAR 27-01-2019 19:02 BİNALİ YILDIRIM VE "İSTİFA"... 21-01-2019 13:06 SEÇMENİ BELİRLEME SİSTEMİ 18-01-2019 08:17 PADİŞAHIN İŞİ NE? 16-01-2019 09:02 AF GELİYOR...AF... 15-01-2019 18:58 " AĞZI OLAN KONUŞUYOR..." 15-01-2019 18:38 "ANAYASAYI TANGIR-TUNGUR ETMEK" 13-01-2019 18:24 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 11-01-2019 10:04 SEÇMENLERİN DİKKATİNE 07-01-2019 13:34 YSK'NIN KARARI 04-01-2019 12:17 1967-1970'Lİ YILLAR 02-01-2019 12:32 Gelin-Kayınpeder Evliliği ve Yargıtay'ın Onayı 28-12-2018 06:28 SANAT ve SANATÇI... 25-12-2018 10:31 BİR MEDYA HABERİ 23-12-2018 13:40 SON TREN KAZASI 16-12-2018 15:31 FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLER ve ŞİDDET OLAYLARI 12-12-2018 17:12 HAKİM-SAVCILARIN HUKUKİ SORUMLULUKLARI NE OLACAK? 10-12-2018 11:25 ERGENEKON ve BALYOZ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 03-12-2018 08:08 BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZ 30-11-2018 21:07 NE DEMEK İSTİYOR BU GAZETECİ YAZAR? 25-11-2018 19:48 AİHM KARARI ve HUKUK DEVLETİ 24-11-2018 17:51 TARTIŞILAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 17-11-2018 19:43 EZANIN TÜRKÇE OKUNMASI TARTIŞMALARI 14-11-2018 11:45 10 KASIM 09-11-2018 19:14 ULUCANLAR CEZAEVİ 07-11-2018 15:48 SUUDİLERİN ADALETİ 04-11-2018 16:29 CHP'NİN YEREL YÖNETİM ADAYLARI 29-10-2018 10:54 SİYASETÇİNİN iki ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 26-10-2018 19:19 ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ ve EMPERYALİZMİ 23-10-2018 19:33 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI ECEVİT 22-10-2018 18:07 HUKUKUMUZDA VASİYETNAME... CHP ve İŞ BANKASI 18-10-2018 06:18 TUTUKLANAN AVUKAT 06-10-2018 20:38 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN; ADAYLARIMIZ 06-10-2018 11:12 DOĞAL AFET ENDİŞESİ... 01-10-2018 18:17 AF.....AF......AF..... 26-09-2018 15:09 DIŞ GÜÇLER 21-09-2018 17:34 GREV-LOKAVT... 18-09-2018 13:16 BAKANLIK ve BAKAN 07-09-2018 14:15 HUKUK ve DEMOKRASİ... 02-09-2018 18:16 "TIPIŞ TIPIŞ GİDİP OY VERECEKLER" 29-08-2018 20:54 DOLARIN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ 13-08-2018 13:01 BİZİM KÖY ve MAHMUT MAKAL... 11-08-2018 07:58 DOĞU İLLERİMİZ ve PKK 08-08-2018 13:25 ADNAN OKTAR HOCA 01-08-2018 10:37 DARBE GİRİŞİMİ... 16-07-2018 12:03 SEÇİM... 21-06-2018 20:07 SEÇİM GÜNÜ NELERE DİKKAT ETMELİ? 19-06-2018 18:36 YSK BAŞKANI VE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI 15-06-2018 10:58 AK PARTİLİLERE YAPILAN "ÇİRKİN" SALDIRI 14-06-2018 21:30 CUMHURBAŞKANI ADAYLARIMIZ 10-06-2018 16:45 DİPLOMA veya ŞAHADETNAME 10-06-2018 16:38 CUMHURBAŞKANI-KOMUTAN VE İFTAR... 03-06-2018 22:11 CUMHURBAŞKANI VE YARGI İLİŞKİSİ... 02-06-2018 11:37 YSK'YA İTİRAZLAR... 29-05-2018 11:21 "ÖNCE GÜVENCE VERMELİLER" 27-05-2018 15:28 DDY YÖNETİCİLERİ BİLMEM, NE DÜŞÜNÜR? 18-05-2018 09:25 SUSAYIM DİYORUM, OLMUYOR... 14-05-2018 20:20 Endişeli SORULAR 10-05-2018 06:17 CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLMENİN KOŞULLARI 04-05-2018 19:41 HAKİMLİK SINAVI ve HAKİM ATAMALARI 03-05-2018 18:36 OYNANIRSA MUTSUZ SONLA BİTECEK OLAN SENARYO 25-04-2018 18:57 SEÇİME DOĞRU 24-04-2018 12:19 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ (2. BÖLÜM) 21-04-2018 08:14 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ... 20-04-2018 20:33 ERKEN SEÇİM KARARI 19-04-2018 10:44 17 NİSAN VE KÖY ENSTİTÜLERİ... 18-04-2018 08:44 İSTİKLAL MARŞIMIZ ve DEĞİŞİMİ 26-03-2018 09:56 YARGIDAKİ ATAMALAR ve FETO TUTUKLULARI 23-03-2018 20:55 SAKARYA'DA KURULAN "ÇİFTLİK BANK" 21-03-2018 13:42 ZAFERİN KAHRAMANLARI 19-03-2018 21:20 KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİMİ İSTİFA ETMELİ Mİ? 14-03-2018 20:31 YSK VE SEÇİM 12-03-2018 20:37 58 kopyacı, hakim olmuş! 05-03-2018 08:36 ŞEKER FABRİKALARI-ÖZELLEŞTİRME-SATIŞ KARARI 26-02-2018 23:06 TBB'NİN 24 ŞUBAT ANKARA TOPLANTISI 26-02-2018 09:49 TBB VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 22-02-2018 21:55 BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ... 14-02-2018 19:41 DİLİMİZ TÜRKÇE VE ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2018 11:08 CHP KURULTAYINDAKİ İMZA SORUNU-ETKİLERİ 04-02-2018 22:00 CHP KURULTAYA GİDİYOR... AMA... 31-01-2018 23:31 KANAL İSTANBUL PROJESİ 28-01-2018 21:03 HUKUK DEVLETİ 25-01-2018 10:39 HAKİMLER, YETKİLERİ ve SORUMLULUKLARI 14-01-2018 10:39 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 12-01-2018 08:29 İRAN'DAKİ SON OLAYLAR 04-01-2018 08:20 DÜN, BUGÜN ve YARIN... 26-12-2017 19:23 NAİM SÜLEYMANOĞLU VE SİLİVRİ CEZAEVİ 20-11-2017 20:43 TANRI BİZİM TOPLUMA İKİ MUSTAFA GÖNDERDİ 10-11-2017 09:45 YEREL YÖNETİM-Belediye-SEÇİMLERİ 28-10-2017 21:52 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI, ECEVİT 20-10-2017 22:39 Bölge Adliye Mahkemesi ve O Karar... 15-10-2017 21:47 İHRAÇ EDİLEN SON HAKİM-SAVCILAR 08-10-2017 11:35 BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI 04-10-2017 19:35 BOŞALAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI 30-09-2017 22:30 DİYANET İŞLERİ YENİ BAŞKANI... 21-09-2017 18:14 SAVUNMASIZ Bir Yargı Yılı Açılışı 06-09-2017 20:51 SOSYAL MEDYADAN BİR SON DAKİKA HABERİ 23-08-2017 22:46 FETO, SİYASET, HUKUK VE HUKUKÇU... 17-08-2017 22:52 BÜYÜKERŞEN'E SALDIRI 01-08-2017 13:05 EVLENME BAŞVURUSU ve TÖRENİ 27-07-2017 17:20 DEPREM ve BODRUM İLÇEMİZ 24-07-2017 22:23 AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-07-2017 19:43 ADALET YÜRÜYÜŞÜ..İ. 11-07-2017 14:17 ZEHİRLENEN ASKERLER... 19-06-2017 22:11 YSK ve KARARLARI 10-06-2017 22:45 BİROL ERDEM....Lütfen KONUŞ..! 03-06-2017 21:23 BU SORUYU NEDEN SORDULAR BİLMİYORUM 27-05-2017 22:09 DOĞU BÖLGEMİZİN PARİS'İ...VAN 20-05-2017 09:29 SON ATANAN HAKİMLERİMİZ 15-05-2017 08:34 ATATÜRK'E HAKARETLER ÖNLENEBİLİR AMA... 11-05-2017 00:05 YSK ve CHP'nin SUÇ DUYURUSU... 05-05-2017 23:26 CHP'Yİ UMUT GÖRENLERİN DİKKATİNE... 03-05-2017 21:54 YSK RAPORTÖR İHDAS ETMELİ 28-04-2017 11:49 YSK ve KARARLARI 24-04-2017 00:19 BU UYARI HEPİNİZE..! 12-04-2017 08:49 SANDIKTA KİMİN, NE GÖREVİ VAR? 10-04-2017 15:21 SEÇMEN YURTTAŞLARIMIN DİKKATİNE 09-04-2017 13:12 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2017 21:14 HSYK'NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ 03-04-2017 10:02 EVET Mİ? HAYIR MI? 28-03-2017 19:43 BU ZAFERİN KAHRAMANLARI İÇİN SAYGIYA DAVET 20-03-2017 09:14 ÜLKEMİZİN ONURU HASAR GÖRMÜŞTÜR... 13-03-2017 21:42 AVRUPA TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ 13-03-2017 10:35 Avrupa Ülkelerini Protesto Mu? 11-03-2017 22:27 YÜZÜMÜZE TÜKÜRSENİZ DE..! 07-03-2017 21:03 SEÇMENLER VE SİTE YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE 20-02-2017 22:07 ASKI SÜRESİ GEÇİNCE İTİRAZ OLMAZ 19-02-2017 17:06 BUNLARI YAZARKEN GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM 17-02-2017 19:13 DİLİMİZ TÜRKÇE Ve ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2017 11:10 SEÇİM VE REFERANDUM ÜZERİNE... 10-02-2017 23:44 SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBAT 08-02-2017 09:58 BU GÜNLERDE YAŞANAN PANİK... 06-02-2017 23:00 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANAYASA MAHKEMESİ 03-02-2017 20:54 ANAYASA NEDİR? 23-01-2017 21:34 1961 ANAYASASI'NIN GETİRDİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI 22-01-2017 12:44 SÖZÜN BİTTİĞİ YER... 10-01-2017 21:52 KAYSERİLİLER UYANIK OLALIM... 17-12-2016 20:12 CİZRE HALKINA MİNNETTARIM... 22-11-2016 19:26 DUAYEN GAZETECİ NAİL GÜRELİ ANISINA... 28-10-2016 15:18 YENİ BİR TARTIŞMA... 25-09-2016 12:53 TARIK AKAN, NUR İÇİNDE YAT... 19-09-2016 20:31 Mekteb-i Harbiye 21-07-2016 21:12 Vekiller, Öncelikli Görev Sizin 10-07-2016 13:04 Suriyeli Sığınmacılar Ve T.C. Vatandaşlığı 07-07-2016 01:11 Hakimlik, Yüreklilik İster 04-07-2016 01:54 Cumhurbaşkanının Diploması Yargıya Taşındı 28-06-2016 22:49 Kurtuluş İslam'da Mı? 26-06-2016 12:25 Yine Yargının Sorunları 24-06-2016 23:05 Hukuk Yasalardan İbaret Değil 19-06-2016 13:40 Clay'ın Cenaze Töreni Ve Erdoğan 12-06-2016 18:54 Ülkemde Demokrasi Ve Görüntüleri 11-06-2016 00:36 Cumhurbaşkanımız Ve Tartışılan Diploması 08-06-2016 18:28 Dokununmazlık Sorunları 21-05-2016 23:29 Ağzı Olan Konuşuyor 14-05-2016 13:52 Elinizi Yargıdan Çekiniz 03-05-2016 22:24 Dinsel Kurallar Ruhanidir 27-04-2016 23:28 Tıkanmayı Mahkeme Hakimi Çözer 11-04-2016 21:38 54 Hakim-Savcıya Kamu Davası 27-03-2016 23:42 Harem ... Harem... 11-03-2016 22:05 Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları Amacını Aştı 02-03-2016 12:01 Ormanlar 23-02-2016 18:22 Hakimlerin, Savcıların Konumları Ve Sorumlulukları 13-02-2016 22:33 Darbe Anayasası Ve Darbe Yasaları 07-02-2016 21:59 Yeni Anayasa Aldatmacadır 05-02-2016 20:01 Mevcut TBMM'nin Anayasa Yapma Yetki Ve Görevi Yoktur 04-02-2016 10:36 Başsağlığı.. 21-01-2016 22:07 Başkanlık Sistemi 08-01-2016 21:35 Geç Kalmayalım 03-01-2016 10:34 Sonumuz Hayrolsun... 19-12-2015 22:04 "Gelin Kayınpeder Evliliğine" Yargıtay Onay Verdi 14-12-2015 10:07 Hakimlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları 05-12-2015 23:33 “Can Dündar ve Tutuklanma Olayı” 27-11-2015 23:42 Türk-Rus İlişkileri... 24-11-2015 22:17
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA