Advert
Turan Ateş
Turan Ateş
Giriş Tarihi : 20-04-2020 21:17
Güncelleme : 20-04-2020 21:19

İNFAZ YASASINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE AF

BEN; İlerleyen yaşım ve Meslekteki Birikimlerimin gereği olarak; TÜM BİLGİLERİMİN ZEKATINI; İÇİNDE BULUNDUĞUM TOPLUMUMA -siyasi düşünceler dışında-SUNUYORUM....
Benim; içinde bulunduğum ve Beni bu konuma getiren TOPLUMUMA da bir BORCUM Var...Zaman zaman Yorumlarımla ; Paylaşımlar yaparak Bu BORCUMU ÖDEMEYE Çalışıyorum...

Genel AF;toplumların tarihinde öteden beri kabül görmüş bir Hukuksal Kurumdur. Tarihte bildiğim ilk YAZILI bir GENEL AF;M.Ö. 404 yılında ATİNA'LI General THRASYBUDE tarafından ilan edilmiştir. Ve bu AFFA; "GEÇMİŞ ŞEYLERİ UNUTMA YASASI.." adını vermiştir.
Fransızlar AFFA; "Amnistie"...İngilizler; "Amnesty ",İtalyanlar; "Amnestia " sözcükleri ile dile getirmişlerdir.
Bu SÖZCÜKLER; "GEÇMİŞİN UNUTULMASI..." anlamını taşımaktadır.
AFFIN,Hukuksal özelliği üzerinde bu güne kadar değişik düşünceler ileri sürülmüştür. Toplumsal ve Bireysel yönden ele alanlar olmuştur. Bazı Hukukçular; AFFI,YÖNETENLERİN BİR ATIFETİ ve BAĞIŞLAMASI... Bazı Hukukçular ise; TOPLUMSAL DÜZENİN DİRLİĞİ-BİRLİĞİ olarak görmüşlerdir.
Hukuk Otoriterlerince AF;Toplumların geçirdikleri bunalımlı dönemlerden sonra ,Kamu Yararının ve normal düzene dönüş gereksinimlerinin gerektirdiği bir TEDBİR olarak nitelendirilmiştir.
Merhum Ord. Prf. Dr. Ali FUAT BAŞGİL Hoca;
"Siyasi hükümlülerde ahlaki bir eksiklik yoktur.Suç,bir KANAAT uğruna işlenmiştir. Suçluyu Mahkum etmek demek; Kanaati mahkum etmektir.Diğer taraftan acaba o kanaat mahkum edilmeye layık mıdır?"
görüşü ile AFI benimsiyor.
Yine bir HUKUK Düşünürü; "Öyle bir takım fiiller vardır ki, bir süre sonra sosyal bir fayda , bunların cezalandırılmamalarını gerektirir..."

Avrupa Ülkelerinde geçmiş dönemlerde zaman zaman KRALLAR ve İMPARATORLAR AF ilan etmişlerdir. Merkezi de her zaman FRANSA olmuştur.
Bizde de Osmanlı Döneminde benzer AF; Padişahlar tarafından ilan edilmiştir.
Cumhuriyet döneminde 27 Mayıs 1960 sonrası 113 sayılı ve 1963 sonrası 218 sayılı ve Halk arasında Celal BAYAR AFFI denen Af çıkarılmıştır TBMM.de...

Af; belirli bir zamana kadar işlenen bir suç veya grubu ile ilgili tüm hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla çıkarılabilmektedir.
TBMM. Üye sayısının; 3/5 oranında OY Çokluğu ile AF çıkarabilir.
Yalnız ORMAN Suçları için ; Genel ve Özel AF çıkarılamaz.Orman Suçları AF Kapsamına alınamaz...

Birkaç gün önce TBMM.de mevcut CEZALARIN İNFAZINA ilişkin Yasada DEĞİŞİKLİK yapıldı. Bazı SUÇLARDAN Mahkum olanlar ; CEZAEVLERİNDE TAHLİYE EDİLİYORLAR...
Kamuoyunda Tartışmalar ve eleştiriler devam etmektedir.
xxxxx
Konuyu önce Anayasa Hukuku ve Anayasamızdaki Düzenlemeler açısından ele alalım...
1-1961 ANAYASASI: 64. Maddesinde bu konuda düzenleme getirmiştir. Madde metni aynen;
"........genel ve özel af ilanına,mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek,Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerindendir.
............................................................................................"
Yine bu Anayasanın 97. Maddesi getirdiği düzenleme ile; Cumhurbaşkanına da AF yetkisi vermiştir.
Madde Metni aynen;
"..............................................; sürekli hastalık,sakatlık ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalarını hafifletebilir veya kaldırabilir."
şeklindedir.
2-1982 ve Mevcut ANAYASAMIZ; 87. Maddesindeki getirdiği düzenleme ile de;
".................................................................................................................; Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere,genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar
vermek,.........................."
Anayasanın 104. Maddesinin getirdiği düzenleme ise;
"Sürekli hastalık,sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
.................................................................." şeklindedir. 2017 yılında yapılan değişiklikle; "belirli " ibaresini yürürlükten kaldırmıştır.
Yani AF ; TBMM.nin Yetki ve Görev alanında olan Yasal bir tasarruftur.
xxxxxxx
Konuyu 5237 sayılı Uygulamada bulunan "TÜRK CEZA KANUNU" açısından ele aldığımızda; 65. Maddesi düzenleme getirmiştir.
Madde metni aynen;
"Af
Madde 65-
(1) Genel af halinde, kamu davası düşer,hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.
(2)Özel af ile hapis cezasının infaz kurumundan çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adli para cezasına çevrilebilir.
(3) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen etkisini devam ettirir. "
düzenlemesini getirmiştir.
Hukukumuzdaki mevcut pozitif düzenlemeleri gözden geçirdik.
xxxx
GENEL ve ÖZEL AF Kavramlarını şöyle açıklayabiliriz....

1-GENEL AF : Hukuk literatüründe;hem verilen CEZAYI, hemde İsnat olunan fiili de SUÇ olmaktan ortadan kaldırır. Genel AF; Kamu Davasının DÜŞMESİ veya CEZA Mahkumiyetinin tüm sonuçları ile beraber ortadan kalkma sonucunu doğuran bir Ceza Hukuku Kurumudur.
Genel Af; toplumların eski tarihinde ve eski dönemlerden beri kabül edilen bir kurumdur.
Çok Hukuk Otoriterleri ve Düşünürler; AFFI bir lutuf olarak düşünmemişlerdir. Onu Kamu yararı ve toplum çıkarları açısından incelemişlerdir.
AF; Toplumların bunalımlı dönemlerinden sonra normale dönüş gereksinimlerinin gerektirdiği bir ÖNLEM olarak değerlendirmişlerdir. Siyasal Yönetimlerin AF gerekçeleri de budur.
Yasaya aykırı olan eylemler; ancak bunların ekonomik ve sosyal yapıdaki nedenlerini inceleyerek, bu nedenler ortadan kaldırılarak önlenebilir. Ceza Yasalarında yapılan değişikliklerin , cezaların ağırlaştırılmasının bu alanda bir olumlu sonuç vermeyeceği de uygulama da anlaşılmaktadır.
Ben GENEL AFFI; toplumsal sorunları çözecek sihirli bir değnek gözü ile de bakmıyorum.Sorunlar, ancak alınacak köklü, sosyal ve ekonomik önlemlerle çözülür.Ama bunun ön koşulu da;SİYASAL Suçlara , onları doğuran sosyal ve ekonomik nedenlerle beraber bakarak, kişi ve parti çıkarlarının üstünde duygusallıktan uzak, suçlar arasında öyle veya böyle bir ayrıma gitmeksizin AF Yasalarını çıkarılmasıdır.
Suçu,her zaman Toplum hazırlar ve içinde bulunduğu birey de işler...Adi suçlarında kökeni toplumun düzensizliği. Çeşitli sosyal olaylar ve en önemlisi de Ekonomik etkenlerdir.
Siyasi suçlarda; Ahlak dışılığı bir durum yoktur.Siyasi suçlu gerçekten bir suçlu değil,siyasal mücadelede yenik düşen kişidir. Bu suçlar Toplumdan topluma değiştiği gibi,aynı toplumdan da zaman zaman değişiklik göstermektedir.

GENEL AFFIN HUKUKİ SONUÇLARI:

a)Yürütülmekte olan C. Savcılığı Soruşturmaları TAKİPSİZLİK Kararı ile sonuçlandırılır.
b)Ceza Mahkemelerindeki,Kamu Davaları hakkında DÜŞME Kararı verilir.
c)Kesinleşmiş ceza mahkumiyetleri tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkar ve Mahkumiyet Hükmü İnfaz edilmez.
d)AFFA uğrayan tüm Cezalar ADLİ Sicil Kaydından silinir.
e)Affa uğrayan Hükümlü yeniden suç işlerse,hakkında
TEKERRÜR Hükümleri uygulanmaz...Yeni verilen ceza ertelenebilir.
f) Memur hakkında ,Mahkumiyet nedeni ile verilen Disiplin Cezası ORTADAN Kalkar...


2-ÖZEL AF ise; Suçu değil,sadece CEZAYI ortadan kaldırır.Kesinleşmiş Hapis Cezasının CEZA EVİNDE İnfazından VAZGEÇİLMESİDİR. Veya İnfaz edilecek CEZA Süresinin AZALTILMASI veya Hapis Cezasının ADLİ PARA CEZASINA çevrilmesini sağlayan bir Ceza Hukuku Kurumudur.
Yalnız; her iki AF Uygulamasında; Suçtan ZARAR Görenin Özel Hukuktan doğan veya doğacak hakları saklıdır.Bu Hakkı AF ortadan kaldırmaz...
Her iki AF halinde de;Ödenmiş olan Adli Para Cezası veya Zoralımına karar verilen Şeylerin İADESİ GERİ İstenemez...

ÖZEL AFFIN HUKUKİ SONUÇLARI...
a)Suçun Cezasının Ceza Evinde İNFAZINA son verilir.
b)Ceza Mahkumiyetinin İNFAZ Süresi azaltılır
c)Hapis Cezası Adli Para Cezasına çevrilir.
d) Yeni suç işlenmesinde TEKERRÜR Hükümleri uygulanır.

xxxxxxx

" 7242 sayılı CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN "

15 Nisan Günün yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Biz İNFAZ düzenlenmesine ilişkin kısımlara göz attığımızda;
Bu Yasaya göre Ceza İnfaz Kurumlarında GEÇİRİLMESİ Gereken SÜRELER yeniden düzenlendi.
-Önceki YASADAKİ KOŞULLU SALIVERME oranı 2/3 ten YARIYA;
-MÜKERRERLER ve ÖRGÜTLÜ SUÇLAR bakımından İNFAZ ORANI 3/4 den 2/3 e indirildi.
- UYUŞTURUCU Ticareti ve Cinsel İstismarı Suçları ile TERÖR Suçlarının 3/4 olan Koşullu Salıverme Oranları yerinde bırakıldı.
Bu Suçlar çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/ 3 olan Koşullu Salıverme oranı değişmedi.
-Kasten Adam öldürme,yüzün sürekli değişimine sebebiyet veren KASTEN Yaralama suçu ,Özel Hayata ve hayatın gizliliği alanına karşı SUÇLAR ve Devlet Sırlarına karşı suçlar ile İşkence ve Eziyet Suçları bakımından herhangi bir İNDİRİM Yapılmadı.


DENETİMLİ SERBESTLİKTE DÜZENLEME..
- Denetimli Serbestlik uygulamasındaki mevcut BİR YILLIK Uygulama süresi korundu.
- Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine BİR YIL kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilebileceğine ilişkin hüküm aynen korunacak.
-Hükümlü denetimli serbestlik uygulaması kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmez veya denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmaz ise Cezası açık Ceza infaz kurumunda infaz edilir.
- Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başladıktan sonra hükümlü hakkında alt sınırı BİR YIL veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmışsa İnfaz Hakimi tarafından hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verebilecek.
- Denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin geçici düzenlemeler yapılacak.

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ 3 YILA ÇIKARILACAK.

-Geçici düzenleme uyarınca TERÖR,UYUŞTURUCU Ticareti, CİNSEL Saldırı ve İstismar Suçları, Kasten Adam Öldürme ,yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren Kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet ,işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç 3 Mart 2020 ye kadar işlenen suçlar da ,BİR Yıllık Denetimli Serbestlik süresi ÜÇ Yıla çıkarıldı.
-30 Mart 2020 ye kadar işlenen suçlar bakımından ,terör,cinsel saldırı ve istismar ,kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç;
-0-6 yaş grubu çocuğu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitiren Hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacak.
-Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını ceza evinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlülerin cezası; Adalet Bakanlığının belirleyeceği devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendiren denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecek . 30 Mart 2020 ye kadar suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşını doldurunca ya kadar ceza evinde kaldığı 1 gün 3 gün , 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı bir gün ise, 2 gün sayılacak.
- COVİD -19 salgını nedeniyle, açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler ile Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanan Hükümlüler 31 Mayıs 2020 ye kadar İZİNLİ sayılacak.Bu süre gerektiğinde Sağlık Bakanın önerisiyle her defasında 2 ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca 3 kez uzatılacak.
-Terör ve Örgütlü Suçlar hariç olmak üzere yapılan infaz sistemi değişikliklerine bağlı olarak Kapalı Ceza İnfaz kurumlarında bulunan İYİ HALLİ bazı hükümlülerden Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılmasına BİR YIL kalanların Açık Ceza Evine gönderilmesine imkan tanınacaktır.

ÖZEL İNFAZ USULLERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK....

HAPİS CEZALARININ hafta sonu geceleyin veya konutta infazına ilişkin var olan uygulamanın kapsamı da genişletiliyor.
- Usuldeki 6 aylık sınır,Kasıtlı Suçlar bakımından BİR YIL ALTI AYA,Ölüme neden olma hariç Taksirli suçlarda ise; ÜÇ YILA çıkarılmaktadır.
- Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen KONUTTA İnfaz usulünün Ceza sınırı artırılmaktadır. Çocuklarda bu üsüle tabi olacaklardır.
- Bu kapsamda KONUTTA İnfaz sınırı Kadın ve Çocuklar ve 65 yaşını bitiren Erkek Hükümlüler için BİR YIL;70 Yaşını bitiren
Hükümlüler için İKİ YIL,75 yaşını bitiren Hükümlüler için de DÖRT YIL olarak belirlemektedir.
-Özel İnfaz usulleri bazı suçlar bakımından uygulanmayacak.
5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlüler , Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı cezalarını Konutların da İnfaz edebilecekler...
-Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli Hapis Cezasına mahkum olan kadın Hükümlülerde yine cezalarını Konutunda infaz edilebilinecek. Diğer yandan Hamile kadınların BİR BUÇUK YIL Ertelenebilecektir...

xxxxxxxxxxxxxx

Evet...Bu Yasal düzenleme TBMM.nin Bizim adımıza bir YASAL Tasarrufudur. Saygı duyarız...Çünkü; Onları TBMM.ne bizler seçip gönderdik...TBMM çatısı altında da bizim adımıza görev yapmaktalar ve Yasalar düzenlemekteler...
Ancak bu YASAL Düzenleme; gerek ANAYASAMIZDAKİ ve gerekse TCK.daki düzenlemeye dayanılarak çıkarılan bir GENEL veya ÖZEL AF içeren bir YASAL DÜZENLEME Değildir. Yani bir AF YASASI Değildir...

13.12.2004 günü kabül edilip, 29.12.2004 günü Yürürlüğe giren; 5275 Sayılı olan;
"CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA
KANUNUN BAZI MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK"
Bu Değişikliklerin getirdiği düzenlemeyi; Kendi görüşüm -yılların bana verdiği Yargılama ve Hukukçu deneyime göre-yaptığım YORUM...
İzleyenler, beğenir veya beğenmez....Eleştiriler yapabilirler...Saygı duyarım...
Getirilen DÜZENLEME; Ceza Mahkemelerince suç işleyen Kişilere verilen CEZALARIN UYGULANMASI-İNFAZINI düzenleyen Yasaya eklenen ilave düzenlemelerdir.
Tabii ki; İNFAZ Yasamız, uygulama da Mahkemelerce verilen tüm Mahkumiyet Cezalarının belirli bir oranda CEZA EVLERİNDE İnfaz edildikten sonra kalan kısımlarının da DIŞARIDA Geçirilmesine amirdir.
1978 li yıllarda HAKİMLİK Stajı yaparken Merhum ECEVİT Hükümeti 647 Sayılı İnfaz Yasasında bir değişiklik yaptı. Yasaya göre; CEZASININ 2/3 ünü Ceza evinde geçirenler; ŞARTLA TAHLİYE EDİLİRDİ. Ve kalan kısmını da dışarıda geçirirlerdi. Yeni değişiklikle bu oran 1/2 ye indirildi.
1987 li yıllarda Merhum Turgut ÖZAL; bu oranı 1/3 e indirdi. Amaç; Cezaevlerindeki yığılmayı önlemek ve insanları topluma kazandırmak idi...
Yeni Getirilen DÜZENLEMEDE görülen eksiklik ve gerek Muhalefet ve gerekse HUKUKÇULAR tarafından eleştirilen yön; Bazı Suçlarda verilen CEZALI Kişilerin CEZALARINA bu Oranların UYGULANMAMASI...Veya bazı Suçları işleyen Kişiler verilen Cezalarda ORAN Uygulamasının AZ olduğu...
Biz bu şekildeki YASAL Düzenlemeyi eleştirmeden önce ANAYASAMIZIN 10. Maddesine bir göz atalım....

"X. Kanun önünde eşitlik
MADDE 10-Herkes, dil,ırk,renk,cinsiyet,siyasi düşünce , felsefi inanç,din,mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet,bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
Hiçbir kişiye ,aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar."

Biz; bu düzenleme yanında ANAYASAMIZIN 11. Maddesine de bir göz atalım....

" XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü
MADDE 11-Anayasa hükümleri ,yasama,yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. "

İNFAZ YASAMIZDA yapılan Yasal düzenlemenin getirdiği Yeni Düzenlemeleri; Anayasamızın bu iki maddesi açısından eleştirelim...
TBMM.de çıkarılan Yasaların; Anayasanın EŞİTLİK İlkesine uygun olması gerekir. Yasal Düzenlemelerde AYRIMCILIK Yapamayız.
Sonra, TBMM.de kabül edilen Yasalar; ANAYASAYA da AYKIRI OLAMAZ....
Bu Yasal düzenleme; ANAYASAMIZIN 10. ve 11. Maddelerine UYGUN MU? Veya AYKIRI MI?
Bu SORULARA Kim cevap verecektir?
Elbette ANAYASA MAHKEMESİ...Hemde TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR Verecektir.
Bekleyelim ve görelim....
xxxxxx
1974 yılı Mayıs ayı içinde TBMM.de 1803 sayılı bir GENEL AF YASASI çıktı. Merhum ECEVİT ve Merhum ERBAKAN'ın kurduğu Koalisyon Hükümetleri döneminde...
AF kapsamına; 12. Mart 1971 Askeri Müdahalesi sonucu verilen Mahkeme Kararları da alınmıştı. AF; son anda Bazı Milletvekillerinin muhalefeti ile ; O zamanki TCK.nun 141 ve 142. Maddelerini kapsam dışında bıraktı. Örgütsel SUÇ idi. KOMİNİZM Propogandasını içeren bir SUÇ idi...
Konu ANAYASA Mahkemesine götürüldü. Yüksek Mahkeme; İPTAL KARARI verdi. Ve bu suçlardan Hükümlü olanlarda AF kapsamına alındı. Ve Tahliyeleri sağlandığı gibi; Verilen CEZALARDA tüm Sonuçları ile kaldırıldı...O dönem bazı arkadaşlar Fakülteye öğrenci olarak döndüler...
2000 li yıllarda; bir AF daha çıktı. Kamuoyunda " RAHŞAN AFFI "olarak isimlendirildi. Ama bu AF Yasası çok eleştiri aldı...Bazı TERÖR Olaylarının gelişmesi bu AFFA mal edildi.
Siyasal İktidarlar zaman zaman ekonomik nedenlerle VERGİ AFLARI Çıkardılar....

xxxxxxx
Ben 7 yıllık Av.lık Mesleğim süreci içinde bazı UYUŞTURUCU SUÇUNDAN TUTUKLU Kişilerin Davalarına Av. olarak bakıyorum... Neden bu işleri yaptıklarını...Devletin MEN ETTİĞİ işlerden uzak durmalarını tavsiye ediyorum...
Ve aldığım cevaplar çok mantıklı...
"İŞİMİZ OLSA ,EŞİMİZ OLUR...EŞİMİZ OLUNCA AŞIMIZ OLUR...BUNLAR OLUNCA DA; HUZURLU BİR YUVAMIZ OLUR...İŞİMİZ OLMADIĞI İÇİN, BU İŞLERE BULAŞIYORUZ..." cevabını alıyorum...
Hala ülkemizde; Genç kızlarımızın Aile kararları ile çocuk yaşlarında evlendirilmeleri...Ve yarattığı sosyal sorunlar... Ve BEYAZ KADIN Ticaretinin nedenleri hep ekonomiktir.
Bilimin ve Teknolojinin yerini hurafenin, kaderci felsefe ve düşüncelerin aldığı bir Eğitim....
Hala DÜŞÜNCEYE saygının yerini; kin ve nefretin alması....
İşte Yasanın getirdiği düzenleme de; Düşünceye dayalı görüşlerin açıklanması ve Toplumun da Haber olarak bilgilendirilmesine ilişkin Suçlara verilen Cezaların uygulama dışı bırakılması...
Bunun yanında her türlü Yolsuzluğun yapıldığı suçlara verilen cezaların bu yasa kapsamına alınması...Uzun sürede TBMM.de tartışmalar yaratmıştır.
Toplumda ÜZÜNTÜ ve TEPKİ yaratmıştır.Ama TBMM.nin Kararı...Yasa...Hepimizi de bağlar...
xxxxxxxxxxxx
Bu Yasal düzenleme ; gerek Anayasadaki ve gerekse TCK.daki GENEL ve ÖZEL AF mahiyetindeki bir AF Yasası Düzenlemesi olmadığı için; Anayasamızın 14. Maddesindeki ENGELLEME ile karşı karşıya değildir.14. Madde çıkarılacak olan AF Düzenlemesi kapsamına alınamayacaklarını düzenlemektedir. İNFAZ YASASINDA yapılacak olan düzenleme ile de bir ilgisi de olamaz.

Suç ve Cezaların tarihi gelişimine bakalım...
"Sanıyorum bu dünyada bilgisizliğin ,bilime karşı duyduğu kin ve nefretten daha zorlu bir kin ve nefret yoktur." diyen GALİLE'ye saldırdılar.
COPERNİC Sistemini geliştiren GİORDANO BRUNO'yu Tanrı Tanımamazlıkla suçladılar.Ünlü Düşünürü 7 Şubat 1600 günü ROMA'da CAMPE DEİ FİORİE 'de odunlar üzerinde yaktılar...Ama, 294 yıl sonra 1894 yılında ROMA'nın aynı meydanında,yani yakıldığı yerde HEYKELİ dikildi. -İstanbul 'daki BRUNO TIP FAK. Hastanesi adı buradan geliyor olabilir-
Çağdaş ve Bilimsel Kimyanın kurucusu ve " DOĞADA HİÇ BİR ŞEY KAYBOLMAZ....HİÇ BİR ŞEYDE KENDİLİĞİNDEN VAR OLMAZ..." diyen LAVOİSİER; " Cumhuriyetin BİLİM ADAMLARINA ihtiyacı yok " gerekçesi ile giyotine gönderildi.
Vahdet-i Vucut-Tanrı ile Evrenin Birliği felsefesini savunduğu için İSLAM MUTASAVVIF ve ozan Halil Hacı MANSUR, toplumsal ahlakı bozduğu iddiası ile İDAM edildi.
Ruhu, maddenin bir niteliği olarak gören TÜRK ŞAİR ve BİLİM Adamı NESİMİ;Halep kalesinde derisi yüzülerek öldürüldü.
SİMAVNA Kadısı ŞEYH BEDRETTİN ; Padişaha Huruç ettiği için ASILDI. Asılırken önceden hazırladığı deve tüyünden hazırladığı ipi cellada kendisi vermiştir.
ORTA ÇAĞIN karanlık düşünce ve etkinliklerine bakalım...Bilim Adamı düşmanlığı,Bilim düşmanlığı,kitap düşmanlığına,sanat düşmanlığına dönüştü. Kitaplar yakıldı ve yasaklandı.
Yaşlı tarih,cehaletin bilime karşı,bunlar sadece bir kaç örneğidir. Tüm bu saldırılar bilimin ve sanatın gelişmesini engelleyemedi.Varlığın yarılmaz parçası düşünce ,sed tanımadan , asırları aşarak günümüze kadar da ulaştı.Giyotinden can verenlerin,idam edilenlerin,odunlar üstünde yakılanların, insanlık dışı işkencelere uğrayanların, ESERLERİ, DÜŞÜNCELERİ Bilim oldu. İnsanlığa ve insanlığın mutluluğuna ışıklarını serpti.Okullarda Üniversitelerde okundu ve eserleri bir kültür mirası olarak kuşaktan kuşağa,dönemden döneme insanlığın kurtuluşuna katkı da bulundu.İnsan,insanca olan her şeyi sevdi...
Sonuç; Toplumu Bilimin ışığında Eğitmek....
xxxxxx
BU OLAYIN KONUSU YÜKSEK YARGI olan ANAYASA MAHKEMESİNE İNTİKAL ETTİ veya ETTİRİLMEK ÜZERE....
Yargıya İntikal etmiş bir HUKUKSAL Konuda KONUŞMAK ve BEYANDA BULUNMAK YANLIŞTIR.
Ben 40 üzerinde Adliyelerde Yargı Görevinde bulunmuş ve 7 yılı geçkin süredir de EMEKLİ HAKİM ve Fiili Av. olarak; olumlu-olumsuz bir GÖRÜŞ Beyan etmem Yanlış olur. Yargının içinden gelen bir Hakim olarak; bu HATAYI YAPAMAM....
Artık; GÖREV; ANAYASA MAHKEMESİNDE Görev yapan Yüksek HAKİM Meslektaşlarımın olsa gerek...
xxxxxx
Şairin birisi bir ŞİİRİNDE;
" Silah ve Şarkı.....
Ben bütün Karanlıkları bunlarla yendim..."
dese de...
İnandırıcı ve doğru bir görüş değil...
KARANLIKLAR; Silahla değil...EĞİTİMLE Yenilir...Silah var olan her şeyi yok eder...İskandinav Ülkelerinde Devletin Güçlü bir Silahlı Ordusu yoktur...Ama ... Bilim ve Eğitim Orduları var... Karanlıkları bu ordular ile yeniyor...
Eğitim Ordusu; BİLİM-TEKNOLOJİ öğretiyor...
xxxxx
Ülkemiz ve Dünya Ülkeleri ÖLDÜRÜCÜ olan CORONA VİRÜSÜ salgını altındadır.
Yurttaşlarımızı ve bazı Sağlık Personeli HEKİM-SAĞLIK Görevlilerimizi bu VİRÜS nedeni ile kaybettik...Evlerimizde Çıkamıyoruz. İş yerlerimiz kapalı...Ülke Ekonomisi de bu olaydan etkilenmektedir.
Bu VİRÜSÜ nasıl yok edip aşacağız ve normal yaşama döneceğiz?
Bunları aşmak için Birlik-Beraberlik içinde olarak Hekimlerimizin ve Bilim Adamlarımızın görüşlerine göre yaşamımızı düzenlememiz gerekiyor...
Saygıyla....

NELER SÖYLENDİ?
@
Turan Ateş

Turan Ateş

DİĞER YAZILARI İMAMOĞLU VE OTOBÜS İŞLETMESİ YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE 01-06-2020 00:07 SEÇİM YASALARI ve YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI DÖNEMİ 30-05-2020 21:28 65 YAŞ ÜSTÜNE GETİRİLEN DÜZENLEME, VERİLEN CEZALAR VE TEPKİLER 29-05-2020 19:57 27 MAYIS 1960'TAN 27 MAYIS 2020'YE... 27-05-2020 14:47 BERABER YAPILMAKTA OLAN TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 26-05-2020 14:15 ANAYASAMIZIN 67. MADDESİNİN SON FIKRASI 24-05-2020 21:23 Caminin ses sistemine saldırı ve gelen tepkiler 23-05-2020 14:45 ÇOCUK İSTİSMARI VE EVLİLİK MÜESSESESİ 22-05-2020 14:25 HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN HAKİMLER 20-05-2020 22:44 SAYIN AKŞENER, ANITKABİR SİZİNLE HÜZNÜ YENDİ 19-05-2020 13:06 ERKEN SEÇİM SÖYLENTİLERİ 17-05-2020 12:42 AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR 15-05-2020 13:37 CENAZE DEFİNİ ve KAYSERİ'DEKİ ÜLKÜCÜ GENÇLİK 12-05-2020 12:09 İDAM CEZALARI VE DAR AĞACINDA CAN VERENLER 11-05-2020 15:31 SOKAKLARA ÇIKMA YASAKLARI 09-05-2020 20:19 DANIŞTAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLANMIŞ 08-05-2020 11:45 KURUMLAR VE KURALLAR REJİMİ OLAN; DEMOKRASİMİZ 07-05-2020 14:50 ANKARA BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA 29-04-2020 19:54 SURİYELİ GENCİN ÖLÜMÜ VE POLİSİN TUTUKLANMASI 29-04-2020 14:55 BÜROKRASİ - BÜROKRAT...SİYASET - SİYASETÇİ 28-04-2020 10:53 HUKUKÇULARIN VE TÜM YURTTAŞLARIN BİLGİLERİNE 26-04-2020 19:21 ANAYASA HUKUKU KARŞISINDA; TUTUKLAMA KARARI 25-04-2020 13:57 EVET...BUGÜN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 23-04-2020 12:36 İNFAZ YASASINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE AF 20-04-2020 21:17 "BELEDİYE; ŞEHRİN ANNESİDİR...." 16-04-2020 21:53 İÇİŞLERİ BAKANI SN. SOYLU'NUN İSTİFASI 13-04-2020 17:08 AĞZI OLAN KONUŞUYOR 06-04-2020 21:16 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2020 22:36 " VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ KUTSALDIR" 04-04-2020 21:46 VALİLİK ve VALİ 03-04-2020 22:16 BELEDİYELERİN GELİRLERİ- GİDERLERİ VE BAĞIŞ TOPLAMALARI 02-04-2020 20:47 TBMM'DEKİ HEKİM MİLLETVEKİLLERİMİZ, HAYDİ HASTANEYE 31-03-2020 19:28 MAZBATASI İPTAL EDİLEN CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI... 27-03-2020 20:35 CORONA KAPMADIM. KARANTİNADA DEĞİLİM. EVİMDE HAPİSİM 26-03-2020 17:33 ÜLEN CORONA VİRÜSÜ..! 19-03-2020 13:25 CORONA VİRÜSÜ, YARATTIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE PANİK 18-03-2020 13:39 Medya Haberi... 10-03-2020 20:52 Yargıtay Başkanı ve söyledikleri... 09-03-2020 20:41 SAVAŞ... SAVAŞ... 05-03-2020 00:59 AVUKAT... AVUKATLIK MESLEĞİ... 28-02-2020 16:18 AVUKATLIK MESLEĞİ VE KUTSAL SAYDIĞIMIZ SAVUNMA 24-02-2020 11:27 TARTIŞILAN MAHKEME KARARLARI VE KARAR VEREN HAKİMLER 20-02-2020 14:53 GEZİ OLAYI İLE İLGİLİ VERİLEN BERAAT KARARI 18-02-2020 23:10 Prof. Dr. Burhan KUZU Hoca OLAYI 18-02-2020 19:04 ÜLKEMDE SON GÜNLERDE YAŞANAN ACI FELAKETLER 08-02-2020 22:00 CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUĞU OLANLAR.... 06-02-2020 21:36 KANAL İSTANBUL PROJESİ VE ŞEHİRLER PADİŞAHI, CANIM İSTANBUL 27-01-2020 21:09 DEPREMLER... 25-01-2020 19:03 ANAYASA NEDİR? 23-01-2020 13:15 BAĞIMSIZ YARGI 21-01-2020 22:04 "TOPRAK İŞLEYENİN; SU KULLANANDIR" 19-01-2020 10:53 "ANAYASAYI TANGUR...TUNGUR ETMEK....." 12-01-2020 21:43 BAŞKANLIK SİSTEMİ 07-01-2020 19:20 HAKİMLERİN; GÖREVLERİ NEDENİYLE CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUKLARI 05-01-2020 21:41 ARABULUCU VE UZLAŞTIRMACI 04-01-2020 11:39 YARGI REFORMU 02-01-2020 20:05 KARADENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI 27-12-2019 08:27 27 Aralık... 27-12-2019 08:26 İLK ÇAĞI YAŞATAN SANAT ve SANATÇI 23-12-2019 11:19 ARABULUCULUK ve UZLAŞTIRMACILIK 13-12-2019 22:22 T B M M.'DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 12-12-2019 22:02 BİR ULU ÇINAR 09-12-2019 12:59 TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE... 24-11-2019 08:29 İŞSİZLİK VE ÜLKEMİZDEKİ İŞSİZ İNSAN SAYISI 18-11-2019 11:05 BİR PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL GEÇTİ, BU ÜLKEDEN-ÜLKEMİZDEN 12-11-2019 10:33 "GERÇEK HAKİM-SAVCIYA MEMLEKETİN İHTİYACI VAR...." 08-11-2019 12:16 LAİK CUMHURİYET 28-10-2019 13:22 SİYASETÇİNİN İKİ ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 27-10-2019 20:04 YIL 2004... AYLARDAN MART...SEÇİM GÜNÜ 25-10-2019 09:24 YARGIDA NELER OLUYOR? 21-10-2019 22:22 İSTANBUL SİRKECİ ve HAYDARPAŞA GARLARININ İHALESİ 21-10-2019 14:48 YARGI REFORMU VE HAZIRLANAN PAKET! 09-09-2019 09:28 YENİ ADLİ YARGI AÇILIŞ TÖRENİ 01-09-2019 16:51 AÇIĞA ALINAN BAŞKANLAR, GÖREVLERİNE SON VERİLEN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE KAYYIMLAR 30-08-2019 16:54 KADIN CİNAYETLERİNİN KÖKENİ ve BOYUTLARI 25-08-2019 19:51 ŞÜPHELİ KONUMUNA SOKULMAK BENİ YARALADI 23-08-2019 10:43 GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE BU TASARRUFUN HUKUKSAL BOYUTU 21-08-2019 17:10 FEYZİOĞLU, BAROLARIN KARARLARI VE SIKINTILAR 19-08-2019 17:45 FETÖ CEMAATİ VE DİĞER CEMAATLER 19-08-2019 12:13 ORMAN YANGINLARI 12-08-2019 13:09 DEPREMLER... 11-08-2019 13:17 KAZ DAĞLARI, ORMANLARI VE ÇEVRE HALKI 07-08-2019 11:25 NAFAKA 07-08-2019 11:01 KURTULUŞ İSLAMDA DEĞİL; LAİK DEVLET YAPISINDA 03-08-2019 12:00 İLAHİ ADALET 29-07-2019 17:59 MEKTEB-İ HARBİYE 22-07-2019 14:19 ORMANLAR YANARKEN, PARDON YAKILIRKEN ! 16-07-2019 20:49 15 TEMMUZ 2016-DARBEYE KALKIŞMA 16-07-2019 11:23 SEÇİMLERDE; TASNİF ve SAYIMLARDA YAŞANAN SIKINTILAR 08-07-2019 20:51 MAĞDURLARIN UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ 06-07-2019 20:46 FETÖ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 04-07-2019 11:47 İSTANBUL SEÇİMİNDE GÖREV ALANLAR VE MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-06-2019 05:44 YSK'NIN İSTANBUL SEÇİMİNİN İPTALİ KARARININ GEREKÇESİ 23-05-2019 20:53 İSTANBULLULARA DUYURULUR... 10-05-2019 20:50 EVET... YSK'NIN SAYIN ÜYELERİ... 09-05-2019 19:31 POLİS MEMURLARININ OY KULLANMA HAKLARI 08-05-2019 10:43 İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİ (2) 07-05-2019 20:56 İPTAL EDİLEN İSTANBUL SEÇİMLERİ 07-05-2019 09:13 1 MAYIS 30-04-2019 19:52 ABDULKADİR SELVİ'NİN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE... 30-04-2019 12:01 YSK'NIN ZOR GÜNLERİ 29-04-2019 09:38 DOĞRU MUDUR, BİLİNMEZ 06-04-2019 19:52 YSK VE MAZBATA... 04-04-2019 12:20 DÖVİZİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ...TÜRK PARASININ ÖNLENEBİLİR DÜŞÜŞÜ 27-03-2019 10:23 SEÇİME DOĞRU BİLİNMESİ GEREKENLER 23-03-2019 16:16 SEÇİM YASAKLARI, YSK VE SEÇİM KURULLARININ KARARLARI 21-03-2019 10:15 ÇANAKKALE ZAFERİ 19-03-2019 14:50 YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANLARINI ve HEPİMİZİ BEKLEYEN SORUNLAR 04-03-2019 10:45 ORMANLAR 22-02-2019 18:59 BURHANETTİN KOCAMAZ'IN DURUMU VE YAPILACAK İŞLEMLER 21-02-2019 12:26 ŞÖYLE BİR GERİYE DÖNÜP BAKALIM... 10-02-2019 16:04 MAHKEME KARARLARI ve BAĞLAYICILIĞI 30-01-2019 17:43 HAYALİ SEÇMEN SÖYLENTİLERİ VE İTİRAZLAR 27-01-2019 19:02 BİNALİ YILDIRIM VE "İSTİFA"... 21-01-2019 13:06 SEÇMENİ BELİRLEME SİSTEMİ 18-01-2019 08:17 PADİŞAHIN İŞİ NE? 16-01-2019 09:02 AF GELİYOR...AF... 15-01-2019 18:58 " AĞZI OLAN KONUŞUYOR..." 15-01-2019 18:38 "ANAYASAYI TANGIR-TUNGUR ETMEK" 13-01-2019 18:24 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 11-01-2019 10:04 SEÇMENLERİN DİKKATİNE 07-01-2019 13:34 YSK'NIN KARARI 04-01-2019 12:17 1967-1970'Lİ YILLAR 02-01-2019 12:32 Gelin-Kayınpeder Evliliği ve Yargıtay'ın Onayı 28-12-2018 06:28 SANAT ve SANATÇI... 25-12-2018 10:31 BİR MEDYA HABERİ 23-12-2018 13:40 SON TREN KAZASI 16-12-2018 15:31 FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLER ve ŞİDDET OLAYLARI 12-12-2018 17:12 HAKİM-SAVCILARIN HUKUKİ SORUMLULUKLARI NE OLACAK? 10-12-2018 11:25 ERGENEKON ve BALYOZ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 03-12-2018 08:08 BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZ 30-11-2018 21:07 NE DEMEK İSTİYOR BU GAZETECİ YAZAR? 25-11-2018 19:48 AİHM KARARI ve HUKUK DEVLETİ 24-11-2018 17:51 TARTIŞILAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 17-11-2018 19:43 EZANIN TÜRKÇE OKUNMASI TARTIŞMALARI 14-11-2018 11:45 10 KASIM 09-11-2018 19:14 ULUCANLAR CEZAEVİ 07-11-2018 15:48 SUUDİLERİN ADALETİ 04-11-2018 16:29 CHP'NİN YEREL YÖNETİM ADAYLARI 29-10-2018 10:54 SİYASETÇİNİN iki ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 26-10-2018 19:19 ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ ve EMPERYALİZMİ 23-10-2018 19:33 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI ECEVİT 22-10-2018 18:07 HUKUKUMUZDA VASİYETNAME... CHP ve İŞ BANKASI 18-10-2018 06:18 TUTUKLANAN AVUKAT 06-10-2018 20:38 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN; ADAYLARIMIZ 06-10-2018 11:12 DOĞAL AFET ENDİŞESİ... 01-10-2018 18:17 AF.....AF......AF..... 26-09-2018 15:09 DIŞ GÜÇLER 21-09-2018 17:34 GREV-LOKAVT... 18-09-2018 13:16 BAKANLIK ve BAKAN 07-09-2018 14:15 HUKUK ve DEMOKRASİ... 02-09-2018 18:16 "TIPIŞ TIPIŞ GİDİP OY VERECEKLER" 29-08-2018 20:54 DOLARIN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ 13-08-2018 13:01 BİZİM KÖY ve MAHMUT MAKAL... 11-08-2018 07:58 DOĞU İLLERİMİZ ve PKK 08-08-2018 13:25 ADNAN OKTAR HOCA 01-08-2018 10:37 DARBE GİRİŞİMİ... 16-07-2018 12:03 SEÇİM... 21-06-2018 20:07 SEÇİM GÜNÜ NELERE DİKKAT ETMELİ? 19-06-2018 18:36 YSK BAŞKANI VE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI 15-06-2018 10:58 AK PARTİLİLERE YAPILAN "ÇİRKİN" SALDIRI 14-06-2018 21:30 CUMHURBAŞKANI ADAYLARIMIZ 10-06-2018 16:45 DİPLOMA veya ŞAHADETNAME 10-06-2018 16:38 CUMHURBAŞKANI-KOMUTAN VE İFTAR... 03-06-2018 22:11 CUMHURBAŞKANI VE YARGI İLİŞKİSİ... 02-06-2018 11:37 YSK'YA İTİRAZLAR... 29-05-2018 11:21 "ÖNCE GÜVENCE VERMELİLER" 27-05-2018 15:28 DDY YÖNETİCİLERİ BİLMEM, NE DÜŞÜNÜR? 18-05-2018 09:25 SUSAYIM DİYORUM, OLMUYOR... 14-05-2018 20:20 Endişeli SORULAR 10-05-2018 06:17 CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLMENİN KOŞULLARI 04-05-2018 19:41 HAKİMLİK SINAVI ve HAKİM ATAMALARI 03-05-2018 18:36 OYNANIRSA MUTSUZ SONLA BİTECEK OLAN SENARYO 25-04-2018 18:57 SEÇİME DOĞRU 24-04-2018 12:19 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ (2. BÖLÜM) 21-04-2018 08:14 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ... 20-04-2018 20:33 ERKEN SEÇİM KARARI 19-04-2018 10:44 17 NİSAN VE KÖY ENSTİTÜLERİ... 18-04-2018 08:44 İSTİKLAL MARŞIMIZ ve DEĞİŞİMİ 26-03-2018 09:56 YARGIDAKİ ATAMALAR ve FETO TUTUKLULARI 23-03-2018 20:55 SAKARYA'DA KURULAN "ÇİFTLİK BANK" 21-03-2018 13:42 ZAFERİN KAHRAMANLARI 19-03-2018 21:20 KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİMİ İSTİFA ETMELİ Mİ? 14-03-2018 20:31 YSK VE SEÇİM 12-03-2018 20:37 58 kopyacı, hakim olmuş! 05-03-2018 08:36 ŞEKER FABRİKALARI-ÖZELLEŞTİRME-SATIŞ KARARI 26-02-2018 23:06 TBB'NİN 24 ŞUBAT ANKARA TOPLANTISI 26-02-2018 09:49 TBB VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 22-02-2018 21:55 BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ... 14-02-2018 19:41 DİLİMİZ TÜRKÇE VE ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2018 11:08 CHP KURULTAYINDAKİ İMZA SORUNU-ETKİLERİ 04-02-2018 22:00 CHP KURULTAYA GİDİYOR... AMA... 31-01-2018 23:31 KANAL İSTANBUL PROJESİ 28-01-2018 21:03 HUKUK DEVLETİ 25-01-2018 10:39 HAKİMLER, YETKİLERİ ve SORUMLULUKLARI 14-01-2018 10:39 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 12-01-2018 08:29 İRAN'DAKİ SON OLAYLAR 04-01-2018 08:20 DÜN, BUGÜN ve YARIN... 26-12-2017 19:23 NAİM SÜLEYMANOĞLU VE SİLİVRİ CEZAEVİ 20-11-2017 20:43 TANRI BİZİM TOPLUMA İKİ MUSTAFA GÖNDERDİ 10-11-2017 09:45 YEREL YÖNETİM-Belediye-SEÇİMLERİ 28-10-2017 21:52 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI, ECEVİT 20-10-2017 22:39 Bölge Adliye Mahkemesi ve O Karar... 15-10-2017 21:47 İHRAÇ EDİLEN SON HAKİM-SAVCILAR 08-10-2017 11:35 BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI 04-10-2017 19:35 BOŞALAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI 30-09-2017 22:30 DİYANET İŞLERİ YENİ BAŞKANI... 21-09-2017 18:14 SAVUNMASIZ Bir Yargı Yılı Açılışı 06-09-2017 20:51 SOSYAL MEDYADAN BİR SON DAKİKA HABERİ 23-08-2017 22:46 FETO, SİYASET, HUKUK VE HUKUKÇU... 17-08-2017 22:52 BÜYÜKERŞEN'E SALDIRI 01-08-2017 13:05 EVLENME BAŞVURUSU ve TÖRENİ 27-07-2017 17:20 DEPREM ve BODRUM İLÇEMİZ 24-07-2017 22:23 AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-07-2017 19:43 ADALET YÜRÜYÜŞÜ..İ. 11-07-2017 14:17 ZEHİRLENEN ASKERLER... 19-06-2017 22:11 YSK ve KARARLARI 10-06-2017 22:45 BİROL ERDEM....Lütfen KONUŞ..! 03-06-2017 21:23 BU SORUYU NEDEN SORDULAR BİLMİYORUM 27-05-2017 22:09 DOĞU BÖLGEMİZİN PARİS'İ...VAN 20-05-2017 09:29 SON ATANAN HAKİMLERİMİZ 15-05-2017 08:34 ATATÜRK'E HAKARETLER ÖNLENEBİLİR AMA... 11-05-2017 00:05 YSK ve CHP'nin SUÇ DUYURUSU... 05-05-2017 23:26 CHP'Yİ UMUT GÖRENLERİN DİKKATİNE... 03-05-2017 21:54 YSK RAPORTÖR İHDAS ETMELİ 28-04-2017 11:49 YSK ve KARARLARI 24-04-2017 00:19 BU UYARI HEPİNİZE..! 12-04-2017 08:49 SANDIKTA KİMİN, NE GÖREVİ VAR? 10-04-2017 15:21 SEÇMEN YURTTAŞLARIMIN DİKKATİNE 09-04-2017 13:12 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2017 21:14 HSYK'NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ 03-04-2017 10:02 EVET Mİ? HAYIR MI? 28-03-2017 19:43 BU ZAFERİN KAHRAMANLARI İÇİN SAYGIYA DAVET 20-03-2017 09:14 ÜLKEMİZİN ONURU HASAR GÖRMÜŞTÜR... 13-03-2017 21:42 AVRUPA TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ 13-03-2017 10:35 Avrupa Ülkelerini Protesto Mu? 11-03-2017 22:27 YÜZÜMÜZE TÜKÜRSENİZ DE..! 07-03-2017 21:03 SEÇMENLER VE SİTE YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE 20-02-2017 22:07 ASKI SÜRESİ GEÇİNCE İTİRAZ OLMAZ 19-02-2017 17:06 BUNLARI YAZARKEN GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM 17-02-2017 19:13 DİLİMİZ TÜRKÇE Ve ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2017 11:10 SEÇİM VE REFERANDUM ÜZERİNE... 10-02-2017 23:44 SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBAT 08-02-2017 09:58 BU GÜNLERDE YAŞANAN PANİK... 06-02-2017 23:00 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANAYASA MAHKEMESİ 03-02-2017 20:54 ANAYASA NEDİR? 23-01-2017 21:34 1961 ANAYASASI'NIN GETİRDİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI 22-01-2017 12:44 SÖZÜN BİTTİĞİ YER... 10-01-2017 21:52 KAYSERİLİLER UYANIK OLALIM... 17-12-2016 20:12 CİZRE HALKINA MİNNETTARIM... 22-11-2016 19:26 DUAYEN GAZETECİ NAİL GÜRELİ ANISINA... 28-10-2016 15:18 YENİ BİR TARTIŞMA... 25-09-2016 12:53 TARIK AKAN, NUR İÇİNDE YAT... 19-09-2016 20:31 Mekteb-i Harbiye 21-07-2016 21:12 Vekiller, Öncelikli Görev Sizin 10-07-2016 13:04 Suriyeli Sığınmacılar Ve T.C. Vatandaşlığı 07-07-2016 01:11 Hakimlik, Yüreklilik İster 04-07-2016 01:54 Cumhurbaşkanının Diploması Yargıya Taşındı 28-06-2016 22:49 Kurtuluş İslam'da Mı? 26-06-2016 12:25 Yine Yargının Sorunları 24-06-2016 23:05 Hukuk Yasalardan İbaret Değil 19-06-2016 13:40 Clay'ın Cenaze Töreni Ve Erdoğan 12-06-2016 18:54 Ülkemde Demokrasi Ve Görüntüleri 11-06-2016 00:36 Cumhurbaşkanımız Ve Tartışılan Diploması 08-06-2016 18:28 Dokununmazlık Sorunları 21-05-2016 23:29 Ağzı Olan Konuşuyor 14-05-2016 13:52 Elinizi Yargıdan Çekiniz 03-05-2016 22:24 Dinsel Kurallar Ruhanidir 27-04-2016 23:28 Tıkanmayı Mahkeme Hakimi Çözer 11-04-2016 21:38 54 Hakim-Savcıya Kamu Davası 27-03-2016 23:42 Harem ... Harem... 11-03-2016 22:05 Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları Amacını Aştı 02-03-2016 12:01 Ormanlar 23-02-2016 18:22 Hakimlerin, Savcıların Konumları Ve Sorumlulukları 13-02-2016 22:33 Darbe Anayasası Ve Darbe Yasaları 07-02-2016 21:59 Yeni Anayasa Aldatmacadır 05-02-2016 20:01 Mevcut TBMM'nin Anayasa Yapma Yetki Ve Görevi Yoktur 04-02-2016 10:36 Başsağlığı.. 21-01-2016 22:07 Başkanlık Sistemi 08-01-2016 21:35 Geç Kalmayalım 03-01-2016 10:34 Sonumuz Hayrolsun... 19-12-2015 22:04 "Gelin Kayınpeder Evliliğine" Yargıtay Onay Verdi 14-12-2015 10:07 Hakimlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları 05-12-2015 23:33 “Can Dündar ve Tutuklanma Olayı” 27-11-2015 23:42 Türk-Rus İlişkileri... 24-11-2015 22:17
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA