Turan Ateş
Turan Ateş
Giriş Tarihi : 03-04-2017 10:02

HSYK'NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ

1961 Anayasasının getirdiği düzenlemeye göre;Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar

1961 Anayasasının getirdiği düzenlemeye göre;Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar....Anayasaya,kanuna,hukuka ve vicdai kanaatlerine göre HÜKÜM verirler.... Hiç bir organ,nakam,merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemeler ve hakimlere emir ve talimat veremez...Genelge gönderemez,tavsiye ve telkinde bulunamaz... Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz.Görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz... Yasama ve Yürütme organları ile idare,mahkeme kararlarına uymak zorundadırlar.Uygulanmasını da geçiktiremezler... Bu ilkelerin ışığında; Hakimlerin Bağımsızlığını ve Tarafsızlığını Sizlerin değerlendirmesine YHK,HSYK ve eyni HK.nun oluşumu ile ilgili yorumumu sunuyorum.... 1-1961 Anayasasının 143. Maddesi düzenleme göre YHK..... Madde metni aynen; " Yüksek Hakimler Kurulu, onsekiz asıl ve beş yedek üyeden kuruludurr.Bu üyelerden altısı Yargıtay genel kurulunca,altısı birinci sınıfa ayrılmış hakimlerce ve kendi aralarında gizli oyla seçilir.Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu; yüksek mahkemelerde hakimlik etmiş veya bunlara üye olma şartını kazanmış kimseler arasında gizli oyla ve üye tamsaysının salt çoğunluğu ile üçer üye seçerler.Bu usülle Yargıtay genel kurulunca iki,birinci sınıfa ayrılmış hakimler ile Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından birer yedek üye seçilir. Yüksek Hakimler Kurulu,üye sayısının salt çoğunluğu ile kendi içinden Başkanını seçer. Yüksek Hakimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır.Her iki yılda yarısının seçimi yenilenir.Hakimlik görevinde iken seçilmiş olan üyeler ardı ardına iki defa seçilemez. Adalet Bakanı,Yüksek Hakimler Kurulu toplantılarına katılabilir; oylamaya katılamaz." Görev ve Yetkileri ise;144.Maddesi düzenlem,iştir. Madde metni; "Hakimlerin bütün özlük işleri hakkında karar verme yetkisi Yüksek Hakimler Kurulunundur. Bir hakimin her ne sebeple olursa olsun,meslekten çıkarılması hakkında ki karar Yüksek Hakimler Kurulu Genel Kuerulunun salt çoğunluğu ile alınır. Adalet Bakanı,gherekli gördüğü hallerde,bir hakim hakkında disiplin kovuşturması açılması için Yüksek Hakimler kuruluna başvurabilir. Bi mahkemenin veya bir kadronun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi,Yüksek hakimler Kurulunun uygun görmesine bağlıdır. Hakimlerin denetimi,belli konular için Yüksek Hakimler Kurulunca görervlendirilecek üst dereceki hakimler eliyle yapılır." Şeklindedir... Şeklinde...Yoruma gerek var mı? Gayet açık ve sade... 2- 12 Mart 1971 Darbesi ile Yeniden Düzenlenen YHK.... Madde metni aynen; "Yüksek Hakimler Kurulu,onbir asıl ve üç yedek üyeden kuruludur.Üyeler,Yargıtay Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir. Yüksek Hakimler Kurulu,üye tam sayısının salt çoğunluğu ile,kendi içinden Başkanını ve bölüm başkanlarını seçer. Yüksek Hakimler Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır.Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Yüksek Hakimler Kurulu üyeleri,görevleri süresince başka bir iş ve görev alamazlar. Yüksek Hakimler Kurulunun kuruluşu,çalışma usulleri,bölümleri ve bu bölümlerin görevleriyle toplantı ve karar yeter sayıları,Başkan ve üyelerinin aylık ve ödenekleri kanunla düzenlenir. Adalet Bakanı,gerekli gördüğü hallerde Yüksek Hakimler Kurulu Toplantılarına Başkanlık eder." Görev ve Yetkileri:.144. Madde Metni aynen; "Yüksek Hakimler Kurulu,adliye mahkemeleri hakimlerinin özlük işleri hakkında karar verir.Kararlar aleyhine başka mercilere başvurulamaz.Ancak,disiplin ve meslekten çıkarma cezalarla ilgili kararların bir defa daha incelenmesini,Adalet Bakanı veya hakkında karar verilen hakim isteyebilir. Bir hakimin her ne suretle olursa olsun,meslekten çıkarılması hakkındaki karar Yüksek Hakimler Kurulu Genel Kurulunun salt çoğunluğu ile alınır. Adalet Bakanı gerekli gördüğü hallerde,bir hakim hakkında disiplin kovuşturma açılmasını Yüksek Hakimler Kurulundan isteyebilir. Bir mahkemenin veya bir hakimin kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi,Yüksek Hakimler Kurulunun uygun görmesine bağlıdır. Hakimlerin denetimi ve haklarındaki soruşturma,Yüksek Hakimler Kuruluna bağlı ve sürekli olarak görevli müfettiş hakimler eliyle yapılır.Müfettiş hakimler, hakim ve C.savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Yüksek Hakimler Kurulunca atanır. Müfettiş hakimlerin nitelikleri ile atanma usulleri,hakları,ödevleri, ödenek ve yollukları,meslekte ilerlemeleri,haklarında disiplin kovuşturması yapılması ve disiplin cezası uygulaması, hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir." Şeklindedir.Metin gayet sarihtir. 3- 12.Eylül 1982-Kenan EVREN Anayasası: Bu düzenleme ile Kurulun Adı; HAKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU oldu.... Madde metni aynen; "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. Kurulun Başkanı,Adalet Bakanıdır.Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabi üyesidir. Kurulun üç asıl,üç yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulunun,iki asıl iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunu kendi üyeleri arasında,her üyelik için gösterecekleri üç aday içinden Cumhurbaşkanınca, dört yıl için seçilir.Süresi biten yeniden seçilebilirler.Kurul seçimle gelen asıl üyeler arasından bir başkanvekili seçer. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adli ve idari hakim ve savcılarını mesleğe kabül etme,atama ve nakletme,geçici yetki verme,yükselme ve birinci sınıfa ayırma,kadro dağıtma meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme,disiplin cezası verme,görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar.Adalet Bakanlığının,bir mahkemenin veya bir hakimin veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar.Ayrıca Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir. Kurul Kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. Kurulun görevlerini yerini getirmesi, seçim ve çalışma usulleriyle itirazların Kurul bünyesinde incelenmesi esasları kanunla düzenlenir. Adalet Bakanlığının merkez kuruluşunda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hakim ve savcıların muafakatlarını alarak atama yetkkisi Adalet Bakanına aittir. Adalet Bakanı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk toplatısında onaya sunmak üzere geçikmesinde sakınca sakınca bulunan hallerde hizmetin aksamaması için hakim ve savcıları geçici yetki ile görevlenedirebilir." Şeklindedir... Görüldüğü gib; her geçen gün; Siyasi gelişmeler YARGI aleyhine oldu....Yargı bir kısgaca alındı... 4- 2010 REFERANDUMU ile OLUŞAN HSYK..... Anayasanın 159 Maddesi yeniden değiştirilerek; Yeni HSYK Şöyle oluşturuldu... HSYK, 22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşru. Üç daire halinde çalışır... Kurulun Başkanı Adalaet Bakanıdır.Adalet bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesidir.Kurulun dört asıl üyesi,nitelikleri kanunda belirtilen Yüksek Öğretim Kurumlarının Hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile Avukatlar hakkında Cumhurbaşkanınca ,üç asıl,üç yedek üyesi Yargıtay Üyeleri arasında Yargıtay Genel Kurulunca,iki asıl iki yedek üyesi Danıştay Genel Kurulunca, bir asıl bir yedek üyeyi Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından, yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olmuş ve bu niteliği kaybetmemiş adli yargı hakim-savcıları arasında hakim-savcılar tarafından; üç asıl ve iki yedek üyeyi aynı şekilde İDARİ YARGI HAKİMLERİ ARSINDA; İdari yargı hakimlerince seçilir. 5- HSYK'nın REFERANDUM ile DÜZENLENECEK OLAN KONUMU.... Yeni HSYH; 13 Üyeden oluşacaktır. -Adalet Bakanı HSYK'nın Başkanı... -Müsteşarı doğal Üyesi... -Üç YARGTAY Üyeleri arsından, Bir tane Üyeyi de DANIŞTAY Üyeleri arasından CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN seçilecek... -Üç Üye Yargıtay'dan, Bir Üye Danıştay'dan, Üç Üyeyi Hukuk Kurumlarından TBMM. Genel Kurulunca seçilecek.... Görev ve Yetkileri aynı... Yasam-Yürütme-Yargı arasındaki DENGENİN titizlikle korunması gerekirken; bu Denge her geçen gün Yargı aleyhine bozuldu...Ama Bağımsız Yargı ve Tarafsız Hakim herkese lazım.... Yargı,Devletin ve toplumun adaletini gerçekleştiren bir organdır.Adale de, herkese hakkı olan şeyin teslim edilmesidir. Bunu da hakim gerçekleştirir.Bu görevi üstlenen hakiminde, yasalar ve vicdani kanaat dışındaki tüm etkilere de kapalı olması gerekir.Hakim,görevi ile ilğili işlerden dolayı,her türlü dış etkilerden uzak tutulmalıdır.Hakim,hiç bir dış etkeni kendisine veya yakınına,tehdit olarak görmemelidir.Hakime,bu ortamı ve güvenceyi; kişiler ve kurumlar değil;SİSTEMİN Kendisi sağlamalıdır. Burada SİYASİ OTORİTENİN; iyi bir şekilde DENETİMİ gerekir.AB Ülkelerinde siyasi güç,her zaman YARGININ DENETİMİNDEDİR.. Şimdi; HAKİMLERİ VİCDANI ile SİYASİLERİN İSTEK ve BASKILARI ARASINDA SIKIŞTIRMAYINIZ.... Yargı Organları ve Yargı Mensupları,Yasama ve Yürütmenin alt veya üst bir organı değildir....Yargı Organları; asla Yasama ve Yürütmenin karşısında da değildir....Yargının Görevi;Bu KURUMLARIN Hukuka uygunluğunu sağlamaktır.Şu gerçeği de herkesin kabüllenmesi gerekir;Yasama ve Yürütmenin yaptığı görevlerin gerekliliği ile ilgili,hak ve özgürlüklerin dengeli bir şekilde korunmasını sağlamaktır.... Şu gerçeğin kabülü gerekir:HUKUK DEVLETİNİN Verileri ile yaşamaya alışan bir toplumda,KEYFİ bir Yönetim şeklini de benimseme olanağı olamaz... HUKUK; kişileri dine,devletin otoritesine ve ekonomik güçlere karşı korumaktadır.Yalnız bu HUKUK; din kurallarına dayalı bir hukuk değildir....Bu HUKUK;Demokratik ve Laik hukuktur... Hukuk devletinde,kişiler ve devlet,Yasaların üstünlüğünü ve bağlayıcılığını içlerine sindirirler...Hukuk devletinde ayrımcılık,yolsuzluk,haksızlık ve adaletsizlik en az görülen olgudur. Bir Yönetim Hukukun üstüne oturduğu zaman rahatlar...Yönetim,Hukuk dışı güçlerin üzerine oturup; ondan güç almaya kalkarsa,kendi geleceğini ve Ülke geleceğini karanlığa iter...HUKUK DEVLETİNİN BAZI ,İLKELERİ; Başytan sıkıcı olabilir.Ama ilerisi için rahatlatıcıdır... Hukuk devleti; her eylem ve işlemi hukuka uygun,insan haklarına saygı gösteren,bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren,her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup ve bunu geliştyirerek sürdüren,ANAYASAYA Aykırı durum ve tutumlardan kaçınan Devlettir..... YASA Devleti ile HUKUK Devleti aynı değildir....Hukuk yasalardan ibaret değildir.Hukuk yasa anlamına da gelmez....Hukuk devleti Yasa eğemenliğinin dışında ve üstündedir...Hukuk Devletinde, her tür yasa değil;Hakları güvence altına alan YASALAR eğemen olur...Yasa Devleti veya Yasa eğemenliği anlayışının yerini,HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ Anlayışı almalıdır.. Evet....TÜRKİYE'DE HAKİMLER VARDIR...HER ZAMAN OLMUŞTUR...HER ZAMAN DA OLACAKTIR... Hakimin Bağımsızlığı ;Anaayasa ve yasalara konan düzenlemelerle olamaz..Hakimin öncelikle BAĞIMSIZLIK Formasyonu ile yetiştirilmesi gerekir.Bu formasyon HAKİM'e Eğitim ile verilir. Hakimin belleğine; "BEN BAĞIMSIZIM...BEN BAĞIMSIZIM...BEN BAĞIMSIZIM..." diyerek özgüven yerleşmelidir.... Kamuoyuna Saygı ile....
NELER SÖYLENDİ?
@
Turan Ateş

Turan Ateş

DİĞER YAZILARI ÜLKEMİZİN GÜNDEMİ; AYASOFYA MI? KİLİSE Mİ? MÜZE Mİ? CAMİ Mİ? 12-07-2020 10:39 HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMALAR VE BAROLAR 11-07-2020 21:10 DİRENEN BARO BAŞKANLARI VE AVUKAT MESLEKTAŞLARIM 08-07-2020 12:54 TBB.'DE NELER OLUYOR? 28-06-2020 22:29 BARO BAŞKANLARINA YÖNELİK HUKUK DIŞI TUTUM VE AYASOFYA CAMİİ 24-06-2020 15:21 BİLİM RAPORLARI VE CORONAVİRÜS UYARILARI 22-06-2020 13:05 SAYIN HAMZA YERLİKAYA VE LİYAKAT 22-06-2020 11:22 ERKEN ERKEN NEREYE FATMA HOCAM? 17-06-2020 10:37 ÜLKE GÜNDEMİ BAROLAR AMA, GERÇEK GÜNDEM CORONA VE EKONOMİ 16-06-2020 22:37 BİNGÖL-KARLIOVA DEPREMİ 14-06-2020 23:12 DOKUNULMAZLIK VE ANAYASA'NIN GEÇİCİ 20. MADDESİ HÜKMÜ 09-06-2020 15:41 ÜÇ MİLLETVEKİLİNİN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ 08-06-2020 11:01 İMAMOĞLU VE OTOBÜS İŞLETMESİ YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE 01-06-2020 00:07 SEÇİM YASALARI ve YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANMASI DÖNEMİ 30-05-2020 21:28 65 YAŞ ÜSTÜNE GETİRİLEN DÜZENLEME, VERİLEN CEZALAR VE TEPKİLER 29-05-2020 19:57 27 MAYIS 1960'TAN 27 MAYIS 2020'YE... 27-05-2020 14:47 BERABER YAPILMAKTA OLAN TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 26-05-2020 14:15 ANAYASAMIZIN 67. MADDESİNİN SON FIKRASI 24-05-2020 21:23 Caminin ses sistemine saldırı ve gelen tepkiler 23-05-2020 14:45 ÇOCUK İSTİSMARI VE EVLİLİK MÜESSESESİ 22-05-2020 14:25 HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN HAKİMLER 20-05-2020 22:44 SAYIN AKŞENER, ANITKABİR SİZİNLE HÜZNÜ YENDİ 19-05-2020 13:06 ERKEN SEÇİM SÖYLENTİLERİ 17-05-2020 12:42 AVUKATLIK MESLEĞİ VE BAROLAR 15-05-2020 13:37 CENAZE DEFİNİ ve KAYSERİ'DEKİ ÜLKÜCÜ GENÇLİK 12-05-2020 12:09 İDAM CEZALARI VE DAR AĞACINDA CAN VERENLER 11-05-2020 15:31 SOKAKLARA ÇIKMA YASAKLARI 09-05-2020 20:19 DANIŞTAY BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLANMIŞ 08-05-2020 11:45 KURUMLAR VE KURALLAR REJİMİ OLAN; DEMOKRASİMİZ 07-05-2020 14:50 ANKARA BAROSU HAKKINDA SORUŞTURMA 29-04-2020 19:54 SURİYELİ GENCİN ÖLÜMÜ VE POLİSİN TUTUKLANMASI 29-04-2020 14:55 BÜROKRASİ - BÜROKRAT...SİYASET - SİYASETÇİ 28-04-2020 10:53 HUKUKÇULARIN VE TÜM YURTTAŞLARIN BİLGİLERİNE 26-04-2020 19:21 ANAYASA HUKUKU KARŞISINDA; TUTUKLAMA KARARI 25-04-2020 13:57 EVET...BUGÜN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 23-04-2020 12:36 İNFAZ YASASINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER VE AF 20-04-2020 21:17 "BELEDİYE; ŞEHRİN ANNESİDİR...." 16-04-2020 21:53 İÇİŞLERİ BAKANI SN. SOYLU'NUN İSTİFASI 13-04-2020 17:08 AĞZI OLAN KONUŞUYOR 06-04-2020 21:16 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2020 22:36 " VERGİLENDİRİLMİŞ KAZANÇ KUTSALDIR" 04-04-2020 21:46 VALİLİK ve VALİ 03-04-2020 22:16 BELEDİYELERİN GELİRLERİ- GİDERLERİ VE BAĞIŞ TOPLAMALARI 02-04-2020 20:47 TBMM'DEKİ HEKİM MİLLETVEKİLLERİMİZ, HAYDİ HASTANEYE 31-03-2020 19:28 MAZBATASI İPTAL EDİLEN CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI... 27-03-2020 20:35 CORONA KAPMADIM. KARANTİNADA DEĞİLİM. EVİMDE HAPİSİM 26-03-2020 17:33 ÜLEN CORONA VİRÜSÜ..! 19-03-2020 13:25 CORONA VİRÜSÜ, YARATTIĞI SAĞLIK SORUNLARI VE PANİK 18-03-2020 13:39 Medya Haberi... 10-03-2020 20:52 Yargıtay Başkanı ve söyledikleri... 09-03-2020 20:41 SAVAŞ... SAVAŞ... 05-03-2020 00:59 AVUKAT... AVUKATLIK MESLEĞİ... 28-02-2020 16:18 AVUKATLIK MESLEĞİ VE KUTSAL SAYDIĞIMIZ SAVUNMA 24-02-2020 11:27 TARTIŞILAN MAHKEME KARARLARI VE KARAR VEREN HAKİMLER 20-02-2020 14:53 GEZİ OLAYI İLE İLGİLİ VERİLEN BERAAT KARARI 18-02-2020 23:10 Prof. Dr. Burhan KUZU Hoca OLAYI 18-02-2020 19:04 ÜLKEMDE SON GÜNLERDE YAŞANAN ACI FELAKETLER 08-02-2020 22:00 CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUĞU OLANLAR.... 06-02-2020 21:36 KANAL İSTANBUL PROJESİ VE ŞEHİRLER PADİŞAHI, CANIM İSTANBUL 27-01-2020 21:09 DEPREMLER... 25-01-2020 19:03 ANAYASA NEDİR? 23-01-2020 13:15 BAĞIMSIZ YARGI 21-01-2020 22:04 "TOPRAK İŞLEYENİN; SU KULLANANDIR" 19-01-2020 10:53 "ANAYASAYI TANGUR...TUNGUR ETMEK....." 12-01-2020 21:43 BAŞKANLIK SİSTEMİ 07-01-2020 19:20 HAKİMLERİN; GÖREVLERİ NEDENİYLE CEZAİ - HUKUKİ SORUMLULUKLARI 05-01-2020 21:41 ARABULUCU VE UZLAŞTIRMACI 04-01-2020 11:39 YARGI REFORMU 02-01-2020 20:05 KARADENİZ'DEKİ ORMAN YANGINLARI 27-12-2019 08:27 27 Aralık... 27-12-2019 08:26 İLK ÇAĞI YAŞATAN SANAT ve SANATÇI 23-12-2019 11:19 ARABULUCULUK ve UZLAŞTIRMACILIK 13-12-2019 22:22 T B M M.'DE BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 12-12-2019 22:02 BİR ULU ÇINAR 09-12-2019 12:59 TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE... 24-11-2019 08:29 İŞSİZLİK VE ÜLKEMİZDEKİ İŞSİZ İNSAN SAYISI 18-11-2019 11:05 BİR PROF. DR. MÜMTAZ SOYSAL GEÇTİ, BU ÜLKEDEN-ÜLKEMİZDEN 12-11-2019 10:33 "GERÇEK HAKİM-SAVCIYA MEMLEKETİN İHTİYACI VAR...." 08-11-2019 12:16 LAİK CUMHURİYET 28-10-2019 13:22 SİYASETÇİNİN İKİ ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 27-10-2019 20:04 YIL 2004... AYLARDAN MART...SEÇİM GÜNÜ 25-10-2019 09:24 YARGIDA NELER OLUYOR? 21-10-2019 22:22 İSTANBUL SİRKECİ ve HAYDARPAŞA GARLARININ İHALESİ 21-10-2019 14:48 YARGI REFORMU VE HAZIRLANAN PAKET! 09-09-2019 09:28 YENİ ADLİ YARGI AÇILIŞ TÖRENİ 01-09-2019 16:51 AÇIĞA ALINAN BAŞKANLAR, GÖREVLERİNE SON VERİLEN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE KAYYIMLAR 30-08-2019 16:54 KADIN CİNAYETLERİNİN KÖKENİ ve BOYUTLARI 25-08-2019 19:51 ŞÜPHELİ KONUMUNA SOKULMAK BENİ YARALADI 23-08-2019 10:43 GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE BU TASARRUFUN HUKUKSAL BOYUTU 21-08-2019 17:10 FEYZİOĞLU, BAROLARIN KARARLARI VE SIKINTILAR 19-08-2019 17:45 FETÖ CEMAATİ VE DİĞER CEMAATLER 19-08-2019 12:13 ORMAN YANGINLARI 12-08-2019 13:09 DEPREMLER... 11-08-2019 13:17 KAZ DAĞLARI, ORMANLARI VE ÇEVRE HALKI 07-08-2019 11:25 NAFAKA 07-08-2019 11:01 KURTULUŞ İSLAMDA DEĞİL; LAİK DEVLET YAPISINDA 03-08-2019 12:00 İLAHİ ADALET 29-07-2019 17:59 MEKTEB-İ HARBİYE 22-07-2019 14:19 ORMANLAR YANARKEN, PARDON YAKILIRKEN ! 16-07-2019 20:49 15 TEMMUZ 2016-DARBEYE KALKIŞMA 16-07-2019 11:23 SEÇİMLERDE; TASNİF ve SAYIMLARDA YAŞANAN SIKINTILAR 08-07-2019 20:51 MAĞDURLARIN UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ 06-07-2019 20:46 FETÖ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 04-07-2019 11:47 İSTANBUL SEÇİMİNDE GÖREV ALANLAR VE MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-06-2019 05:44 YSK'NIN İSTANBUL SEÇİMİNİN İPTALİ KARARININ GEREKÇESİ 23-05-2019 20:53 İSTANBULLULARA DUYURULUR... 10-05-2019 20:50 EVET... YSK'NIN SAYIN ÜYELERİ... 09-05-2019 19:31 POLİS MEMURLARININ OY KULLANMA HAKLARI 08-05-2019 10:43 İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİ (2) 07-05-2019 20:56 İPTAL EDİLEN İSTANBUL SEÇİMLERİ 07-05-2019 09:13 1 MAYIS 30-04-2019 19:52 ABDULKADİR SELVİ'NİN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE... 30-04-2019 12:01 YSK'NIN ZOR GÜNLERİ 29-04-2019 09:38 DOĞRU MUDUR, BİLİNMEZ 06-04-2019 19:52 YSK VE MAZBATA... 04-04-2019 12:20 DÖVİZİN ÖNLENEMEYEN YÜKSELİŞİ...TÜRK PARASININ ÖNLENEBİLİR DÜŞÜŞÜ 27-03-2019 10:23 SEÇİME DOĞRU BİLİNMESİ GEREKENLER 23-03-2019 16:16 SEÇİM YASAKLARI, YSK VE SEÇİM KURULLARININ KARARLARI 21-03-2019 10:15 ÇANAKKALE ZAFERİ 19-03-2019 14:50 YENİ SEÇİLECEK BELEDİYE BAŞKANLARINI ve HEPİMİZİ BEKLEYEN SORUNLAR 04-03-2019 10:45 ORMANLAR 22-02-2019 18:59 BURHANETTİN KOCAMAZ'IN DURUMU VE YAPILACAK İŞLEMLER 21-02-2019 12:26 ŞÖYLE BİR GERİYE DÖNÜP BAKALIM... 10-02-2019 16:04 MAHKEME KARARLARI ve BAĞLAYICILIĞI 30-01-2019 17:43 HAYALİ SEÇMEN SÖYLENTİLERİ VE İTİRAZLAR 27-01-2019 19:02 BİNALİ YILDIRIM VE "İSTİFA"... 21-01-2019 13:06 SEÇMENİ BELİRLEME SİSTEMİ 18-01-2019 08:17 PADİŞAHIN İŞİ NE? 16-01-2019 09:02 AF GELİYOR...AF... 15-01-2019 18:58 " AĞZI OLAN KONUŞUYOR..." 15-01-2019 18:38 "ANAYASAYI TANGIR-TUNGUR ETMEK" 13-01-2019 18:24 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 11-01-2019 10:04 SEÇMENLERİN DİKKATİNE 07-01-2019 13:34 YSK'NIN KARARI 04-01-2019 12:17 1967-1970'Lİ YILLAR 02-01-2019 12:32 Gelin-Kayınpeder Evliliği ve Yargıtay'ın Onayı 28-12-2018 06:28 SANAT ve SANATÇI... 25-12-2018 10:31 BİR MEDYA HABERİ 23-12-2018 13:40 SON TREN KAZASI 16-12-2018 15:31 FRANSA'DAKİ SARI YELEKLİLER ve ŞİDDET OLAYLARI 12-12-2018 17:12 HAKİM-SAVCILARIN HUKUKİ SORUMLULUKLARI NE OLACAK? 10-12-2018 11:25 ERGENEKON ve BALYOZ DAVALARI ÇÖKMÜŞ 03-12-2018 08:08 BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARIMIZ 30-11-2018 21:07 NE DEMEK İSTİYOR BU GAZETECİ YAZAR? 25-11-2018 19:48 AİHM KARARI ve HUKUK DEVLETİ 24-11-2018 17:51 TARTIŞILAN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 17-11-2018 19:43 EZANIN TÜRKÇE OKUNMASI TARTIŞMALARI 14-11-2018 11:45 10 KASIM 09-11-2018 19:14 ULUCANLAR CEZAEVİ 07-11-2018 15:48 SUUDİLERİN ADALETİ 04-11-2018 16:29 CHP'NİN YEREL YÖNETİM ADAYLARI 29-10-2018 10:54 SİYASETÇİNİN iki ANA UNSURU; GÜVEN ve DÜRÜSTLÜK 26-10-2018 19:19 ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ ve EMPERYALİZMİ 23-10-2018 19:33 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI ECEVİT 22-10-2018 18:07 HUKUKUMUZDA VASİYETNAME... CHP ve İŞ BANKASI 18-10-2018 06:18 TUTUKLANAN AVUKAT 06-10-2018 20:38 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN; ADAYLARIMIZ 06-10-2018 11:12 DOĞAL AFET ENDİŞESİ... 01-10-2018 18:17 AF.....AF......AF..... 26-09-2018 15:09 DIŞ GÜÇLER 21-09-2018 17:34 GREV-LOKAVT... 18-09-2018 13:16 BAKANLIK ve BAKAN 07-09-2018 14:15 HUKUK ve DEMOKRASİ... 02-09-2018 18:16 "TIPIŞ TIPIŞ GİDİP OY VERECEKLER" 29-08-2018 20:54 DOLARIN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ 13-08-2018 13:01 BİZİM KÖY ve MAHMUT MAKAL... 11-08-2018 07:58 DOĞU İLLERİMİZ ve PKK 08-08-2018 13:25 ADNAN OKTAR HOCA 01-08-2018 10:37 DARBE GİRİŞİMİ... 16-07-2018 12:03 SEÇİM... 21-06-2018 20:07 SEÇİM GÜNÜ NELERE DİKKAT ETMELİ? 19-06-2018 18:36 YSK BAŞKANI VE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI 15-06-2018 10:58 AK PARTİLİLERE YAPILAN "ÇİRKİN" SALDIRI 14-06-2018 21:30 CUMHURBAŞKANI ADAYLARIMIZ 10-06-2018 16:45 DİPLOMA veya ŞAHADETNAME 10-06-2018 16:38 CUMHURBAŞKANI-KOMUTAN VE İFTAR... 03-06-2018 22:11 CUMHURBAŞKANI VE YARGI İLİŞKİSİ... 02-06-2018 11:37 YSK'YA İTİRAZLAR... 29-05-2018 11:21 "ÖNCE GÜVENCE VERMELİLER" 27-05-2018 15:28 DDY YÖNETİCİLERİ BİLMEM, NE DÜŞÜNÜR? 18-05-2018 09:25 SUSAYIM DİYORUM, OLMUYOR... 14-05-2018 20:20 Endişeli SORULAR 10-05-2018 06:17 CUMHURBAŞKANI SEÇİLEBİLMENİN KOŞULLARI 04-05-2018 19:41 HAKİMLİK SINAVI ve HAKİM ATAMALARI 03-05-2018 18:36 OYNANIRSA MUTSUZ SONLA BİTECEK OLAN SENARYO 25-04-2018 18:57 SEÇİME DOĞRU 24-04-2018 12:19 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ (2. BÖLÜM) 21-04-2018 08:14 ERKEN SEÇİM VE İYİ PARTİ... 20-04-2018 20:33 ERKEN SEÇİM KARARI 19-04-2018 10:44 17 NİSAN VE KÖY ENSTİTÜLERİ... 18-04-2018 08:44 İSTİKLAL MARŞIMIZ ve DEĞİŞİMİ 26-03-2018 09:56 YARGIDAKİ ATAMALAR ve FETO TUTUKLULARI 23-03-2018 20:55 SAKARYA'DA KURULAN "ÇİFTLİK BANK" 21-03-2018 13:42 ZAFERİN KAHRAMANLARI 19-03-2018 21:20 KILIÇDAROĞLU VE YÖNETİMİ İSTİFA ETMELİ Mİ? 14-03-2018 20:31 YSK VE SEÇİM 12-03-2018 20:37 58 kopyacı, hakim olmuş! 05-03-2018 08:36 ŞEKER FABRİKALARI-ÖZELLEŞTİRME-SATIŞ KARARI 26-02-2018 23:06 TBB'NİN 24 ŞUBAT ANKARA TOPLANTISI 26-02-2018 09:49 TBB VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 22-02-2018 21:55 BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ... 14-02-2018 19:41 DİLİMİZ TÜRKÇE VE ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2018 11:08 CHP KURULTAYINDAKİ İMZA SORUNU-ETKİLERİ 04-02-2018 22:00 CHP KURULTAYA GİDİYOR... AMA... 31-01-2018 23:31 KANAL İSTANBUL PROJESİ 28-01-2018 21:03 HUKUK DEVLETİ 25-01-2018 10:39 HAKİMLER, YETKİLERİ ve SORUMLULUKLARI 14-01-2018 10:39 ÜLKEMİZDE EĞİTİM 12-01-2018 08:29 İRAN'DAKİ SON OLAYLAR 04-01-2018 08:20 DÜN, BUGÜN ve YARIN... 26-12-2017 19:23 NAİM SÜLEYMANOĞLU VE SİLİVRİ CEZAEVİ 20-11-2017 20:43 TANRI BİZİM TOPLUMA İKİ MUSTAFA GÖNDERDİ 10-11-2017 09:45 YEREL YÖNETİM-Belediye-SEÇİMLERİ 28-10-2017 21:52 BİR ZAMANLARIN KARAOĞLANI, ECEVİT 20-10-2017 22:39 Bölge Adliye Mahkemesi ve O Karar... 15-10-2017 21:47 İHRAÇ EDİLEN SON HAKİM-SAVCILAR 08-10-2017 11:35 BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI 04-10-2017 19:35 BOŞALAN BELEDİYE BAŞKANLIKLARI 30-09-2017 22:30 DİYANET İŞLERİ YENİ BAŞKANI... 21-09-2017 18:14 SAVUNMASIZ Bir Yargı Yılı Açılışı 06-09-2017 20:51 SOSYAL MEDYADAN BİR SON DAKİKA HABERİ 23-08-2017 22:46 FETO, SİYASET, HUKUK VE HUKUKÇU... 17-08-2017 22:52 BÜYÜKERŞEN'E SALDIRI 01-08-2017 13:05 EVLENME BAŞVURUSU ve TÖRENİ 27-07-2017 17:20 DEPREM ve BODRUM İLÇEMİZ 24-07-2017 22:23 AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIN DİKKATİNE 22-07-2017 19:43 ADALET YÜRÜYÜŞÜ..İ. 11-07-2017 14:17 ZEHİRLENEN ASKERLER... 19-06-2017 22:11 YSK ve KARARLARI 10-06-2017 22:45 BİROL ERDEM....Lütfen KONUŞ..! 03-06-2017 21:23 BU SORUYU NEDEN SORDULAR BİLMİYORUM 27-05-2017 22:09 DOĞU BÖLGEMİZİN PARİS'İ...VAN 20-05-2017 09:29 SON ATANAN HAKİMLERİMİZ 15-05-2017 08:34 ATATÜRK'E HAKARETLER ÖNLENEBİLİR AMA... 11-05-2017 00:05 YSK ve CHP'nin SUÇ DUYURUSU... 05-05-2017 23:26 CHP'Yİ UMUT GÖRENLERİN DİKKATİNE... 03-05-2017 21:54 YSK RAPORTÖR İHDAS ETMELİ 28-04-2017 11:49 YSK ve KARARLARI 24-04-2017 00:19 BU UYARI HEPİNİZE..! 12-04-2017 08:49 SANDIKTA KİMİN, NE GÖREVİ VAR? 10-04-2017 15:21 SEÇMEN YURTTAŞLARIMIN DİKKATİNE 09-04-2017 13:12 AVUKATLAR GÜNÜ 05-04-2017 21:14 HSYK'NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ 03-04-2017 10:02 EVET Mİ? HAYIR MI? 28-03-2017 19:43 BU ZAFERİN KAHRAMANLARI İÇİN SAYGIYA DAVET 20-03-2017 09:14 ÜLKEMİZİN ONURU HASAR GÖRMÜŞTÜR... 13-03-2017 21:42 AVRUPA TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZ 13-03-2017 10:35 Avrupa Ülkelerini Protesto Mu? 11-03-2017 22:27 YÜZÜMÜZE TÜKÜRSENİZ DE..! 07-03-2017 21:03 SEÇMENLER VE SİTE YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE 20-02-2017 22:07 ASKI SÜRESİ GEÇİNCE İTİRAZ OLMAZ 19-02-2017 17:06 BUNLARI YAZARKEN GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM 17-02-2017 19:13 DİLİMİZ TÜRKÇE Ve ANAYASAMIZDAKİ KONUMU 12-02-2017 11:10 SEÇİM VE REFERANDUM ÜZERİNE... 10-02-2017 23:44 SAYIŞTAY; DİVAN-I MUHASEBAT 08-02-2017 09:58 BU GÜNLERDE YAŞANAN PANİK... 06-02-2017 23:00 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANAYASA MAHKEMESİ 03-02-2017 20:54 ANAYASA NEDİR? 23-01-2017 21:34 1961 ANAYASASI'NIN GETİRDİĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI 22-01-2017 12:44 SÖZÜN BİTTİĞİ YER... 10-01-2017 21:52 KAYSERİLİLER UYANIK OLALIM... 17-12-2016 20:12 CİZRE HALKINA MİNNETTARIM... 22-11-2016 19:26 DUAYEN GAZETECİ NAİL GÜRELİ ANISINA... 28-10-2016 15:18 YENİ BİR TARTIŞMA... 25-09-2016 12:53 TARIK AKAN, NUR İÇİNDE YAT... 19-09-2016 20:31 Mekteb-i Harbiye 21-07-2016 21:12 Vekiller, Öncelikli Görev Sizin 10-07-2016 13:04 Suriyeli Sığınmacılar Ve T.C. Vatandaşlığı 07-07-2016 01:11 Hakimlik, Yüreklilik İster 04-07-2016 01:54 Cumhurbaşkanının Diploması Yargıya Taşındı 28-06-2016 22:49 Kurtuluş İslam'da Mı? 26-06-2016 12:25 Yine Yargının Sorunları 24-06-2016 23:05 Hukuk Yasalardan İbaret Değil 19-06-2016 13:40 Clay'ın Cenaze Töreni Ve Erdoğan 12-06-2016 18:54 Ülkemde Demokrasi Ve Görüntüleri 11-06-2016 00:36 Cumhurbaşkanımız Ve Tartışılan Diploması 08-06-2016 18:28 Dokununmazlık Sorunları 21-05-2016 23:29 Ağzı Olan Konuşuyor 14-05-2016 13:52 Elinizi Yargıdan Çekiniz 03-05-2016 22:24 Dinsel Kurallar Ruhanidir 27-04-2016 23:28 Tıkanmayı Mahkeme Hakimi Çözer 11-04-2016 21:38 54 Hakim-Savcıya Kamu Davası 27-03-2016 23:42 Harem ... Harem... 11-03-2016 22:05 Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları Amacını Aştı 02-03-2016 12:01 Ormanlar 23-02-2016 18:22 Hakimlerin, Savcıların Konumları Ve Sorumlulukları 13-02-2016 22:33 Darbe Anayasası Ve Darbe Yasaları 07-02-2016 21:59 Yeni Anayasa Aldatmacadır 05-02-2016 20:01 Mevcut TBMM'nin Anayasa Yapma Yetki Ve Görevi Yoktur 04-02-2016 10:36 Başsağlığı.. 21-01-2016 22:07 Başkanlık Sistemi 08-01-2016 21:35 Geç Kalmayalım 03-01-2016 10:34 Sonumuz Hayrolsun... 19-12-2015 22:04 "Gelin Kayınpeder Evliliğine" Yargıtay Onay Verdi 14-12-2015 10:07 Hakimlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları 05-12-2015 23:33 “Can Dündar ve Tutuklanma Olayı” 27-11-2015 23:42 Türk-Rus İlişkileri... 24-11-2015 22:17
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Sitemizin yeni halini nasıl buldunuz?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA